Quote of the Day

“ตายที่ไหน ยังไม่ตาย ประชาธิปไตยไม่มีตายจากแผ่นดินไทย เพราะวันนี้ผมเป็นทหารหัวใจประชาธิปไตย แต่ผมควบคุมอำนาจเพราะต้องการให้ประชาธิปไตยมันอยู่ได้”

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
5
 
6
 
11
 
12
 
13
 
14
 
18
 
19
 
23
 
27
 
28
 

Classifieds

...