ประชาไท

Syndicate content
Updated: 59 sec ago

เครือข่ายแรงงาน ร้องรัฐขึ้นค่าจ้างต้องเท่ากันทั่วประเทศ คุมราคาสินค้า

2 hours 8 min ago
pคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและเครือข่าย ค้านมติบอร์ดค่าจ้าง ย้ำการขึ้นค่าแรงต้องเท่ากันทั่วประเทศ ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคnbsp;ด้านnbsp;ก.แรงงาน nbsp;แจง ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ลูกจ้าง - นายจ้างอยู่ได้ เน้นไม่กระทบเศรษฐกิจสังคม/p p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img src="https://c1.staticflickr.com/9/8663/30277855230_b96305c386.jpg" //p p style="text-align: center;"img src="https://c2.staticflickr.com/6/5534/30460327332_b3e045469f.jpg" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"ที่มาภาพจากnbsp;Sriprai Nonseenbsp;/span/p p26 ต.ค. 2559nbsp;จากกรณีมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2559 ว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมพิจารณาการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2560 โดยใช้สูตรการคำนวณใหม่ ซึ่งเพิ่มปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมกว่า 10 รายการnbsp;โดยได้แบ่งค่าจ้างเป็น 4 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่ไม่ขึ้นเลย จนถึงขึ้น 10 บาท ซึ่งจะนำผลสรุปของคณะกรรมการค่าจ้างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะประกาศบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2560 ต่อไป (a href="http://prachatai.org/journal/2016/10/68434"อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/a) นั้น/p pล่าสุดวันนี้nbsp;a href="http://voicelabour.org/?p=25065"เว็บไซต์/aa href="http://voicelabour.org/?p=25065"nbsp;voicelabour.org/a รายงานว่าnbsp;คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) พร้อมองค์กรสมาชิกกลุ่มต่างๆในพื้นที่ย่าน สระบุรี ชลบุรี รังสิต ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง “ขอให้ทบทวนและพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560 ให้เท่ากันทั่วประเทศ” ผ่านทาง พีระ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)/p pสำหรับข้อเสนอของกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้มี 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. ค่าจ้างต้องเท่ากันทั่วประเทศ ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าจ้างขั้นต่ำ และเท่ากันทั่วประเทศถือว่าทำดีแล้วก็อยากให้ใช้มาตรฐานที่ดีนี้ต่อไปคือเน้นความเป็นธรรม และเท่าเทียม/p p2. ให้รัฐบาลมีนโยบายโครงสร้างค่าจ้างที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีทุกสถานประกอบการ ซึ่งอาจต้องมีการปรับแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบันให้สถานประกอบการทุกที่มีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เนื่องจากมีสถานประกอบการจำนวนมากที่ยึดโยงกับการประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ คือหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างก็จะปรับตามหากไม่มีการปรับก็ไม่ปรับค่าจ้างเลยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน/p p3. คือรัฐบาลต้องมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนอันนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญของประเทศให้บรรลุความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วย เพราะว่าทุกวันนี้พอมีกระแสปรับขึ้นค่าจ้างแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ราคาค่าครองชีพก็ปรับตัวขึ้นทุกครั้งซึ่งทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำปรับอย่างไรก็ตามทันค่าครองชีพ เป็นต้น/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5495/30277854850_631426a09e_b.jpg" style="width: 600px; height: 887px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5497/30277855300_a9a75cdbb2_b.jpg" style="width: 600px; height: 884px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5744/30277855070_67a148c189_b.jpg" style="width: 600px; height: 876px;" //p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5629/29943271883_514ae6d2b4_b.jpg" style="width: 600px; height: 859px;" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"จดหมายขอให้ทบทวนและพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560 ให้เท่ากันทั่วประเทศ ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย/span/p h3span style="color:#0000cd;"ก.แรงงาน แจง ปรับอันตรานี้เพื่อ ลูกจ้าง - นายจ้างอยู่ได้nbsp;เน้นไม่กระทบเศรษฐกิจ/span/h3 divด้าน สุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเมื่อ 19 ต.ค.ที่ผ่านมานั้นว่า หลักการสำคัญในการพิจารณา คือ อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ลูกจ้างอยู่ได้และนายจ้างอยู่ได้ด้วย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อภาวะครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการว่างงาน ผลกระทบในภาพรวมที่มีต่อด้านแรงงาน ด้านผู้ประกอบการ ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลก ปัจจัยเสี่ยงจากโรคและภัยพิบัติ เป็นต้น/div divnbsp;/div divสุทธิ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 นั้น มีคณะอนุกรรมการฯ nbsp;3 ชุด คือ อนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ประชุมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวสอดคล้องกับสูตรคำนวณฯ ของประเทศอินโดนีเซียและบราซิล โดยนำอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากำหนดเป็นสูตรคำนวณ/div divnbsp;/div divขณะที่ อดิสร ตันประเสริฐ ประธานสหภาพแรงงานโทเร ไทยแลนด์ ลูกจ้างของบริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (โรงงานกรุงเทพ) กล่าวถึงผลการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ว่า โดยภาพรวมเป็นที่พอใจ แม้ว่าจะปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ดีกว่าไม่ปรับขึ้นเลย เพราะถ้าปรับขึ้นสูงมากจะทำให้นายจ้างอยู่ไม่ได้ เมื่อนายจ้างอยู่ไม่ได้ สถานประกอบการจะปิดกิจการลง ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้ จึงต้องหาจุดกึ่งกลางเพื่อให้สมดุลกับทั้งสองฝ่าย ค่าจ้างขั้นต่ำจึงมีความสำคัญต่อลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการมาก เนื่องจากเป็นแหล่งเงินแหล่งเดียวของคนใช้แรงงานและภาคธุรกิจ ทั้งนี้ รายได้เท่าไหร่ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ การใช้จ่ายในปัจจุบันจึงต้องจัดทำบัญชี เพื่อรู้ว่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นหรือไม่ ขณะเดียวกันหากมีรายได้น้อยก็ต้องใช้จ่ายแต่พอควร สมฐานะ ทั้งนี้ อยากให้ภาครัฐมีการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมากขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจช่วยกระตุ้นให้ลูกจ้างได้พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้น จะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งจะเป็นผลดีกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ/div divnbsp;/div divnbsp;/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/4tRCervgRVk" height="1" width="1" alt=""/

ศาลทหารเชียงรายฝากขังต่อผัด 2 ช่างตัดแว่นพ่อลูกอ่อน

2 hours 25 min ago
pศาลทหารจังหวัดเชียงรายไม่อนุญาติให้ประกันตัว ช่างตัดแว่นตาพ่อลูกอ่อน ปมโพสต์ภาพเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชบนเฟซบุ๊ก ชี้ยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม/p !--break--!--break-- pa href="http://www.tlhr2014.com/th/?p=2582"ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน/a รายงานถึง กรณีนายสราวุทธิ์ ช่างตัดแว่นตาในจังหวัดเชียงราย ถูกพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงราย เรียกตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และถูกนำตัวไปขออำนาจศาลมณฑลทหารบกที่ 37 ฝากขัง เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 โดยศาลทหารมีความเห็นไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั้น/p pโดยเมื่อวานนี้ (25 ต.ค.2559) ญาติและทนายความได้ยื่นขอประกันตัวนายสราวุทธิ์ เป็นครั้งที่สอง หลังจากครบกำหนดฝากขังผัดที่สอง ไปเมื่อวันที่ 22 ต.ค. โดยยื่นโฉนดที่ดินเดิม มูลค่าประเมินกว่า 4 แสนบาท พร้อมกับเพิ่มหลักทรัพย์เป็นเงินสดอีก 1 แสนบาท รวมเป็นหลักทรัพย์มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมระบุเหตุผลว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการณ์หลบหนี โดยมาพบตามที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไป และผู้ต้องหายังมีภาระต้องหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งมีบุตรคนเล็กพึ่งคลอดได้ 3 เดือน/p pวานนี้ เจ้าหน้าที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 37 ได้รับเอกสารคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไว้ แต่ระบุว่าตุลาการศาลทหารเดินทางไปพิจารณาคดีอื่นที่ศาลทหารเชียงใหม่ ทำให้ไม่มีตุลาการพิจารณาคำร้องขอประกันตัวในวันนี้ ต้องรอให้ตุลาการเดินทางกลับมาก่อน จนในวันนี้ ญาติและทนายความจึงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศาลทหารว่าตุลาการมีความเห็นให้ยกคำร้องขอประกันตัว เนื่องจากยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม โดยตามคำสั่งเดิมระบุสาเหตุการไม่ให้ประกันตัวว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายอย่างอื่น/p pสำหรับคดีนี้ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายสราวุทธิ์ว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) มณฑลทหารบกที่ 37 (มทบ.37) จ.เชียงราย แจ้งว่า เฟซบุ๊กชื่อเดียวกับสราวุทธิ์ได้โพสต์ภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร พร้อมข้อความบรรยายภาพ ก่อนถูกลบภายใน 2-3 นาที แต่เจ้าหน้าที่ กกล.รส. บันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ จากนั้น เฟซบุ๊กชื่อสราวุทธิ์ได้โพสต์ภาพชลาตัน อิบราฮิโมวิช นักฟุตบอลชาวต่างประเทศ ที่มีรอยสักตามร่างกายสวมเสื้อกล้ามสีดำและสีขาว พร้อมพิมพ์ข้อความประกอบภาพ/p pในบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ระบุว่าเจ้าหน้าที่ กกล.รส. มทบ.37 ผู้กล่าวหาในคดีนี้ ได้เฝ้าติดตามสราวุทธิ์ เนื่องจากสราวุทธิ์แสดงความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง เมื่อนำเรื่องราวไปปรึกษากับอัยการศาลทหาร มทบ.37 และรายงานผู้บัญชาการ กกล.รส. มทบ.37 แล้ว จึงได้รับมอบหมายให้มากล่าวโทษดำเนินคดีกับสราวุทธิ์ เบื้องต้นสราวุทธิ์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา/p pทั้งนี้ ก่อนนายสราวุทธิ์จะถูกเรียกตัวไปแจ้งข้อกล่าวหา เขาได้ถูกเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เข้าตรวจค้นที่บ้านพักเมื่อวันที่ 26 ส.ค.59 พร้อมกับตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแฟลชไดรฟ์ไป หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงมีการเรียกตัวนายสราวุทธิ์ไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 11 ต.ค.59 โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เขาไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใด/p pสราวุทธิ์ ปัจจุบันอายุ 32 ปี เปิดกิจการรับตัดแว่นและขายแว่นตาในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยเขาและภรรยามีลูกด้วยกัน 2 คน คนโตอายุ 5 ปี และคนเล็กเพิ่งคลอดอายุ 3 เดือน ทำให้ยังมีภาระต้องดูแลครอบครัวค่อนข้างมาก สราวุทธิ์เคยเข้าร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงในช่วงปี 2553 หลังจากนั้นก็ติดตามการเมืองมาโดยตลอด แต่ไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้สังกัดกลุ่มใด ส่วนมากสราวุทธิ์มักใช้วิธีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลน์/p pหลังการรัฐประหาร สราวุทธิ์ยังถูกดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 7/57 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง จากกรณีที่เขากับเพื่อนไปชูป้ายในพื้นที่ จ.เชียงราย เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ทำกิจกรรมกินแมคโดนัลด์ต้านรัฐประหาร และศาลทหารให้รอการลงโทษจำคุกไว้ ตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมาหลังการรัฐประหาร สราวุทธิ์ยังถูกเรียกตัวเข้าพูดคุยในค่ายทหารและถูกเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบที่บ้านอีกมากกว่า 10 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดจากการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเฟซบุ๊กส่วนตัว และการเข้า “พบปะ” ที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าทำตามหน้าที่/p pnbsp;/p div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68293" target="_blank"ศาลทหารเชียงรายไม่ให้ประกันตัวคดี 112 ช่างตัดแว่น ปมโพสต์เฟซบุ๊ก /a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/POhVpMeRqlU" height="1" width="1" alt=""/

ผบ.ตร.ยอมเป็นหนี้เพื่อชาติ ออกตั๋วไล่พวกหมิ่นสถาบันฯ - ประยุทธ์ สั่งดูการส่งตัวกลับไทย

2 hours 49 min ago
!--break--!--break-- p26 ต.ค.2559 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ตอบคำถามถึงกรณีที่มีความกังวลว่าคนร้าย อาทิ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจากภาคใต้ หรือขบวนการค้ายาเสพติดจะอาศัยจังหวะที่ประชาชนเดินทางมา กทม.จำนวนมากเพื่อลอบก่อเหตุนั้น โดย ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้ติดตามตรวจสอบด้านการข่าว เฝ้าระวังอย่างเข้มจนไม่ต้องห่วง ส่วนกลุ่มยาเสพติดนั้น ก็อาจมีคนที่คิดแบบนี้ฉวยโอกาส ก็เฝ้าระวังปราบปรามแต่ตนไม่ให้ราคากับคนพวกนี้ ตนคิดว่าคนที่คิดทำแบบนี้ในช่วงเวลาเช่นนี้ไม่รู้เป็นคนอย่างไร เช่นเดียวกับกลุ่มที่หมิ่นสถาบันฯกลุ่มนี้มีทั้งที่ทำเป็นขบวนการเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวการเมืองผลิตสื่อข้อมูลต่างๆ ในต่างประเทศ บางครั้งก็ทำแบบส่วนตัว กลุ่มที่อยู่ต่างประเทศขณะนี้ประสานงานผ่านช่องทางตำรวจสากลเพื่อดำเนินคดีแล้ว แต่ตนเผยรายละเอียดไม่ได้ กลุ่มที่เคลื่อนไหว มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยยังอยู่ในประเทศก็มี ตำรวจกำลังสืบสวนติดตามดำเนินคดีอยู่ ดำเนินการกับกลุ่มนี้โดยตลอด/p p“ผมไม่รู้ว่าคนที่หมิ่นสถาบันฯ เคลื่อนไหว แสดงออกแบบนี้คิดอย่างไร ถ้าไม่อยากอยู่ประเทศไทยก็ออกไปนอกประเทศเสีย ไปอยู่ที่ต่างประเทศ ถ้าไม่มีเงินค่าตั๋วเครื่องบินมาเอาที่ผม ผมออกให้ไปอยู่ต่างประเทศเลย ผมยอมเป็นหนี้เพื่อชาติ ออกเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้คนพวกนี้ออกไป” ผบ.ตร.กล่าว/p pพล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก.ปอท. กล่าวถึงมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติในช่วงนี้ ว่า ตำรวจ บก.ปอท. ได้มีการประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างใกล้ชิดในการสอดส่องและปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหากระทบต่อความมั่นคงชาติ และสถาบันหลัก อย่างรวดเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ตำรวจ บก.ปอท.จะเข้าไปพิสูจน์ทราบ หาตัวบุคคล หรือกลุ่ม บุคคลที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ผิดกฎหมายว่าเป็นใคร และอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร ขอให้ประชาชนชาวไทยสบายใจไม่ต้องกังวล/p h3span style="color:#0000cd;"ประยุทธ์nbsp;สั่งดูพันธสัญญาข้อ กม.เรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน/span/h3 pขณะที่วานนี้nbsp;nbsp;ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาตรา 112 ที่หลบหนีไปต่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยากให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจก่อนว่า มาตรา 112 รัฐบาล ประชาชนทุกคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นกฎหมายเหมือนกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพียงแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยที่จะลงมาฟ้องร้องใคร ฉะนั้นเราต้องดูแลในสิ่งที่เรารักและเคารพ และเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ไม่ใช่เป็นความต้องการของพระองค์ท่าน แต่เราต้องดูแล และที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุในขั้นสุดท้าย ท่านจะลงพระราชทานอภัยโทษเสมอ ขณะที่กติกาแบบนี้เราเองไปบังคับเขาก็ลำบาก/p p“ดังนั้นการติดตามตัว นายกฯ จึงให้ไปรวบรวมข้อมูลมาว่าเรามีพันธสัญญาข้อกฎหมายเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไหนบ้าง แล้วที่ผ่านมาจากข้อมูลมีประเทศไหนให้ความร่วมมือในการส่งตัวและแลกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้บ้าง เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาในอนาคต” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว/p pnbsp;/p pที่มา a href="http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106852"ผู้จัดการออนไลน์/a และa href="http://www.matichon.co.th/news/335739"มติชนออนไลน์/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/665R8axZeHY" height="1" width="1" alt=""/

ตร.เร่งจัดการคดีหมิ่นฯ หลัง 13 ต.ค. ยอดพุ่งถึง 20 คดี

3 hours 11 min ago
!--break--!--break-- pเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2559 พ.ต.ท.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ให้สัมภาษณ์ว่า นับตั้งแต่วันสวรรตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน มีคดีหมิ่นสถาบันกษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เกิดขึ้นแล้ว 20 คดี โดยได้รับแจ้งเหตุจากหลายพื้นที่ บางส่วนเป็นประชาชนทั่วไปเข้าแจ้งความ บางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบการกระทำผิดเอง ส่วนข้อมูลจาก พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนานั้นทางตำรวจยังไม่ได้รับข้อมูลเพื่อดำเนินการ สำหรับพฤติการณ์การกระทำผิดส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดีย แต่ก็มีการพูดด้วย ในจำนวนนี้มีทั้งที่จับกุมตัวผู้ต้องหาได้ ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวเอง และบางส่วนอยู่ระหว่างการตามจับกุม/p pพ.ต.ท.กฤษณะกล่าวว่า เรื่องนี้ a href="http://prachatai.org/journal/2016/10/68422"ผบ.ตร.ให้ความสำคัญ/aในการดำเนินคดีและติดตามผู้กระทำผิด เนื่องจากเป็นเรื่องนโยบายทางที่รัฐบาลให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยทางตำรวจได้ประสานข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงไอซีทีเก่า สำนักข่าวกรองของทหาร/p pผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีข่าวการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาว่าโพสต์หมิ่นฯ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ผู้ต้องหาหลายรายถูกฝากขังที่เรือนจำแล้วโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว ทั้งกรณีของ a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68383"เกาะสมุย/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68421"ระยอง/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68417"ชลบุรี/a ขณะที่กรณีของa href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68379"พังงา/aนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แจ้งเพียงว่า มีการแจ้งความคดีอาญาและดำเนินการทางวินัยด้วยเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพลทหารในสังกัดทหารเรือ/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/MwTBJOanuV8" height="1" width="1" alt=""/

สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 20-26 ต.ค. 2559

3 hours 43 min ago
divเครือข่ายแรงงานโต้สุดฤทธิ์ ค้านมติค่าแรงขั้นต่ำไม่เป็นธรรม ปรับขึ้น 5 บาทจะกินอะไร/สภาองค์การนายจ้างฯ ยันปีนี้ยังแจกโบนัส/ออกกฎกระทรวงให้นายจ้างดูแลแรงงาน "ความร้อน-แสง-เสียง"/เศรษฐกิจซบคนแห่ขายประกันเพิ่มรายได้/9 เดือนแรกยอดขอตั้งโรงงานวูบ 17%/ก.แรงงานแจงปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ลูกจ้าง – นายจ้างอยู่ได้ เน้นไม่กระทบเศรษฐกิจสังคม/แรงงานร้องนายกฯ ขอขึ้นค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ/div p!--break--!--break--/p divnbsp;/div divstrongกลุ่มพนักงานโรงแรม ดิแอสปาเซีย ภูเก็ต กว่า 60 คน เดือดร้อนหนัก เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกเลิกจ้างกะทันหัน/strong/div divnbsp;/div divเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมาที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มพนักงานโรงแรม ดิ แอสปาเซีย ภูเก็ต ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 63 คน ได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต หลังจากเมื่อวานนี้ (18 ต.ค.) ได้รับแจ้งจากทางบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน (The Breakers Resort amp; Development) ให้พนักงานทุกคนหยุดการทำงานอย่างกะทันหัน โดยอ้างว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางโรงแรม ดิ แอสปาเซีย ภูเก็ต (The Aspasia Phuket) มีปัญหาด้านการบริหาร และไม่สามารถชำระหนี้คืนให้แก่ทางบริษัทเบรกเกอร์ ได้ ทำให้บริษัทเบรกเกอร์ต้องว่าจ้างบริษัทอื่นเข้ามาบริหารจัดการแทน/div divnbsp;/div divนายธนพงศ์ อรชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังพูดคุยทำความเข้าใจต่อกลุ่มพนักงานโรงแรม ดิแอสปา เซีย ภูเก็ต ถึงแนวทางปฏิบัติต่อจากนี้ ว่า สำหรับกลุ่มพนักงานดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางบริษัทเจ้าของทรัพย์สินไม่ให้เข้าไปทำงาน จึงได้รวมตัวกันเดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต เพื่อขอคำปรึกษาถึงแนวทางในการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย ตนในฐานะที่ดูแลลูกจ้าง คือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ก็มาแนะนำขั้นตอนตามกฎหมายว่าจะเดินกันอย่างไร เพราะว่าการที่จะเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย ในแง่ของกฎหมายที่ชัดเจนคือ ต้องมีการเลิกจ้าง แต่ตอนนี้การเลิกจ้างยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีหนังสือเลิกจ้าง หรือยังไม่มีการเลิกจ้างด้วยวาจาจากนายจ้าง/div divnbsp;/div divเมื่อการเลิกจ้างยังไม่มีความชัดเจน ประการแรก ตนก็ได้แนะนำให้เขากลับเข้าไปทำงานตามปกติ ถ้าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปทำงานได้ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกะรน ว่า ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ ประการต่อมาคือ ให้รอครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง คือ ภายในวันที่ 31 ต.ค.59 ถ้านายจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้างก็จะเข้า 2 องค์ประกอบหลัก คือ ไม่ให้ทำงาน และไม่จ่ายค่าจ้าง ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมายแล้ว ให้ไปที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และที่ศาลแรงงานภาค 8 เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยรายได้ตามกระบวนการของกฎหมายแรงงานต่อไป/div divnbsp;/div diva href="http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000105128"ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 19/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongเหยื่อถุกหลอกรับงานปักแผ่นเฟรมผ่านเฟสบุ๊ค ร้องกองปราบ หลังส่งงานตามกำหนดแต่กลับถุกเบี้ยวค่าแรง/strong/div divnbsp;/div divผู้เสียหายกว่า 10 คน เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม หลังถูกหลอกให้จ่ายเงินค่ามัดจำรับจ้างปักแผ่นเฟรม ผ่านเฟซบุ๊คชื่อหวานใจปักเฟรม ซึ่งมีผู้หลงเชื่อกว่า 1,500 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท โดยผู้เสียหาย เล่าว่า ได้สมัครรับจ้างปักแผ่นเฟรมผ่านเฟซบุ๊ค เนื่องจากต้องการหารายได้เสริมจุนเจือครอบครัว โดยเสียค่าประกัน 650 บาท และจะได้ค่าจ้างถักแผ่นละ 3 บาท ซึ่งหนึ่งครั้งจะได้รับแผ่นเฟรมครั้งละ 50 แผ่นพร้อมไหมพรม และเข็มปัก ผ่านทางไปรษณีย์ และต้องทำงานครบ 20 ครั้งก่อนถึงจะได้เงินมัดจำคืน แต่เมื่อทำเสร็จกลับไม่ได้รับเงิน/div divnbsp;/div divนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ระบุว่า ค่ามัดจำมีจำนวนตั้งแต่ 650 – 2,500 บาท และหากผู้เสียหายจ่ายค่ามัดจำสูงขึ้น ผู้ต้องหาอ้างว่าจะได้รับเงินค่าปักสูงขึ้นถึงแผ่นละ 15 บาท ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก และในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ จะนำรายชื่อที่รวบรวมได้กว่า 2 แสนคนยื่นที่รัฐสภา เพื่อขอเพิ่มโทษกฎหมายตามพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน จากเดิม 3 ถึง 5 ปี เป็น 7 ถึง 14 ปี/div divnbsp;/div divด้านพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ พร้อมสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมด/div divnbsp;/div diva href="http://www.tnamcot.com/content/579238"ที่มา: สำนักข่าวไทย, 20/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongเครือข่ายแรงงานโต้สุดฤทธิ์! ค้านมติค่าแรงขั้นต่ำไม่เป็นธรรม ปรับขึ้น 5 บาทจะกินอะไร/strong/div divnbsp;/div divตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 19 มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ในปี 2560 แบ่งค่าจ้างเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรกไม่ขึ้นค่าจ้างใน 8 จังหวัด กลุ่มที่ 2 ขึ้นค่าจ้าง 5 บาท ใน 49 จังหวัด กลุ่มที่ 3 ขึ้นค่าจ้าง 8 บาท ใน 13 จังหวัด และกลุ่มที่ 4 ขึ้นค่าจ้าง 10 บาท ใน 7 จังหวัด นั้น/div divnbsp;/div divเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายชาลี ลอยสูง รักษาการประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงผลการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ของคณะกรรมการค่าจ้างว่า ทาง คสรท.และพี่น้องแรงงานต่างไม่พอใจ เพราะผลที่ออกมาทำให้เสียความรู้สึก เนื่องจาก 1.มีจังหวัดที่ไม่ได้ปรับค่าจ้าง หนำซ้ำจังหวัดที่ได้ปรับสูงสุดเพียง 10 บาท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจังหวัดที่ไม่ปรับก็หนักไปอยู่ทางภาคใต้ ความจริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะภาคใต้มีความเป็นอยู่ลำบาก ไม่ควรไปกดค่าจ้าง ไม่เพิ่มเลย/div divnbsp;/div div“รัฐบาลบอกว่าจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และจะเอาเศรษฐกิจไปลงสามจังหวัดภาคใต้ แต่กลับไม่เพิ่มค่าแรงให้คนในจังหวัด แสดงว่าจะทำให้เป็นจังหวัดที่มีค่าแรงต่ำสุดหรือไม่อย่างไร แบบนี้มองได้หลายมุม เราจึงสงสัยว่าทำไมไม่ปรับให้เท่ากันทั่วประเทศ หากจะปรับ 10 บาท ก็ควรทุกจังหวัดเท่ากันก็ยังดีกว่าปรับขึ้น 5 บาท 8 บาท 10 บาท ไม่เท่ากันแต่ละจังหวัดอีก ปรับแบบนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ค่าครองชีพ ค่ากินค่าอยู่ จะทำอะไรได้” นายชาลีกล่าว/div divnbsp;/div divนายชาลีกล่าวอีกว่า 2.น่าสังเกตว่ามีการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ 10 รายการระบุกว้างๆ แต่ไม่มีรายละเอียด ซึ่งหากเป็นไปได้ควรจะชี้แจงว่า จังหวัดที่ไม่ปรับได้คะแนนเท่าไร และเกณฑ์คืออะไร และแต่ละข้อใครเป็นผู้พิจารณา นักวิชาการคนไหน ไปเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งในการพิจารณา ซึ่งเรื่องแบบนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะ คนก็มองเรื่องความยุติธรรมหรือไม่ 3.ในเมื่อใช้คณะอนุกรรมการจังหวัดเป็นเครื่องมือมาตั้งแต่ต้น และมีการเสนอก่อนหน้านั้นว่าควรปรับ 13 จังหวัดในอัตรา 4 บาทไปจนถึง 60 บาท แต่พอมาถึงขั้นคณะกรรมการค่าจ้างกลับไม่ได้เอาข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการจังหวัดเลย แบบนี้จะมีไปทำไม/div divnbsp;/div div“อย่างกรณีปรับขึ้น 5 บาท หากคิดจริงๆ ผ่านมา 5 ปีเพิ่งจะมาปรับค่าจ้าง ดังนั้น เราคิดเฉลี่ยแล้วตกปีละ 1 บาทเอง ถามว่าปรับเพิ่มปีละ 1 บาท ถูกต้องหรือไม่ เครือข่ายแรงงานจะมีการหารือกัน และจะทำหนังสือร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อแรงงานทุกคน” นายชาลีกล่าว/div divnbsp;/div diva href="http://www.matichon.co.th/news/329267"ที่มา: มติชนออนไลน์, 20/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongสภาองค์การนายจ้างฯ ยันปีนี้ยังแจกโบนัส/strong/div divnbsp;/div divนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยถึงแนวโน้มการจ่ายเงินพิเศษ (โบนัส) ของห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วงสิ้นปี 59 ว่า ภาพรวมคาดว่า จะใกล้เคียงกับปี 58 โดยสำรวจเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการส่วนใหญ่ 70% ยังจ่ายโบนัสภาพรวมเฉลี่ย 1 เดือน ซึ่งแต่ละที่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่แต่ละกิจการเนื่องจากผลกำไรย่อมต่างกันไป/div divnbsp;/div div"ธุรกิจปีนี้ภาพรวมหลายอุตสาหกรรมก็ยังไปได้ดีแต่บางธุรกิจที่เน้นการส่งออกแม้ว่าภาพรวมส่งออกจะติดลบแต่ในแง่ของมูลค่านั้นไม่ได้ติดลบมากนักเฉลี่ยแล้วก็ใกล้เคียงกับปีก่อน เชื่อว่าธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงจ่ายโบนัสปกติที่เคยทำมาโดยมีเพียง 30% ที่จะไม่มีการจ่ายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา"/div divnbsp;/div divสำหรับการจ้างงานใหม่ในปี 60 คาดว่า ภาพรวมในช่วงต้นปีจะยังคงทรงตัวเพื่อรอสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกให้ชัดเจนอีกครั้ง/div divnbsp;/div divอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องติดตามขณะนี้ล่าสุดตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายของไทยนั้นปกติที่ผ่านมาเฉลี่ยจะอยู่ในระดับ 1.5 ล้านคนแต่ล่าสุดกลับอยู่ที่เพียง 1.178 ล้านคนตัวเลขที่หายไปกว่า 3 แสนกว่าคนนั้น คงต้องหาปัจจัยที่แท้จริงว่า เพราะเหตุใด เนื่องจากรัฐบาลเข้มงวดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฏหมายตัวเลขควรจะเพิ่มขึ้น แต่การลดลง ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการปลดออกจากภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวนัก โดยเฉพาะภาคการส่งออก ที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก หรือแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ แต่ก็เชื่อว่า ไม่น่ามาก หรือเป็นผลมาจากแรงงานไม่ยอมจดทะเบียน ซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงต่อไป/div divnbsp;/div diva href="http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/723834"ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 20/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongก.แรงงาน MOU 5 องค์กรสร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพรองรับ พ.ร.บ.ใหม่/strong/div divnbsp;/div divกระทรวงแรงงาน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายรวม 5 องค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและส่งเสริมให้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2)/div divnbsp;/div divพลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า โดยกระทรวงแรงงานร่วมกับเครือข่าย 5 องค์กร ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในการพัฒนาบุคลากรช่างไฟฟ้าภายในอาคารและส่งเสริมให้มีหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันนี้ (20 ตุลาคม 2559) ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/div divnbsp;/div divนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานได้มีการประกาศกำหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นั้น เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงาน จึงได้ร่วมมือกับเครือข่าย 5 องค์กร เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า โดยมีแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1.) การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาช่างไฟฟ้าและสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.) กระทรวงแรงงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสภาวิศวกร ในการผลักดันให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และศูนย์ประมินความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าว 3.) กระทรวงแรงงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ในการผลักดันให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รองรับการทดสอบให้แก่ช่างไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 4.) กระทรวงแรงงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานของการไฟฟ้าในหลักสูตรสาขาผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ ระยะเวลาการฝึก 217 ชั่วโมง ทั้งสองหน่วยงานจะประสานงานแผนการฝึกในระดับพื้นที่ต่อไป/div divnbsp;/div divโดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใน 8 วาระเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Thailand) และนโยบายเรื่องการพัฒนาคนโดยมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน อีกทั้ง ยังเป็นไปตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ที่นอกจากจะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กำลังแรงงานและครอบครัวแล้ว ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบดังกล่าว สามารถสร้างงานที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่สังคมและชุมชนด้วย”/div divnbsp;/div divทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก 5 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และนายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย/div divnbsp;/div diva href="http://www.thansettakij.com/2016/10/20/107499"ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ, 20/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongเอวอนประกาศยุติธุรกิจในไทย/strong/div divnbsp;/div divถือเป็นข่าวช็อกวงการขายตรงไทยรายล่าสุดเมื่อ บริษัท เอวอน คอสเมติกส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ประกาศยุติการดำเนินธุรกิจในไทย ในเดือนธันวาคม 2559 นี้ เริ่มเคลียร์พนักงานต้น พ.ย.นี้ ก่อนหน้านี้ถอนตัวและขายทิ้งกิจการในหลายประเทศ/div divnbsp;/div divภายหลังจากเอวอน โปรดักส์ อิงค์ บริษัทแม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจที่จะปิดกิจการในไทย ผู้บริหารจึงส่งสัญญาณให้กับพนักงานสาระสำคัญ เกี่ยวกับเอวอน ประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในช่องทางที่สาวเอวอนเข้ามาสั่งซื้อสินค้า รวมถึงการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือให้สาวเอวอน ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใจความสำคัญของประกาศดังกล่าว/div divnbsp;/div div"เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างของทั่วโลก ซึ่งมีการดำเนินขั้นตอนในเชิง กลยุทธ์เพื่อนำพาให้เอวอนกลับมาเติบโตโดยสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว เอวอนได้ตัดสินใจออกจากตลาดประเทศไทยปลายปี 2559"/div divnbsp;/div div"การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการทบทวนธุรกิจในประเทศไทยอย่างละเอียด ถึงแม้ว่าทีมงานจะทำงานหนักและใช้ความพยายามอย่างมากแต่เอวอน ประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาและสภาวะไม่มีผลกำไรมาหลายปี การปิดธุรกิจครั้งนี้จะช่วยให้เอวอนมุ่งทรัพยากรไปในตลาดหลักในเอเชียแปซิฟิกและตลาดหลักทั่วโลกของเอวอน"/div divnbsp;/div divผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนางศุภราภรณ์ เอสซีเปา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอวอนฯ ได้แจ้งให้ สมาชิกกว่า 30,000 คนและพนักงานเอวอนได้ รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วว่า บริษัทแม่ที่สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจปรับโครงสร้างธุรกิจโดยรวมเพื่อให้กลับมา เติบโตและทำกำไรในระยะยาว จึงตัดสินใจถอนตัว จากตลาดขายตรงเมืองไทยในเดือนธันวาคมนี้ โดยเป็นการยุติการทำตลาดเฉพาะในไทยประเทศเดียว แต่ยังคงทำตลาดเอเชียในประเทศอื่นๆ เช่นเดิม เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย/div divnbsp;/div divโดยสาเหตุสำคัญที่ต้องมีการตัดสินใจดังกล่าว เนื่องจากตลาดขายตรงเมืองไทยมีการแข่งขันที่รุนแรง แม้บริษัทจะมีการปรับตัวถึงขนาดที่มีการใช้แผนการจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นเข้ามาช่วย เมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้น ทำให้ผลประกอบการ 5 ปีหลังมานี้ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง/div divnbsp;/div divขณะที่การปลดพนักงานจะทยอยเริ่มเดือน พ.ย. ราว 80% ของจำนวนทั้งหมด 200 คน โดยพนักงานได้รับเงินชดเชย ตามกฎหมายแรงงานและระยะเวลาทำงานเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 10 เดือน ซึ่งได้ส่งหนังสือให้กับนักธุรกิจและสมาชิกของเอวอน 3 หมื่นคน รับทราบ มั่นใจว่าการถอนตัวในไทยจะผลักดันให้ธุรกิจเอเชียและตลาดหลักทั่วโลกเอวอน ยังเติบโตได้ดี เอวอนเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน เข้ามาเปิดธุรกิจขายตรงรายแรกในไทยเมื่อปี 2521 หรือ 38 ปีที่แล้ว ธุรกิจหลักมาจากกลุ่มเครื่องสำอางสัดส่วน ร้อยละ 90 โดยเอวอนเคยทำรายได้ในไทยสูงสุดระดับหลักพันล้านบาท สินค้าที่มีค้างในสต๊อก กำลังอยู่ระหว่างพิจารณานำมาลดราคาให้กับนักธุรกิจหรือสมาชิก เพื่อเคลียร์สินค้าให้เสร็จปลายปีนี้/div divnbsp;/div divก่อนหน้านี้เมื่อปี 2555 เอวอนโปรดักส์อิงค์ บริษัทแม่ที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศจะถอนตัวและเลิกจ้างพนักงาน 1,500 คน ในตลาดแถบเอเชีย อย่างเกาหลีใต้และเวียดนาม และหลังจากนั้นเมื่อมีนาคม 2559 หรือต้นปีนี้ ได้ประกาศขายกิจการในทวีปอเมริกาเหนือทั้งหมดให้ Cer berus Copital Management LP มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกอีก 2,500 คน และย้ายสำนักงานใหญ่จากนิวยอร์กซิตี้ สหรัฐอเมริกา ไปยังประเทศอังกฤษ โดยเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน/div divnbsp;/div divอย่างไรก็ตาม สำนักข่าววอลสตรีท เจอร์นัล ยังรายงานเมื่อเดือน ธ.ค.2558 ว่า "เอวอน" ได้บรรลุข้อตกลงกับ "เซอร์เบอรัส แคปิตอล แมเนจเมนท์" (Cerberus Capital Management) ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนรวมสัญชาติอเมริกัน และมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านฟื้นฟูธุรกิจเพื่อแลกกับเม็ดเงินลงทุนกว่า 605 ล้านเหรียญสหรัฐ/div divnbsp;/div divสำหรับในดีลนี้ "เอวอน" จะแยกหน่วยธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือ หรือ "เอวอน นอร์ท อเมริกา" (Avon North America) ออกไปเป็นบริษัทลูก และขายหุ้น 80% ของบริษัทใหม่นี้ให้กับ "เซอร์เบอรัส" ด้วยมูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมหุ้น อีก 17% ของบริษัทแม่ในมูลค่า 435 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมกันนี้มีการเปลี่ยนตัวบอร์ดบริหารใหม่ทั้งหมด/div divnbsp;/div divเชอริล แมคคอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวอน โปรดักส์ ระบุว่า ดีลนี้จะช่วยให้บริษัทได้รับเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติม พร้อมกับปลดภาระทางการเงินจากหน่วยธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือที่มีปัญหาเรื้อรังมานาน ช่วยเปิดโอกาสให้สามารถทุ่มเททรัพยากรในการทำตลาดต่างประเทศซึ่งมีศักยภาพมากกว่าได้อย่างเต็มที่/div divnbsp;/div diva href="http://www.ryt9.com/s/bmnd/2533963"ที่มา: แนวหน้า, 20/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongออกกฎกระทรวงให้นายจ้างดูแลแรงงาน "ความร้อน-แสง-เสียง"/strong/div divnbsp;/div divนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดและผลักดันให้ออกกฎกระทรวงเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ขณะนี้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมเป็นต้นไป ถือเป็นมิติใหม่ในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง/div divnbsp;/div div"กฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้นายจ้างต้องควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่ติดประกาศแจ้งเตือนบริเวณที่มีแหล่งความร้อน มีมาตรการควบคุม นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ให้นายจ้างควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือมาตรการที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างตามสภาพและลักษณะงานตลอดเวลาที่ทำงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้แก่ลูกจ้าง ต้องมีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ และรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน/div divnbsp;/div divนอกจากนี้ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่อาจได้รับอันตรายจากความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ด้วย" นายสุเมธกล่าว และว่า กฎกระทรวงนี้มุ่งหวังให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองให้มีความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ซึ่งนายจ้างจะต้องมีระบบการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานที่ได้มาตรฐาน หากนายจ้างฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ/div divnbsp;/div diva href="http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477073408"ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, 21/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongก.แรงงานเสนอ กขป.5 เพิ่มพนักงานตรวจแรงงานบูรณาการแก้ค้ามนุษย์/strong/div divnbsp;/div divที่ประชุม คณะอนุฯแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) มีมติขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงาน ต่อที่ประชุม คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ หวังคุ้มครองดูแลลูกจ้างให้ปราศจากการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล/div divnbsp;/div divพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลเอก อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ที่กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้นำประเด็นการขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงาน เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ที่จะประชุมในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีพนักงานตรวจแรงงานเพียง 1,245 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองดูแลลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 821 คน และจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม 424 คน/div divnbsp;/div divทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตราส่วนพนักงานตรวจแรงงาน 1 คน ต่อแรงงาน 15,000 คน ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่ระบุในรายงานทั้ง 3 ฉบับ คือ รายงานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทย (Tip Report) รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย/div divnbsp;/div divสำหรับพนักงานตรวจแรงงานนั้น จะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมโดยความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรโดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จึงจะสามารถตรวจแรงงานได้ ซึ่งขณะนี้มีพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานข้างต้นได้อบรมไปแล้ว 2 รุ่น รวม 100 คน ส่วนอีก 1 รุ่น จะสามารถอบรมได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้เพียงพอตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดไว้ จำนวน 1,500 คน สำหรับความคืบหน้าการขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงานนั้น ขณะนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ทำหนังสือเพื่อประสานไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอสนับสนุนกรอบอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. ให้ความเห็นชอบต่อไป/div divnbsp;/div diva href="http://www.thansettakij.com/2016/10/21/107519"ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ, 21/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongเตือนระวังแก๊งตุ๋นไปทำงานที่เกาหลีทำร้าย-บังคับค้าประเวณี/strong/div divnbsp;/div divนางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากฝ่ายแรงงาน ประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ว่ามีหญิงสาวไทยหลายราย ถูกทาบทามให้เข้าไปทำงานที่ร้านนวดในประเทศเกาหลีใต้ โดยเมื่อไปถึงถูกนายหน้าร้านนวดยึดหนังสือเดินทางไว้เป็นประกัน เพื่อไม่ให้คนงานหนี แล้วบังคับให้ค้าประเวณี ในครั้งแรก จะถูกทางร้านหักเงินค่านายหน้ากว่า 3 ร้อยล้านวอน หรือราวๆ 250,000 บาท โดยหักจากเงินค่าตอบแทนที่คนงาน ควรจะได้รับจากการค้าประเวณี กว่าร้อยละ 50 และต้องถูกบังคับให้ค้าประเวณี จำนวนกว่า 75 ครั้ง จึงจะหักลบกับเงินที่หักค่านายหน้าไป/div divnbsp;/div divโดยบางรายถูกทารุณ ทำร้าย กักขังให้อยู่แต่ในห้อง หากไม่ทำงานก็จะถูกตบตีไม่ให้ทานอาหาร ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวด กวดขันเพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการค้าประเวณีอีก ดังนั้น ผู้ที่จะ เดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ต้องศึกษาข้อมูลการทำงานให้ละเอียด เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง/div divnbsp;/div divสำนักงานจัดหางาน จ.ลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ ให้ศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางไปทำงาน พบเห็นเบาะแส สามารถติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล โทรศัพท์ +82-2795-0095, +82-2795-3258 ต่อ 101-108 หรือกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล โทรศัพท์ 0-2575-1048 หรือ 0-2981-7171 เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป/div divnbsp;/div diva href="http://www.ryt9.com/s/nnd/2534562"ที่มา: แนวหน้า, 21/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongเศรษฐกิจซบคนแห่ขายประกันเพิ่มรายได้/strong/div divnbsp;/div divนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ยอดผู้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยรอบ 9 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-ก.ย.59 มีทั้งสิ้น 149,563 คน เพิ่มขึ้น 11,977 คน หรือ 8.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 137,586 คน ซึ่งมีผู้เข้าสอบจริง 105,190 คน และสอบผ่าน 39,290 คน หรือ 37.35% ของผู้เข้าสอบยอดสมัครตัวแทนประกันที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้คนไทยหันมายึดอาชีพตัวแทนประกันหารายได้ เสริมเพื่อให้เพียงพอกับค่าครองชีพ ประกอบกับบริษัทประกันชีวิตต้องการรับตัวแทนเพิ่มเพื่อใช้เป็นช่องทางหลักการขายประกัน รวมถึงระยะหลังคนไทยใส่ใจ ทำประกันชีวิตมากขึ้นทำให้มีโอกาสขายประกันได้เพิ่ม/div divnbsp;/div divนายพิชากล่าวต่อว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าระยะหลังผู้สมัครสอบส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปี ทั้งที่เพิ่งเรียบจบใหม่หรือบางคนเพิ่งเข้าทำงาน แต่อยากมีรายได้เสริม และยังพบอีกว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่สมัครตัวแทนประกันชีวิตมากสุด สะท้อนว่าอาชีพตัวแทนประกันเป็นที่ยอมรับของสังคมและคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับระยะหลังบริษัทประกันชีวิตได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวแทน ทั้งนี้ สถิติยังระบุว่ามีผู้สมัครสอบมากสุดที่อายุ 20-30 ปี และมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากที่สุดถึง 43.79% จังหวัดที่มีผู้สมัครสอบสูงสุด 5 อันดับแรก นำโดยกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี และอุบลราชธานี/div divnbsp;/div diva href="http://www.thairath.co.th/content/760087"ที่มา: ไทยรัฐ, 21/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ 26 ต.ค. ทบทวนมติปรับค่าแรงปี 60 หลังขึ้นสูงสุด 10 บาทต่อวัน ไม่พอค่าครองชีพ/strong/div divnbsp;/div divคุณชาลี ลอยสูง รักษาการประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จะเดินทางไปยังศูนย์ดำรงธรรม ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยืนหนังสือให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ทบทวนมติการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2560 ที่ทางด้านคณะกรรมการค่าจ้าง ที่มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน มีมติปรับขึ้นค่าแรงใน 69 จังหวัดทั่วประเทศ ในอัตรา 305 บาทต่อวัน 308 บาทต่อวัน และ 310 บาทต่อวัน และไม่ปรับขึ้นอีก 7 จังหวัด เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นค่าแรงควรจะปรับขึ้นในอัตราเดียวเท่ากันทั่วประเทศ อีกทั้งการปรับเพิ่มของค่าแรงในอัตราดังกล่าวไม่มีความสมเหตุสมผลกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันนี้ โดยมองว่ารัฐควรปรับขึ้นค่าแรงในอัตราเท่ากับทั่วประเทศที่ 360 บาทต่อวัน จึงจะมีความเหมาะสม/div divnbsp;/div diva href="http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=738477"ที่มา: ไอเอ็นเอ็น, 24/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrong9 เดือนแรกยอดขอตั้งโรงงานวูบ 17%/strong/div divnbsp;/div divนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย ยอดแจ้งประกอบกิจการ และเริ่มขยายโรงงานใน 9 เดือนปี 2559 (ม.ค.-ก.ย. 2559) ว่า มีจำนวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 3,177 โรงงาน ลดลงช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มีอยู่ที่ 3,834 โรงงาน หรือ ลดลง 17.13%/div divnbsp;/div divขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 3.39 แสนล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่อยู่ที่ 3.49 แสนล้านบาท หรือลดลง 2.94% โดยแบ่งเป็นการเปิดกิจการใหม่จำนวน 2,790 โรงงาน ลดลง 17.69 % จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 3,390 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 2.39 แสนล้านบาท ลดลง 3.23 % เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 2.47 แสนล้านบาท/div divnbsp;/div divส่วนการขยายกิจการมีจำนวน 387 โรงงาน ลดลง 12.83% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีอยู่ 444 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 1 แสนล้านบาท ลดลง 0.99% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.01 หมื่นล้านบาท/div divnbsp;/div divอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการแจ้งเปิดกิจการใหม่และ ขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2559 ได้แก่ การผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ มูลค่าการลงทุน 3.94 หมื่นล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ 3.34 หมื่นล้านบาท อุตฯอาหาร 2.74 หมื่นล้านบาท ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.94 หมื่นล้านบาท เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.82 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ/div divnbsp;/div diva href="http://www.ryt9.com/s/nnd/2535625"ที่มา: แนวหน้า, 24/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongทหารปิดล้อม รวบแรงงานกัมพูชาข้ามแดนเก็บลำไยคู่ค้า หลังเจ้าของสวนยกเลิกสัญญา/strong/div divnbsp;/div divหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 13 กองกำลังบูรพา อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เข้าปิดล้อมและจับกุมแรงงานชาวกัมพูชา ที่มีทั้งชาย หญิง และเด็ก รวม 319 คน รถกระบะที่โดยสารมาอีก 16 คัน พร้อมกระเป๋าและสัมภาระอีกจำนวนหนึ่ง ขณะเข้ามาเก็บลำไยในหมู่บ้านเขาดิน หมู่ 8 ตำบลและอำเภอคลองหาด/div divnbsp;/div divสอบปากคำทราบว่า ทั้งหมดเป็นแรงงานจากล้งลำไย "ซิสโก้" อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่นายจ้างพาข้ามแดนเข้ามาเก็บผลลำไยของคู่ค้า แต่ถูกเจ้าของสวนปฏิเสธและยกเลิกสัญญา เพราะตกลงราคากับล้งอื่นที่ให้ราคาสูงกว่า ซ้ำยังโทรแจ้งทหารให้เข้าจับกุมด้วย/div divnbsp;/div divเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีใบอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง แต่ไม่ได้ทำใบ "บอเดอร์พาส" ที่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ จึงส่งตัวทำบันทึกประวัติและผลักดันกลับ ส่วนเจ้าของล้ง ถูกแจ้งข้อหานำแรงงานข้ามเขตโดยไม่ได้รับอนุญาต/div divnbsp;/div diva href="https://goo.gl/fGBWCU"ที่มา: ch7.com, 25/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongก.แรงงาน เปิดทางลูกจ้างทั่วประเทศ กราบถวายบังคมพระบรมศพ/strong/div divnbsp;/div divม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วันแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.นั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศประสานกับผู้ประกอบการ และลูกจ้างในสถานประกอบการแต่ละพื้นที่ ที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยให้จัดทำระบบรายงานที่ชัดเจน เช่น รายชื่อลูกจ้าง นายจ้าง เส้นทางการเดินทาง จุดรับส่งแต่ละจังหวัด การอำนวยความสะดวกและบริการระหว่างการเดินทาง และรายชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางและเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้วยระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย/div divnbsp;/div divปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวต่อไปว่า หากมีลูกจ้าง นายจ้างในสถานประกอบการพื้นที่ใดที่มีความประสงค์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ ขอให้แรงงานจังหวัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางและให้ยึดแนวปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สอดคล้องตามแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งนี้ ให้รายงานการปฏิบัติตามแบบรายงานที่กำหนดให้ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ กระทรวงแรงงานทราบเป็นประจำทุกวันด้วย ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงาน ยังได้จัดให้ข้าราชการ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายภาคแรงงาน ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ลงนามแสดงความอาลัยผ่านทางหน้าแรกก่อนเข้าเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งรายชื่อผู้ที่ร่วมลงนามทั้งหมดจะรวบรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป/div divnbsp;/div diva href="http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106513"ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 25/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongครม.เห็นชอบจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ขยายเวลาแรงงานกิจการประมงถึง 1 พ.ย.60/strong/div divnbsp;/div divที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมาตรการดำเนินการหลังสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมอำนวยความสะดวกการตรวจสัญชาติ การตรวจสัญชาติเป็นการดำเนินการของประเทศต้นทาง และกระทรวงแรงงานจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้มีการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา อย่างมีประสิทธิภาพ/div divnbsp;/div divพร้อมทั้งเห็นชอบยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2560-2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ฯ 5 ด้าน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดระบบแรงงานเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการเข้ามา ระหว่างการทำงานและกลับออกไปของแรงงานต่างด้าว, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามและประเมินผล/div divnbsp;/div divทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ สำหรับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี/div divnbsp;/div diva href="http://www.ryt9.com/s/iq02/2536461"ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์, 25/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongก.แรงงานแจงปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ลูกจ้าง – นายจ้างอยู่ได้ เน้นไม่กระทบเศรษฐกิจสังคม/strong/div divnbsp;/div divนายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเมื่อ (19 ต.ค.59) ให้ปรับขึ้นตามที่สื่อนำเสนอไปแล้วนั้นว่า หลักการสำคัญในการพิจารณา คือ อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ลูกจ้างอยู่ได้และนายจ้างอยู่ได้ด้วย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อภาวะครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการว่างงาน ผลกระทบในภาพรวมที่มีต่อด้านแรงงาน ด้านผู้ประกอบการ ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลก ปัจจัยเสี่ยงจากโรคและภัยพิบัติ เป็นต้น/div divnbsp;/div divผลการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 นั้น มีคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด คือ อนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ประชุมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวสอดคล้องกับสูตรคำนวณฯ ของประเทศอินโดนีเซียและบราซิล โดยนำอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากำหนดเป็นสูตรคำนวณ/div divnbsp;/div divขณะที่ นายอดิสร ตันประเสริฐ ประธานสหภาพแรงงานโทเร ไทยแลนด์ ลูกจ้างของบริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (โรงงานกรุงเทพ) กล่าวถึงผลการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ว่า โดยภาพรวมเป็นที่พอใจ แม้ว่าจะปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ดีกว่าไม่ปรับขึ้นเลย เพราะถ้าปรับขึ้นสูงมากจะทำให้นายจ้างอยู่ไม่ได้ เมื่อนายจ้างอยู่ไม่ได้ สถานประกอบการจะปิดกิจการลง ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้ จึงต้องหาจุดกึ่งกลางเพื่อให้สมดุลกับทั้งสองฝ่าย ค่าจ้างขั้นต่ำจึงมีความสำคัญต่อลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการมาก เนื่องจากเป็นแหล่งเงินแหล่งเดียวของคนใช้แรงงานและภาคธุรกิจ ทั้งนี้ รายได้เท่าไหร่ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ การใช้จ่ายในปัจจุบันจึงต้องจัดทำบัญชี เพื่อรู้ว่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นหรือไม่ ขณะเดียวกันหากมีรายได้น้อยก็ต้องใช้จ่ายแต่พอควร สมฐานะ ทั้งนี้ อยากให้ภาครัฐมีการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมากขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจช่วยกระตุ้นให้ลูกจ้างได้พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้น จะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งจะเป็นผลดีกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ/div divnbsp;/div divสอดคล้องกับ นางหทัยชนก ม่วงโต พนักงานรายวัน บริษัทเอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ว่า สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากเมื่อค่าแรงขั้นต่ำขึ้น ลูกจ้างก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ทำให้มีขวัญกำลังใจในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นแล้ว อยากให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ให้เพิ่มขึ้นตามค่าแรง ดังนั้นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงต้องมีการวางแผน อาทิ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อคำนวณรายรับ รายจ่าย รวมทั้งการวางแผนการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น รวมทั้งไม่เป็นหนี้นอกระบบ เป็นต้น ส่วนการพัฒนาฝีมือให้สูงขึ้นจะสามารถทำให้มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนั้น ปัจจุบันสาขาอาชีพที่เข้าสู่การปรับระดับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือยังไม่ได้ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม เช่น สาขาไอที เป็นต้น/div divnbsp;/div diva href="http://www.thansettakij.com/2016/10/26/108933"ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ, 26/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divstrongแรงงานร้องนายกฯ ขอขึ้นค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ/strong/div divnbsp;/div divคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย นายชาลี ลอยสูง พร้อมเครือข่ายประมาณ 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการค่าจ้าง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ในเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560 ระหว่าง 5-10 บาททั่วประเทศ ส่งผลให้ปรับขึ้นจากปัจจุบันเป็น 305-310 บาท โดยเห็นว่า มติที่ออกมา ยังไม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการปรับที่ไม่เท่ากัน และพื้นที่บางจังหวัดไม่ได้ปรับขึ้น มองว่า ขัดแย้งกับเป้าหมายพัฒนาประเทศและทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำมากขึ้น ที่สำคัญหากพิจารณาการปรับขึ้นในอัตรา 5,8 และ 10 บาท ถือว่าน้อยมาก และ ส่งผลกระทบต่อแรงงาน ที่รอการปรับขึ้นมานานกว่า 3 ปี ดังนั้นจึข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล 3 ข้อ คือ 1. ขอให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ , 2.ขอให้รัฐบาลมีนโยบายโครงสร้างค่าจ้างที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีทุกสถานประกอบการ และ 3.ขอให้รัฐบาลมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน/div divnbsp;/div divโดยนายชาลี ชี้แจงว่า การยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการกดดัน แต่เป็นความเดือดร้อนของภาคแรงงาน ที่คาดหวังให้เกิดความเป็นธรรม บนพื้นฐานหลักการเดียวกับภาคข้าราชการ และ รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้/div divnbsp;/div diva href="http://www.komchadluek.net/news/regional/246961"ที่มา: คมชัดลึก, 26/10/2559nbsp;/a/div divnbsp;/div divnbsp;/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/RORCzykomM8" height="1" width="1" alt=""/

ประยุทธ์ ปรับแก้รายชื่อ 27 นายพล ผู้ปฏิบัติงานในคสช.

4 hours 6 min ago
!--break--!--break-- p26 ต.ค. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ลงนามโดยnbsp;พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.nbsp;สั่ง ณ วันที่ 20 ต.ค.59nbsp;br /br /โดยระบุว่า ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 93/2557 ลงวันที่ 17 ก.ค.nbsp;2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยnbsp;และการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 30 ต.ค. 2558 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่อง แก้ไขรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558 เป็นดังนี้nbsp;br /br /1. รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 14 รายnbsp;br /1.1 พลเอก อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)nbsp;br /1.2 พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)nbsp;br /1.3 พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา (รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)nbsp;br /1.4 พลอากาศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)nbsp;br /1.5 พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)nbsp;br /1.6 พลเอก สถิต แจ่มจํารัส (รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)nbsp;br /1.7 พลเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ (รองเลขาธิการฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)nbsp;br /1.8 พลโท ไชยชาญ ศรีวิเชียร (รองเลขาธิการฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)nbsp;br /1.9 พลเอก ธงชัย สาระสุข (รองเลขาธิการฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)nbsp;br /1.10 พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน (รองเลขาธิการ ฯ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ)nbsp;br /1.11 พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)nbsp;br /1.12 พันตํารวจเอก รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา)nbsp;br /1.13 นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการ ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)nbsp;br /1.14 พลโท โกญจนาท ศุกระเศรณี (รองเลขาธิการฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)nbsp;br /br /2. ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 14 รายnbsp;br /2.1 พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)nbsp;br /2.2 พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)nbsp;br /2.3 พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดํา (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)nbsp;br /2.4 พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)nbsp;br /2.5 พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)nbsp;br /2.6 พลเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)nbsp;br /2.7 พลโท ทรงศักดิ์ สหสมโชค (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)nbsp;br /2.8 พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)nbsp;br /2.9 พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)nbsp;br /2.10 พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณะ อารีนจิ)nbsp;br /2.11 พลอากาศเอก ฌเนศ ชลิตภิรัติ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)nbsp;br /2.12 พลตํารวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา)nbsp;br /2.13 พลตํารวจโท ไพศาล เชื้อรอด (ที่ปรึกษา ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)nbsp;br /2.14 พลตรี สุรชัย สินไชย (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)nbsp;br /3. พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติnbsp;br /4. พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติnbsp;br /5. พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติnbsp;br /6. พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติnbsp;br /7. นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติnbsp;br /8. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/p pทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นต้นไปnbsp;/p pnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/I-gkEuzbYBU" height="1" width="1" alt=""/

5 องค์กรสิทธิห่วง 4 ประเด็นใน 'ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมฯ'-เรียกร้อง สนช.ไม่เห็นชอบ

4 hours 37 min ago
!--break--!--break-- p26 ต.ค. 2559 องค์กรสิทธิมนุษยชน 5 แห่งออกแถลงการณ์ร่วมระบุว่า เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ไม่ตอบสนองต่อข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนใน 4 ประเด็นใหญ่ พร้อมเรียกร้อง สนช.ไม่เห็นชอบร่างแก้ไขดังกล่าว/p pแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) อินเตอร์เนชั่นแนล เฟเดอเรชั่น ฟอร์ ฮิวแมนไรท์ (International Federation for Human Rights) องค์กรฟอร์ติฟาย ไรท์ (Fortify Rights) คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists) และลอว์เยอร์ ไรท์ วอทช์ แคนาดา (Lawyers Rights Watch Canada) เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ของไทย พิจารณาไม่เห็นชอบต่อเนื้อหาที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และให้ดำเนินการแก้ไขให้มีเนื้อหากฎหมายที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งพันธกรณีที่จะต้องเคารพสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความเป็นส่วนตัว/p pโดยทั้ง 5 องค์กรระบุว่าหากทาง สนช.เห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ถูกเสนอแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ กลับจะทำให้ข้อบกพร่องเดิมของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เลวร้ายลงกว่าเดิมและหากเนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการอนุมัติจะเกิดการคุกคามมากยิ่งขึ้นต่อการใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการจัดกิจกรรมอย่างสงบของบุคคล สถาบัน และหน่วยงานธุรกิจต่างๆbr /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;br /สำหรับเนื้อหาของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และบทแก้ไขเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช. ที่ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีความกังวลเป็นพิเศษได้แก่ การกำหนดโทษอาญาต่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เนื่องจากการแสดงออกที่ควรได้รับการคุ้มครอง ความรับผิดของผู้ให้บริการ สิทธิความเป็นส่วนตัวถูกละเมิดและการเซ็นเซอร์ที่ทำได้สะดวกขึ้น/p pnbsp;/p div class="note-box" pbr /strongประเทศไทย: เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ไม่ตอบสนองต่อข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชน/strongbr /br /กรุงเทพฯ 25 ตุลาคม 2559br /br /พวกเราซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามรายนามที่ลงชื่อแนบท้ายนี้ขอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ของไทย พิจารณาไม่เห็นชอบต่อเนื้อหาที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และให้ดำเนินการแก้ไขให้มีเนื้อหากฎหมายที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งพันธกรณีที่จะต้องเคารพสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความเป็นส่วนตัวbr /br /ในช่วงสองปีที่ผ่านมามีการฟ้องร้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามข้อมูลของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งมอบให้กับองค์กรฟอร์ติฟายไรท์ (Fortify Rights) มีข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล 399 ข้อกล่าวหา นับตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มี 321 ข้อกล่าวหา ปี 2557 มี 71 ข้อกล่าวหา ปี 2556 มี 46 ข้อกล่าวหา ปี 2555 มี 13 ข้อกล่าวหาและหกข้อกล่าวหาในปี 2554br /br /ปัจจุบันมีการใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯอย่างสม่ำเสมอและอย่างไม่เป็นที่ยอมรับ เพื่อจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและความคิดเห็น ตลอดจนการใช้เพื่อคุกคามและลงโทษนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และผู้สื่อข่าว จากสถิติของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือ iLaw ระบุว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงธันวาคม 2557 มีการฟ้องคดีอาญาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 277 ครั้ง โดยมีเพียง 22% ที่เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายโดยทั่วไป เช่น การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนอีก 78% ของคดีเหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทbr /br /หากทาง สนช.เห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ถูกเสนอ แทนที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ กลับจะทำให้ข้อบกพร่องเดิมของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เลวร้ายลงกว่าเดิมและหากเนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการอนุมัติจะเกิดการคุกคามมากยิ่งขึ้นต่อการใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการจัดกิจกรรมอย่างสงบของบุคคล สถาบัน และหน่วยงานธุรกิจต่างๆbr /br /เรามีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเนื้อหาของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และบทแก้ไขเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช. ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้br /br /strong1)nbsp; การกำหนดโทษอาญาต่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เนื่องจากการแสดงออกที่ควรได้รับการคุ้มครอง/strongbr /เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯยังคงกำหนดโทษอาญาสำหรับการละเมิดกฎหมายนี้ และไม่มีการแก้ไขระวางโทษที่ไม่ชอบธรรมต่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำหนดโทษจำคุกเป็นเวลานานต่อการกระทำของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยที่จริงแล้วอาจเป็นเพียงการใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศbr /br /มาตรา14 (1) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯกำหนดระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีที่มีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ “ปลอม” หรือ “เท็จ” “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการใช้ประโยชน์โดยพลการจากเนื้อหาที่กว้างขวางและกำกวมของข้อบัญญัตินี้เพื่อปราบปรามผู้สื่อข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไปจนถึงบุคคลซึ่งทำงานสำคัญเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเพื่อรณรงค์ให้มีการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ มักมีการใช้ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาทหรือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพประกอบกับข้อหาตามมาตรา14(1) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดขอบเขตเนื้อหาชองมาตรา 14 (1) ให้แคบลงอย่างมากเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้กับคดีประเภทดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เมื่อเร็วๆ นี้ สนช. กลับแสดงท่าทีว่าจะกำหนดให้มีเนื้อหาที่กว้างอยู่ตามเดิมbr /br /กฎหมายที่เอาผิดทางอาญากับการแสดงออกอย่างสงบซึ่งได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา ล้วนไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยที่มีต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกติกา ICCPR ได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งกำหนดความผิดทางอาญาหรือถูกใช้เพื่อลงโทษบุคคลที่ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ระบุว่าคำว่าประโยชน์สาธารณะสำหรับบางกรณีอาจถือเป็นข้อต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิในการแสดงออก “กรณีที่เป็นความเห็นเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะเป็นอย่างน้อย และควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการลงโทษหรือการตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อความที่ผิดพลาดโดยปราศจากเจตนาร้าย” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ยังย้ำด้วยว่า “โทษจำคุกไม่อาจถือได้ว่าเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมเลย” สำหรับคดีหมิ่นประมาทbr /br /เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14 (2) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะยิ่งขยายเนื้อหาเพื่อกำหนดโทษจำคุกเป็นเวลาไม่เกินห้าปีสำหรับบุคคลที่พบว่ามีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ “ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บริการสาธารณะ […] หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ความกว้างขวางและความกำกวมของถ้อยคำเหล่านี้ ทำให้มีแนวโน้มว่าทางการอาจมีการนำข้อบัญญัตินี้ไปใช้โดยมิชอบ ทั้งนี้เพื่อปราบปรามรูปแบบการแสดงออกซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศbr /br /strong2) ความรับผิดของผู้ให้บริการ/strongbr /เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังคงกำหนดความรับผิดทางอาญาให้กับ “ผู้ให้บริการ” บุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกินห้าปีกรณีที่ “ร่วมมือ ให้ความยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ” ในการกระทำความผิดตามมาตรา 14 เนื่องจากมีการนิยามคำว่า “ผู้ให้บริการ” ค่อนข้างกว้างตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯโดยหมายรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้จัดทำเว็บไซต์ ผู้จัดทำเนื้อหา และแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่าธุรกิจโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตแทบทุกด้านในไทยล้วนเสี่ยงจะได้รับโทษอาญาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ตราบใดที่มีการกำหนดนิยามหรือบังคับใช้ความผิดตามมาตรา 14 ในลักษณะที่กว้างขวางหรือกำกวมอย่างไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความรับผิดของผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้วยbr /br /strong3) สิทธิความเป็นส่วนตัวถูกละเมิด/strongbr /เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯไม่กำหนดให้มีการคุ้มครองป้องกันการล่วงล้ำโดยพลการต่อความเป็นส่วนตัวระหว่างการสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่าเป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์ ข้อ17ของ ICCPR กำหนดว่า “บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้”br /br /พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทางการเก็บพยานหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้สามารถใช้วิธีการที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งบางกรณีจำเป็นต้องได้รับหมายจากศาล อย่างไรก็ตามมาตรา18 และ19 ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังคงให้อำนาจเจ้าพนักงานสอบสวนในการเรียกตัวบุคคลหรือบังคับให้ผู้ให้บริการต้องยอมส่งมอบข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละคน โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายศาล ส่งผลให้ทางการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องขออำนาจจากศาล จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา18 และ19 ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อตัดข้อบกพร่องเหล่านี้ ซึ่งย่อมส่งเสริมให้มีการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยพลการและโดยจงใจ เพื่อปราบปรามนักกิจกรรม ผู้สื่อข่าว ผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและบุคคลอื่นๆ ต่อไปbr /br /ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกกล่าวไว้ในรายงานปี 2559 เกี่ยวกับภาคเอกชนและเสรีภาพในการแสดงออกในยุคดิจิทัล โดยเน้นย้ำว่า “การเรียกร้อง การร้องขอ หรือมาตรการอื่นใดเพื่อกำจัดเนื้อหาทางดิจิทัล หรือการเข้าถึงเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต หรือการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชอบ ต้องผ่านการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ และต้องสะท้อนถึงช่องทางที่จำเป็นและได้สัดส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหรืออื่นๆ โดยเป็นไปตามข้อ 19 (3) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”br /br /strong4) การเซ็นเซอร์ทำได้สะดวกขึ้น/strongbr /พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไม่ชอบธรรม โดยการอำนวยความสะดวกให้เจ้าพนักงานสามารถเซ็นเซอร์เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตได้br /br /ตามเนื้อหาที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา20 ทางการจะสามารถปกปิดหรือถอดเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ที่ขัดต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ละเมิดกฎหมายอาญา หรือเป็นการคุกคาม “ความมั่นคงภายในประเทศ” แม้ว่าการดำเนินการตามมาตรา 20 จำเป็นจะต้องได้รับหมายศาล แต่เนื่องจากเนื้อหาที่กว้างขวางและคลุมเครือของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างกว้างขวางในการปราบปรามเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต ประเด็นนี้นับเป็นข้อกังวลที่สำคัญเมื่อพิจารณาว่าที่ผ่านมาทางการไทยได้ลงโทษบุคคลเนื่องจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ รวมทั้งสิทธิอื่นๆ นอกจากนี้ มาตรา 20 ยังไม่ได้กำหนดให้ความเห็นชอบจากศาลต้องสิ้นสุดลงหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งด้วยbr /br /โทษอาญาที่รุนแรงตามที่กำหนดในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังสนับสนุนให้มีการเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างกว้างขวาง ซึ่งยิ่งเป็นการคุกคามต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุให้เกิดการเซ็นเซอร์เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นการจำกัดการแสดงออกของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมากขึ้นไปอีกขั้นbr /br /เราจึงขอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งเสริมให้ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยการไม่ให้ความเห็นชอบต่อเนื้อหาที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เหล่านี้ และให้มีการทบทวนแก้ไขเนื้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยให้มีการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องnbsp;/p pลงนาม:br /แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International)br /อินเตอร์เนชั่นแนล เฟเดอเรชั่น ฟอร์ ฮิวแมนไรท์ (International Federation for Human Rights)br /องค์กรฟอร์ติฟาย ไรท์ (Fortify Rights)br /คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists)br /ลอว์เยอร์ ไรท์ วอทช์ แคนาดา (Lawyers Rights Watch Canada)/p /div pbr /nbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/2IPl_aw_kEE" height="1" width="1" alt=""/

ครม.ไฟเขียวซื้อหุ้นถ่านหินอินโดฯ 1.17 หมื่น ล.

6 hours 21 min ago
pคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กผฝ.อินเตอร์ ซื้อหุ้นถ่านหิน 1.17 หมื่นล้านบาทจากบริษัท Adaro Indonesia ยักษ์ใหญ่ในอินโดนีเซีย ด้าน กพร. เตรียมเดินหน้าเปิดเหมืองใน 3 จังหวัดชายแดนใต้/p !--break--!--break-- pเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 a href="http://www.greennewstv.com/%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99/"สำข่าวสิ่งแวดล้อม Green News TV/a รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบให้บริษัท กฟผ.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) บริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทอะดาโร (Adaro Indonesia : AI) ซึ่งประกอบกิจการเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่และส่งออกถ่านหินมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วน 11-12%/p pทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนจะไม่เกิน 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 11,700 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เงินลงทุนจากรายได้ของกฟผ.ไม่เกิน 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 5,904 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 161 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ใช้เงินปันผลที่ได้รับจากการเข้าไปถือหุ้นในบริษัท AI/p pพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยืนยันว่าการเข้าไปลงทุนในบริษัท AI ครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการลงทุนเพื่อนำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียมาผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579 (พีดีพี 2015) ตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่อย่างใด แต่เป็นการลงทุนตามปกติของ กฟผ./p p“ขอให้ทุกฝ่ายอย่าวิตกกังวล เพราะการจะดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินหรือไม่นั้น ต้องตกลงกับคนในพื้นที่ให้ลงตัวก่อน ขณะเดียวกันเวลานี้มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้ผลีผลามใดๆ เป็นเพียงการลงทุนตามปกติเท่านั้น”โฆษกรัฐบาล กล่าว/p pพ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้ บริษัท EGATi ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อลงทุนตามแผนการประมาณการเบิกจ่าย พร้อมทั้งให้ กฟผ.เพิ่มทุนให้บริษัท EGATi เพื่อลงทุนในเรื่องดังกล่าว/p pวันเดียวกัน เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดย สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองอธิบดี กพร. รักษาราชการแทนอธิบดี กพร. ได้หารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4) เพื่อหาแนวทางพัฒนาแหล่งแร่ในภาคใต้ให้เกิดกิจกรรมการทำเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก/p pนายสมบูรณ์ กล่าวว่า หากมีการพัฒนาแหล่งแร่ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายหลักสำเร็จ ก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป/p pทั้งนี้ ศักยภาพแร่ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ แร่ดีบุก ดินขาว ทองคำ ควอตซ์ ทรายแก้ว วุลแฟรม แมงกานีส ฯลฯ/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/P3Nc9UOXnWQ" height="1" width="1" alt=""/

รายงาน: วิเคราะห์คดีน้องคาร์เมน-LGBT ครอบครัวต้องห้าม?

6 hours 47 min ago
pวิเคราะห์คดีน้องคาร์เมน ศาลพิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง นักวิชาการชี้ไม่ช่วยสร้างบรรทัดฐานด้านสิทธิในการมีครอบครัวของ LGBT ขณะที่สังคมยังติดกับมายาคติเรื่องครอบครัวที่สมบูรณ์ พ่อ-แม่-ลูก LGBT เลี้ยงเด็กไม่ได้ เร่งผลักดันกฎหมายคู่ชีวิตเพื่อสิทธิการสร้างชีวิตคู่ที่เท่าเทียม/p p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5750/30457134952_acde7459bb_o.jpg" style="width: 540px; height: 377px;" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongครอบครัวของน้องคาร์เมน ภาพจากnbsp;a href="http://socialnews.teenee.com/penkhao/2244.html"http://socialnews.teenee.com/penkhao/2244.html/a/strong/span/p pคดีน้องคาร์เมนที่ใช้เวลาไต่สวนยืดเยื้อกว่า 1 ปี ซึ่งในที่สุดก็จบลงตามที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ตัดสินให้ฝ่ายผู้ร้องที่เป็นคู่รักชายรักชายชาวต่างประเทศได้รับสิทธิในการดูแลน้องคาร์เมน/p pส่วนหนึ่งของเนื้อหาคำพิพากษาระบุว่า อีกทั้งข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการไต่สวนพยานผู้ร้องก็รับฟังได้ว่า ผู้ร้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงด้วยความรักและเอาใจใส่ และถึงแม้ผู้ร้องเป็นคนรักร่วมเพศ แต่ความเป็นคนรักร่วมเพศมิใช่อุปสรรคที่จะทำให้ผู้ร้องไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงให้ได้รับความสุขและความอบอุ่นเท่ากับเด็กอื่นๆ/p pคำถามที่ตามมาคือ คำพิพากษาครั้งนี้ได้วางบรรทัดฐานบางประการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในการมีบุตรหรือไม่ เกิดแรงกระเพื่อมต่อนิยามความเป็นครอบครัว ความเป็นพ่อ-แม่จากคำพิพากษานี้หรือไม่ และสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในการสร้างครอบครัวที่แตกต่างจากนิยามเดิมๆ เปิดกว้างขึ้นหรือไม่/p pstrong‘ครอบครัว/strongstrong’ /strongstrongมายาคติที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยน/strong/p pมัจฉา พรอินทร์ ผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน นักศึกษาปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในฐานะหญิงรักหญิงที่รับเลี้ยงหลานสาวแท้ๆ ของเธอในฐานะลูก กล่าวว่า ตนดีใจกับคู่รักที่ได้รับสิทธิการเลี้ยงดูน้องคาร์เมน เพราะเธอมีทัศนะว่าใครก็ตามที่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูลูก สังคมควรต้องเคารพสิทธินี้ ไม่ว่าเขาจะมีความหลากหลายทางเพศหรือไม่ เนื่องจากเหตุแห่งเพศย่อมไม่ใช่เหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ/p p“กรอบเรื่องครอบครัวคือมีพ่อ แม่ และลูก และต้องอบอุ่นด้วย แต่จริงๆ ครอบครัวมีความซับซ้อนมาก หมายความว่าหลายครอบครัวไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย เช่น ครอบครัวที่มีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือบางครอบครัวก็มีความรุนแรงในครอบครัว ภาพมายาคตินี้มันทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าไม่ Fit In และไม่สามารถเป็นไปตามอุดมคติได้ แต่สำหรับเรา นิยามของครอบครัวมันเป็นได้หลากหลายกว่านั้น/p p“LGBT (หมายถึงกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ L-Lesbian, G-Gay, B-Bisexual และ T-Transgender) ลึกๆ แล้วหลายครอบครัวไม่ได้ยอมรับในอัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศเขา แปลว่าพ่อแม่จำนวนมากที่มีลูกเป็น LGBT ก็รักลูกแบบครอบครัวอื่นๆ แต่ไม่สามารถยอมรับอัตลักษณ์ของลูกได้ หรือบางคนยอมรับสิ่งที่ลูกเลือก ลูกเป็น แต่ก็ไม่ยอมรับคู่ชีวิตของลูก เพราะมีมายาคติ ว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ ทำให้ LGBT จำนวนมากไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ หลายคนต้องออกไปจากครอบครัว ซึ่งเมื่อออกไปแล้วก็พบว่าสามารถสร้างความหมายใหม่ได้ เป็นครอบครัวที่เรารู้สึกจริงๆ คือเราเจอคนกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถสร้างนิยามความหมายร่วมกัน รู้สึกเป็นครอบครัว ดูแลกัน แบ่งปันกัน รู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ด้วยกัน”/p pสอดคล้องกับความเห็นของสุชาดา ทวีสิทธิ์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมเพศวิถีศึกษา ที่เห็นว่ามายาคติเรื่องครอบครัวที่สมบูรณ์ที่มีพ่อ-แม่-ลูกสร้างแรงกดทับทั้งต่อผู้ชายและผู้หญิง และแน่นอนว่าต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย เนื่องจากในยุคปัจจุบันนิยามความเป็นครอบครัวลื่นไหลและหลากหลายไปจากเดิมมาก/p pstrongศาลพิจารณาบนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ/strong/p pปัจจุบัน ในทางปฏิบัติคู่รักเพศเดียวกันจำนวนมากอยู่กินและสร้างครอบครัวกันอย่างเปิดเผย แม้ว่าในทางกฎหมายจะยังไม่รองรับสิทธิดังกล่าว เมื่อผลคดีน้องคาร์เมนออกมาในลักษณะดังกล่าว จึงเกิดการตื่นตัวว่าคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางน่าจะช่วยสร้างบรรทัดฐานใหม่ในมิติด้านสิทธิให้แก่คนหลากหลายทางเพศ/p pทว่า มันอาจจะเร็วเกินไปที่สรุปเช่นนั้น/p pสุชาดา กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมคณะผู้พิพากษาชุดนี้ที่ค่อนข้างใจกว้าง แม้ว่าสิ่งที่เน้นจะเป็นเพื่อประโยชน์และสิทธิของเด็กเป็นสำคัญ แม้ว่าทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยมเรื่องครอบครัวของสังคมไทยยังมองว่าคนรักเพศเดียวกันไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้ เพราะจะทำให้เด็กมีปัญหา เกิดปมด้อย แต่คณะผู้พิพากษาชุดนี้ก็ยอมรับครอบครัวคนรักเพศเดียวกัน จึงยอมให้เด็กอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองซึ่งเป็นชายรักชาย/p blockquotep style="text-align: center;"strong"วันหนึ่งต้องเดินทางไปต่างประเทศ รู้เลยว่าถ้าเราเสียชีวิต แฟนเราจะไม่ได้สิทธิดูแลลูกเรา เพราะแฟนเราไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด ทำให้ตระหนักเลยว่าถ้าเราเป็นอะไรไป สองคนนั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งที่เขาก็รักกันมากและเป็นแม่ลูกกัน"/strong/p /blockquote pแต่นี่อาจไม่ได้สร้างบรรทัดฐานใดๆ สำหรับการตัดสินในกรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อมิติด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการสร้างครอบครัว/p p“แต่มันก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานของการตัดสิน เพราะเขาตัดสินตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ พ.ศ.2558 ที่บอกว่าให้ผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิจกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นก่อน พ.ร.บ. นี้ประกาศใช้ กรณีน้องคาร์เมนเกิดขึ้นก่อน พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้ เพราะฉะนั้นการใช้ดุลยพินิจของศาลก็จะเป็นกรณีๆ ไป โดยเอาประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานคำพิพากษาได้ ถ้าหากเราจะบอกว่าคำพิพากษานี้จะเป็นมาตรฐานต่อไป ถ้ามีปัญหากรณีเดียวกัน มีผู้ชายรักเพศเดียวกันมาฟ้องเพื่อเป็นผู้ปกครองเด็กที่เกิดจากอสุจิของคนใดคนหนึ่ง คณะผู้พิพากษาอื่นเมื่อมองสภาพแวดล้อมแล้ว เขาอาจไม่ตัดสินแบบนี้ก็ได้ เขาอาจใช้ดุลยพินิจต่างก็ได้ ซึ่งคิดว่ามีความเป็นไปได้”/p pสุชาดาขยายความว่า กรณีน้องคาร์เมนก็มีการดูข้อเท็จจริงหลายอย่าง เช่น การเปรียบเทียบระหว่างแม่ที่อุ้มบุญมาแต่ไม่มีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมกับพ่อซึ่งมีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม การที่พ่อสามารถดูแลเด็กได้ดี ดูสถานะทางเศรษฐกิจ ดูความเป็นไปได้ที่เด็กจะเติบโตมาในครอบครัวหรือสถานะครอบครัวที่จะสนับสนุนให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดได้ กล่าวคือคำตัดสินนี้วางอยู่บนพื้นฐานที่อิงกับประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้/p pขณะที่ถ้าเป็นคู่ชายรักชายที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางพันธุกรรมแบบในกรณีน้องคาร์เมน ไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ศาลเห็นว่าเด็กจะได้รับประโยชน์สูงสุดในอนาคต และมองว่าแม่อุ้มบุญอาจมีสถานะที่ดีกว่า เด็กจะได้ประโยชน์มากกว่า ก็อาจจะตัดสินให้แม่อุ้มบุญเป็นฝ่ายชนะ ขึ้นอยู่ที่สภาพข้อเท็จจริง โดยศาลจะพิจารณาประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก/p pstrongกรณีน้องคาร์เมนไม่ได้ยืนยันสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันในการมีครอบครัว/strong/p p“ถ้าเกิดหลังการใช้กฎหมายอุ้มบุญ ซึ่งการจ้างอุ้มบุญถือว่าผิดกฎหมาย การนับญาติทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะทำอุ้มบุญ คู่สามีภรรยาจะต้องแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าในคู่ที่เป็นคนต่างชาติก็จะต้องจดทะเบียน อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่ได้อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันทำอุ้มบุญได้ในกฎหมายฉบับนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเกิดมา คู่สามีภรรยาที่ต้องการอุ้มบุญสามารถดำเนินตามกระบวนการกฎหมายและให้ผู้หญิงที่เป็นญาติมาอุ้มบุญ ถ้าฟ้องร้องกัน เด็กจะต้องเป็นสิทธิของพ่อแม่ที่ตั้งใจจะมีลูกและเป็นเจ้าของพันธุกรรม/p p“ดิฉันไม่คิดว่าจะเป็นบรรทัดฐานให้ได้ เพราะว่าเขาใช้บทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ.อุ้มบุญ และศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้ใช้ ซึ่งพิจารณาบนประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง แต่ผู้พิพากษาคณะนี้ไม่ได้มีอคติต่อครอบครัวคนรักเพศเดียวกัน ที่มองว่าคู่รักเพศเดียวกันไม่สามารถมีลูก หรือสร้างครอบครัวได้ หรือไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ดีได้ แต่ถ้าผู้พิพากษาคณะอื่นมีอคติต่อคนรักเพศเดียวกัน เขาก็อาจจะตัดสินอีกแบบก็ได้”/p pกล่าวโดยสรุปอีกครั้งก็คือ คำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรณีน้องคาร์เมน ศาลพิจารณาอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเด็กจะได้รับประโยชน์สูงสุด มิได้พิจารณาบนฐานของสิทธิของคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันแต่อย่างใด/p pขณะที่มัจฉาก็ตั้งคำถามผ่านมิติของความเหลื่อมล้ำในทำนองเดียวกันว่า สิ่งที่ตนสนใจคือถ้าผู้ร้องไม่ใช่คนผิวขาว เป็นคนข้ามเพศ อยู่ในประเทศไทย และอาจจะไม่ได้มีฐานะดี คำตัดสินจะเป็นอย่างที่ปรากฏหรือไม่ ดูเหมือนว่านี่จะเป็นอภิสิทธิ์ที่ซ้อนอยู่ในสังคม พ่อแม่หลากหลายทางเพศต้องมีฐานะดีเท่านั้นหรือจึงจะได้รับเลี้ยงลูก เธอเชื่อว่าคนหลากหลายทางเพศสามารถเลี้ยงดูลูกได้ และไม่จำเป็นต้องวางอยู่บนเงื่อนไขว่าต้องมีฐานะดี แต่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันว่า พ่อแม่หลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นใครที่มีความตั้งใจอยากดูแลลูก เขาก็ต้องได้รับสิทธิในการดูแลลูก/p pstrongคู่รักเพศเดียวกันเลี้ยงเด็ก เด็กจะมีปัญหา/strongstrong?/strong/p pมัจฉาเชื่อว่า ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ข้อจำกัดใดๆ ต่อการให้ความรัก ความเอาใจใส่ และการดูแลลูก ความเข้าใจกรอบเรื่องเพศต่างหากที่ทำให้เธอสามารถเลี้ยงดูลูกสาวของเธอได้อย่างไม่ตีกรอบผ่านเพศที่สังคมวางเอาไว้/p p“ลูกสาวเราหรือเด็กที่อยู่ในครอบครัวแบบนี้ เขาก็จะไม่มีกรอบว่าขึ้นต้นไม้ไม่ได้หรือเรียนมวยไทยไม่ได้ เขาก็จะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และดึงศักยภาพของตัวเองออกมา เขาจะกลายเป็นคนมั่นคง ไม่ต้องพึ่งพิงใคร”/p pประเด็นหนึ่งที่คนภายนอกมักจะวิตกกังวลแทนครอบครัวหลากหลายทางเพศก็คือ จะทำให้เด็กรู้สึกมีปมด้อย ถูกล้อล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง ซึ่งมัจฉาเห็นว่า ประเด็นนี้เป็นปัญหาของมาระบบการศึกษาที่ไม่มีความเข้าใจ ไม่ตระหนัก ไม่ระมัดระวัง และไม่ได้สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อความแตกต่างหลากหลายในห้องเรียน เด็กชาติพันธุ์ เด็กพิการ หรือมีบุคลิกภาพที่แตกต่างหลากหลาย เด็กที่มีขนาดของร่างกายต่างๆ กัน ก็มักจะถูกล้อเลียน รังแกอยู่เสมอ ดังนั้น/p p“สิ่งที่เราต้องจัดการไม่ใช่ว่าลูกเราจะถูกรังแกมั้ย แต่เราต้องกลับไปตั้งคำถามว่าเราอยู่ในสังคมและระบบการศึกษาที่มีวิธีคิดอย่างไร จึงปล่อยให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจำนวนมากถูกล้อเลียนรังแก ซึ่งทางออกที่เราจะเสนอคือ ระบบการศึกษา ซึ่งหมายถึงโรงเรียน ครู และเด็ก จะต้องอยูในบรรยากาศที่ปลอดภัย แปลว่าต้องไม่มีการล้อเลียน รังแก และทำโทษ เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ การตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลาย เคารพในเนื้อตัวร่างกายและวิธีคิดที่แตกต่างกัน”/p pstrong‘กฎหมายคู่ชีวิต/strongstrong’ /strongstrongเพราะการสร้างครอบครัวเป็นสิทธิของทุกคน/strong/p pชีวิตครอบครัวของคนหลากหลายทางเพศทุกวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคจากกรอบกฎหมายที่ดำรงอยู่ ในกรณีของมัจฉาและคู่ชีวิต เธอเล่าว่า ห้วงเวลาแรกๆ ที่คบหากัน พวกเธอไม่คิดว่ากฎหมายจะมีความสำคัญอะไรต่อการใช้ชีวิตคู่ ภายหลังเมื่อเริ่มก่อร่างทรัพย์สินด้วยกัน จากสิ่งของที่เคยเป็นของ ‘ฉัน’ หรือของ ‘เธอ’ เปลี่ยนเป็นของ ‘เรา’ จึงทำให้รู้ว่า หากใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ด้วยความที่กฎหมายยังไม่ยอมรับรูปแบบการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกัน คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินที่สร้างร่วมกันมา เพราะถือว่าไม่ใช่ ‘คู่ชีวิต’ นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น ส่วนในกรณีการเลี้ยงดูบุตร.../p p“พอเรามีลูก ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอก ถึงแม้เราจะไม่สามารถรับเขาเป็นลูกบุญธรรมได้ เพราะเรารักกันมาก แต่ปรากฏว่าวันหนึ่งต้องเดินทางไปต่างประเทศ รู้เลยว่าถ้าเราเสียชีวิต แฟนเราจะไม่ได้สิทธิดูแลลูกเรา เพราะแฟนเราไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด ทำให้ตระหนักเลยว่าถ้าเราเป็นอะไรไป สองคนนั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งที่เขาก็รักกันมากและเป็นแม่ลูกกัน/p p“หนักกว่านั้นคือเราวางแผนจะพาลูกไปต่างประเทศ แต่ปรากฏว่ากระบวนการที่จะพาเด็กคนหนึ่งออกนอกประเทศจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าคุณไม่สามารถหาพ่อแม่เด็กมาเซ็นต์เอกสารและต้องทำเอกสารเยอะแยะมากมาย เราจะไม่สามารถพาลูกเดินทางไปต่างประเทศด้วยได้ ถ้าเจี๊ยบไม่มีสิทธิเป็นครอบครัวโดยชอบธรรม แต่ก็อาจพูดได้ว่าก็ให้เขาเซ็นต์เอกสารอนุญาตให้พาไปได้มั้ย มันก็พอได้ แต่ประเด็นในกรณีของเรา แม่ (หมายถึงแม่ผู้ให้กำเนิด) ของลูกสาว เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก็ไม่สามารถให้เขามาเซ็นต์เอกสารได้ จึงทำให้เราตระหนักว่าเราไม่มีสิทธิทำอะไรเลยในเรื่องเอกสารของลูก”/p pนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่การผลักดัน ‘กฎหมายคู่ชีวิต’ ให้มีผลบังคับใช้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คนทุกคนไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือเพศวิถีแบบใด หากต้องการสร้างครอบครัวร่วมกันย่อมสามารถทำได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากกฎหมายของรัฐ/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/V6pR3Z8Xp2Y" height="1" width="1" alt=""/

วิษณุยันไม่เลื่อนโรดแมปเลือกตั้ง

6 hours 48 min ago
!--break--!--break-- div26 ต.ค. 2559 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เรื่องโรดแมปเลือกตั้งในขณะนี้ยังไม่ถือว่ามีการเลื่อนใดๆ เกิดขึ้น เพราะถ้าไม่ยึดตามนี้จะมีคนคอย อยากเลื่อน ซึ่งยืนยันว่าไม่เลื่อน ส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญ คือมีเวลา 90 วัน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาแล้วเสร็จก่อนส่งมายังรัฐบาล รัฐบาลก็ยังมีเวลา 20 วัน ในการนำความขึ้นกราบบังคมทูล จึงไม่มีปัญหา/div divnbsp;/div div"ตรงนี้มีการประสานเป็นการภายในแล้วว่ากิจการใดเร่งด่วนให้เสนอไปตามขั้นตอน หากไม่เร่งด่วนก็ทำตามกรอบเวลา" วิษณุ กล่าว/div divnbsp;/div divโดยวานนี้ (25 ต.ค.59) ศ.กิลเลียน ทริกส์ (Prof. Gillian Triggs) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าพบ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเยือนไทยระหว่างวันที่ 25– 27 ต.ค. 2559 เพื่อเข้าร่วมการประชุม Asia – Pacific Forum on National Human Rights Institutions – NHRIs/div div style="text-align: center;"img src="https://c2.staticflickr.com/6/5798/29942533474_bc8e4c7fff.jpg" //div div style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าพบ วิษณุ เครืองาม (ที่มาภาพ เว็บทำเนียบรัฐบาล)/span/div divnbsp;/div divวิษณุ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์เมืองไทยและการดำเนินการตาม Roadmap พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างกำลังเดินหน้าตามกรอบเวลาที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานี้เป็นระยะเวลาพิเศษ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในประเทศ ซึ่งฝ่ายออสเตรเลียเข้าใจสถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้ สำหรับประเด็นที่ฝ่ายออสเตรเลียให้ความสนใจ คือ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้านสังคม (Social Human Rights) การต่อต้านการค้ามนุษย์และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ พร้อมชื่นชมบทบาทของไทยและแสดงความต้องการที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซียนด้วย/div divnbsp;/div divนอกจากนี้ ศ.กิลเลียน ทริกส์ ได้กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียและไทย โดยการเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสององค์กรผ่านการทำ work shop nbsp;ทั้งนี้ ในปัจจุบัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ nbsp;เนื่องจาก พบว่า ในหลายกรณีมีการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างทั่วโลก ทั้งจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในส่วนของประเทศไทย รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานเชิงรุก โดยในช่วงทีผ่านมา รัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในหลายโอกาส และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเอง ก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ และได้เคยสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐของไทยทำงานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังความต้องการและชี้แจงการทำงานระหว่างกัน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไทยด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทางสังคม (Social Human Rights) โดยเฉพาะแก่ผู้ด้อยโอกาส สิทธิเด็กและสตรี คนทุพพลภาพ รวมถึงสิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งออสเตรเลียเห็นพ้องและชื่นชมบทบาทของไทยในด้านนี้/div divnbsp;/div divnbsp;/div divที่มา a href="http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/108361-108361"เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล /aและa href="http://www.posttoday.com/politic/461944"โพสต์ทูเดย์/a/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/x4nVJ7tS9Yc" height="1" width="1" alt=""/

ตามแนวประชารัฐ ครม.ไฟเขียวทุ่มงบ 1.8 หมื่นล้านให้หมู่บ้านละ 2.5 แสน

7 hours 17 min ago
pครม. มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐnbsp;18,760 ล้านบาทnbsp;พัฒนาความเข้มแข็งกว่า 74,000 หมู่บ้าน ราว 250,000 บาทต่อหมู่บ้านnbsp;/p p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img alt="" src="http://www.thaigov.go.th/index.php/th/media-centre/image?format=rawamp;type=origamp;id=82700" style="width: 500px; height: 332px;" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"ที่มาภาพnbsp;span style="font-size: 12px;"เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล/span/span/p pเมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมาnbsp;ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล nbsp;พล.อ.ประยุทธ์ nbsp;จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย ครม. มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ กค. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการต่อไป nbsp;/p pกค. รายงานว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือการดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 74,655 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน โดยให้ มท.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินโครงการ/p pโดย พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 และอนุมัติงบกลางสำรองจ่าย 18,760 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ พัฒนาความเข้มแข็งกว่า 74,000 หมู่บ้าน ราว 250,000 บาทต่อหมู่บ้าน พร้อมขยายระยะเวลาจัดทำแผนงานจาก 2 เดือน เป็น 3 เดือน/p pทั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณกลางปี 2560 เดือน พ.ย.ปี 2559 ถึง ม.ค.ปี 2560 โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ขออย่าไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เพราะเงินจะไม่กระจายลงพื้นที่ หรือสิ่งใดถ้ามีงบประมาณประจำปีอยู่แล้ว อย่าไปทำ เพราะจะซ้ำซ้อน เพื่อจะต่อยอดอาชีพได้/p pnbsp;/p pที่มา a href="http://www.thaigov.go.th/index.php/th/2012-07-18-11-42-15/item/108337-id-108337"เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล/a และa href="http://www.matichon.co.th/news/334867"มติชนออนไลน์/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/VEBcDiTmCvE" height="1" width="1" alt=""/

รายงานพิเศษ: ‘หญิงพิการ’ ชีวิตที่ถูกกระทำซ้ำซ้อน ข่มขืน-ทำหมัน

7 hours 29 min ago
!--break--!--break-- pทำไมเราถึงนึกไม่ค่อยออกว่า คนพิการมีชีวิตคู่กันอย่างไร เขาจะมีลูกกันไหมนะ หรือเขาจะเคยมีแฟนกันบ้างหรือเปล่า ฯลฯ นี่อาจสะท้อนถึงคำพูดที่ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ‘เพศและความพิการ’ มักถูกแยกขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิง คนพิการหลายคนไม่เคยเรียนรู้เรื่องเพศ บ้างก็โดนกีดกันให้อยู่ห่าง บ้างก็หวาดกลัวเพราะความไม่รู้ จนทำให้คนพิการและครอบครัวจำนวนมาก เลือกที่จะปกปิดและขุดหลุมฝังเรื่องเหล่านี้ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีจำนวนไม่น้อยที่หลีกหนีปัญหาด้วยการ ‘ทำหมัน’/p pแล้วการทำหมันร้ายแรงอย่างไรหรือ? ผู้หญิงพิการหลายคนทำหมันโดยไม่รู้ตัวว่าถูกทำหมัน หลายคนทำไปเพราะรู้ข้อมูลเพียงด้านเดียว รวมทั้งมีอีกหลายคนที่ทำไปเพราะครอบครัวชักจูง และมีอีกหลายคนเช่นกัน ที่อาจต้องการมีลูกหลังจากทำหมันไปแล้ว แต่กลับพบว่าการแนะนำวัยรุ่นหญิงพิการให้ทำหมันยังคงมีอยู่อย่างกว้างขวาง หลายคนทำหมันทันทีหลังจากเริ่มมีประจำเดือนได้ไม่กี่เดือน เพราะเชื่อว่าการทำหมันจะช่วยให้ผู้หญิงเหล่านั้นไม่ผลิตซ้ำความพิการด้วยการให้กำเนิดบุตรที่พิการเช่นตัวเอง/p pอย่างไรก็ดี การทำหมันไม่ได้ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างที่หลายคนเข้าใจ ซ้ำยังอาจทำให้การล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ โดยไม่มีใครรับรู้ ทั้งที่จริงแล้ว การล่วงละเมิดเป็นความผิด ที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น/p pคนพิการบางคนเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง แต่ก็ยังต้องคอยหวาดระแวงกลัวถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังเช่นข่าวที่เห็นในโทรทัศน์/p pเราเดินทางลัดเลาะในพื้นที่นครปฐมอยู่หลายวันด้วยความเชื่อที่ว่า คนทุกคนเป็นคนเท่ากันและทุกคนควรมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตนเอง เราเดินทางผ่านตัวเมืองที่พลุ่กพล่าน เข้าสู่เขตเงียบสงบในพื้นที่บางเลน คลองโยง และบางระกำ เพื่อสำรวจให้ลึก เข้าใจแง่มุม และอารมณ์ของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยความพิการ/p pที่ที่จะช่วยให้คำถามยอดฮิตเหล่านี้หมดไป ‘ทำไมพิการแล้วยังจะท้องอีก’ ‘พิการแล้วจะเลี้ยงลูกได้อย่างไร’ ฯลฯ/p h3strong‘ท้อ’/strong/h3 pวันนี้เป็นช่วงสายของวันทำงาน เราเดินทางไปตามถนนคดเคี้ยว ผ่านตัวเมืองนครปฐม มุ่งสู่อำเภอบางเลน พื้นที่ละแวกนั้นเป็นป่าเสียส่วนมาก นานๆ ทีจะเห็นบ้านสักหลังสองหลัง บ้านของนุสรา นุ่มเอื่อม เป้าหมายของเราอยู่กลางทุ่งนา หญ้าเตี้ยๆ ปกคลุมพื้นที่รอบด้านจนเป็นสีเขียวโพลน ตัดกับถนนดินสีแดงที่แตกระแหงเพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าว เราไปนั่งคุยกันที่ม้าหินข้างๆ บ้าน ที่ที่ยังมีร่องรอยบ่อปลาและเล้าหมูที่เคยเป็นเสมือนอาชีพหลักของบ้าน/p p20 ปีที่แล้ว พ่อแม่ของนุสราหัวใจพองโตกับการเกิดของทารกเพศชายสุขภาพดีในขณะที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างมั่นคง หลังมีความสุขได้ไม่นานก็พบความผิดปกติเมื่อลูกชายของพวกเขาไม่สบตา ไม่เดิน ไม่พูด และไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ แต่ถึงกระนั้นแพทย์เองก็แนะนำให้พวกเขามีลูกอีกคน โดยหวังว่าลูกคนที่สองจะไม่มีความพิการ และสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่พ่อแม่และพี่ชายของเขาได้/p p align="center"img alt="นุสราและครอบครัว" src="https://c2.staticflickr.com/6/5820/30456671472_629699ecdb.jpg" style="width: 500px; height: 333px;" /br /strongspan style="color:#ff8c00;"นุสรา นุ่มเอื่อมและครอบครัว/span/strong/p pนุสรา ลูกสาวที่ถูกคาดหวัง ปัจจุบันอายุ 24 ปี อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นเบาหวาน และพี่ชายที่พิการทางสมอง เธอมีความผิดปกติทางการเรียนรู้ พูดช้าได้เพียงคำสั้นๆ ไม่กี่คำ ไพรวัลย์ นุ่มเอื่อม แม่ของนุสราเล่าให้ประชาไทฟังว่า ลูกชายและลูกสาวของเธอนั้นแตกต่างกัน ลูกชายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย แม้แต่การกินข้าว เขาจะใช้เวลาทั้งวันในการนั่งเหม่อและเคลื่อนไหวร่างกายโดยคลานเข่า กลับกัน นุสราคนน้องเป็นเด็กหัวช้า แต่เรียนหนังสือได้ หากไม่เกิดอาการชักเมื่อตอนอายุ 9 ขวบ นุสราก็คงไม่มีอาการคล้ายเด็กดังเช่นปัจจุบัน/p p“ตอนรู้ว่าคนแรกพิการ ฉันก็บอกหมอให้ทำหมันฉันไปเถอะ ฉันไม่อยากมีลูกพิการอีก แต่หมอก็บอกว่าทำไม่ได้ ให้มีอีกคนอาจจะได้ดูแลป้าวันแก่ แต่มันก็พิการอีก ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ก็น่าจะปล่อยฉันทำหมันไปตั้งแต่แรก” แม่กล่าว/p pนุสราสามารถพูดจาสื่อสารได้เล็กน้อย เธอเป็นหญิงสาวที่รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว แต่งหน้า สะสมกระเป๋าและรองเท้า เธอมักเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละหลายชุด โดยทดลองใส่ชิ้นนั้น ผสมชิ้นนี้ และบางครั้งก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในที่ที่เปิดโล่ง ซึ่งสร้างความกังวลใจอย่างมากต่อพ่อแม่ ที่ทั้งกลัวการถูกซุบซิบนิทาจากเพื่อนบ้าน และร้ายที่สุดคือถูกล่วงละเมิดทางเพศจากความไม่ประสีประสาของนุสรา/p p“ฉันเป็นแม่บางครั้งก็ท้อใจ แต่เขาเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงไป อยากให้ลูกได้ดีสักคนก็ไม่ได้ดีสักคน จะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะปล่อยเขาอยู่บ้านไม่ได้ นุสราคนผู้หญิงชอบแก้ผ้า เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เรื่อย ปัญหาก็เคยเกิดแล้ว เราก็ได้แต่ทำบ้านรอบนอกให้มันดี/p p“เคยมีคนถามว่า ทำใจได้เหรอลูกเป็นแบบนี้ แก้ผ้าบ้าง โป๊บ้าง ฉันคิดมาก ไม่มีทางเลือกเลยเอาลูกไปทำหมันที่ตัวเมืองนครปฐม เสียใจก็เสียใจ แต่จะให้ทำยังไง ลำพังพ่อแม่เองก็ไม่มีปัญญาดูแลหรอก” แม่กล่าว/p pด้วยวุฒิภาวะที่เหมือนเด็กของนุสรา เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอทำนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เธอมักอ้อนแม่และใครต่อใครที่ผ่านไปมาหน้าบ้านให้ซื้อของให้ จนทำให้เคยเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดมาแล้ว แม่ของเธอกล่าวทั้งน้ำตาว่าไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์เหล่านั้น เพราะการหวนคิดทำให้บาดแผลซ้ำลึกในใจทุกครั้ง/p pนุสราถูกจับทำหมันในปี 2548 ตอนอายุ 13 ปี โดยที่ตัวนุสราเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือการทำหมัน การทำหมันจึงเป็นการตกลงกันระหว่างแม่และหมอเท่านั้น/p blockquotep“เคยมีคนถามว่า ทำใจได้เหรอลูกเป็นแบบนี้ แก้ผ้าบ้าง โป๊บ้าง ฉันคิดมาก ไม่มีทางเลือกเลยเอาลูกไปทำหมันที่ตัวเมืองนครปฐม เสียใจก็เสียใจ แต่จะให้ทำยังไง ลำพังพ่อแม่เองก็ไม่มีปัญญาดูแลหรอก”/p /blockquote p“หมอคุยกับแม่ เขาบอกว่า ไม่แนะนำให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น ให้ทำแบบนี้เถอะเผื่อพ่อแม่ไม่อยู่แล้วมีคนไม่ดีมาทำร้ายเขาล่ะ ซึ่งก็เคยมีมาแล้วถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล จนบางทีนุสราเองก็คลุ้มคลั่ง คว้ามีดคว้าอะไรก็มี บางทีเขาเห็นเราร้องไห้ เขาก็มาพูดว่า แม่อย่าร้องไห้นะ รักแม่ บางทีตัวเขา (นุสรา) เองก็นั่งร้องไห้” เธอกล่าว/p pเมื่อภาระเลี้ยงดูลูกพิการทั้งสองคนมากขึ้น บ่อยครั้งพ่อและแม่จึงมีปากเสียงกัน พ่อพูดเรื่อง ‘จะย้ายหนี’ ตลอดเวลาเพราะความกดดันที่มี จนทำให้บางครั้งแม่ก็อดคิดไม่ได้ว่า สถานสงเคราะห์อาจเป็นที่พึ่งที่ช่วยให้พวกเขาได้ตั้งหลักชีวิตกันอีกครั้ง ซึ่งแน่นอน การอยู่สถานสงเคราะห์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่างที่หลายคนเข้าใจ โดยเฉพาะหากไม่มีเงินส่งเสียทุกเดือน และยิ่งยากมากขึ้น เมื่อนุสราเองก็ไม่ได้มีความคุ้นชินกับการใช้ชีวิตที่ไม่มีพ่อแม่/p p“แฟนบอกว่าจะหนี ฉันก็บอก ‘ถ้าจะหนีก็บอกก่อนนะจะได้ตั้งหลักถูก’ แต่จะไปอยู่ไหน ทำอะไรไม่ต้องบอก เขาไปฉันก็ผูกคอตาย หมดปัญหา/p p“ฉันเคยพูดกับผู้ใหญ่ฯ ว่า ถ้าฉันตายแล้วลูกยังอยู่ ฉันก็ยกทั้งลูกทั้งที่ดินให้ประชาสงเคราะห์ เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ กระดูกก็ไม่ต้องมาสวดรีบๆ เผาให้ป่นไปไม่ต้องมาเป็นภาระคนอื่นเขา ห่วงก็แต่สองคนนี้วันข้างหน้าจะกินอะไร คิดว่าจะไปกู้หนี้ยืมสินเขามาก็ไม่มีปัญญาจะใช้ แค่นี้ก็ไปไม่รอดแล้ว ต้องลำบากเลี้ยงสองคนนี้ด้วยงานก็ไม่ได้ทำ อยู่แต่ในบ้านเฝ้าเขาแบบนี้ เราก็เครียด อยากออกจากบ้านไปหางานทำ ได้ออกไปเจอเพื่อนฝูง สนุกสนานมีสังคมบ้างก็ยังดี” แม่กล่าว/p pนั่งคุยกันไม่นานนัก นุสราที่เพิ่งตื่นก็เดินออกมาจากบ้าน เธอเป็นหญิงสาวที่ดูเด็กกว่าอายุจริง ผมสั้น ตัวผอม เธอสื่อสารได้เป็นคำสั้นๆ แต่ฟังคำถามได้อย่างเข้าใจ เมื่อแม่ของเธอถามว่า ‘นุชรักแม่ไหม’ เธอก็รีบพยักหน้าทันที และตอบว่า ‘ไป ไป ไม่ร้อง’ เมื่อแม่เธอยื่นข้อเสนอให้ไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์กับพี่สาวที่กำลังคุยด้วยตรงหน้า/p h3strong‘/strongstrongกลัว/strongstrong’/strong/h3 p“กลัวค่ะ เห็นข่าวเยอะ เรื่องคนพิการโดนล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนเข้า-ออกห้องต้องล้อกประตู 2 ชั้น ลงกลอนและมัดไว้อีกทีหนึ่ง กลัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องออกไปขายของกลับบ้านกลางคืนแทบทุกวัน” อรณี มงคลพันธ์ กล่าว/p pอรณี หญิงสาววัย 35 สะท้อนความกังวลของตัวเองเมื่อต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าเพียงลำพังหลังออกจากสถานสงเคราะห์ เธอพิการด้วยโรคทางพันธุกรรมอย่างซีรีบรัล พัลซี่หรือซีพี (Cerebral Palsy: CP) ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายนั้นบิดเกร็ง นอกจากโรคนี้จะกระทบต่อการเคลื่อนไหวของแขนและขาแล้ว กล้ามเนื้อใบหน้าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อรณีสามารถพูดสื่อสารได้สั้นๆ คล้ายคนติดอ่างและอาศัยการคลานไปกับพื้นเพื่อเคลื่อนที่/p pแม้ฟังแล้วช่างยุ่งยาก แต่อรณีสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ทุกอย่าง ทั้งทำกับข้าว อาบน้ำ ปัดกวาดเช็ดถูห้อง รวมทั้งแต่งตัว เตรียมแผงหวยออกจากบ้านเพื่อขายในโลตัสใกล้บ้านอย่างกระชับกระเฉง/p p align="center"img alt="หน้าห้องเช่าของอรณี" src="https://c1.staticflickr.com/9/8648/30456671622_503d4c633b.jpg" style="width: 500px; height: 334px;" /br /strongspan style="color:#ff8c00;"บริเวณหน้าห้องเช่าของอรณี/span/strong/p pอรณีเล่าว่า ตั้งแต่จำความได้ เธอก็มีตายายเป็นคนเลี้ยงดู แต่เมื่อตายายเสียตอนเธออายุได้ 14 ปี ชีวิตของเธอก็หมุนเคว้ง สถานสงเคราะห์จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองและแม้เธอจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นในขณะนั้น การเรียนการสอนที่สถานสงเคราะห์กลับไม่มีการพูดถึงเรื่องเพศและการดูแลตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว/p p“ไม่มีการสอนเรื่องเพศ แต่มีข้อห้ามว่า ‘ห้ามมีเพศสัมพันธ์’ เด็กๆ มักเรียนรู้จากข้างนอก บางคนก็เปิดหาในหนังสือเรียน ที่นี่มีปัญหาล่วงละเมิดทางเพศบ่อยๆ อย่าง ‘คนหัวดี’ ข่มขืน ‘คนหัวไม่ดี’ (คนหัวดีและหัวไม่ดี ในความหมายของอรณีคือคนไม่พิการทางสติปัญญาและพิการทางสติปัญญา), การข่มขืนคนหูหนวก หรือคนหูหนวกข่มขืนคนพิการทางสมอง ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ” เธอกล่าว/p pแม้เท่าที่อรณีรู้ สถานสงเคราะห์แห่งนี้ไม่มีการบังคับหรือแนะนำให้เด็กนักเรียนพิการทำหมันเนื่องจากผิดจรรยาบรรณ แต่ก็ยังเห็นการทำหมันในเด็กพิการทางสติปัญญาเพื่อป้องกันการท้องหากถูกล่วงละเมิดทางเพศและการฉีดยาคุมกำเนิดสำหรับคนพิการประเภทอื่นๆ/p blockquotep“กลัวค่ะ เห็นข่าวเยอะ เรื่องคนพิการโดนล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนเข้า-ออกห้องต้องล้อกประตู 2 ชั้น ลงกลอนและมัดไว้อีกทีหนึ่ง กลัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องออกไปขายของกลับบ้านกลางคืนแทบทุกวัน”/p /blockquote pในวัย 14-15 เช่นอรณี แรงขับเคลื่อนทางเพศ คำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศมักเกิดขึ้นเสมอ ไม่เว้นแม้แต่ในสถานสงเคราะห์ แต่ด้วยความรู้สึกกระดากอายเมื่อต้องเอ่ยคำถามเหล่านั้นกับเจ้าหน้าที่สถานสงสเคราะห์ เด็กหลายคนจึงทำได้เพียงเก็บความสงสัยเหล่านั้นไว้ ซึ่งนับเป็นโชคของเจ้าหน้าที่เพราะตัวพวกเขาเองก็ไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่จะให้คำตอบและแนะนำในเรื่องเพศให้กับคนพิการได้ดีพอ/p pมองแบบคนนอก เราอาจคิดว่า สถานสงเคราะห์จะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและชุดยูนิฟอร์มเหมือนๆ กัน แท้จริงแล้วสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่อย่างลับๆ คือมุมมองในเรื่องความสัมพันธ์ ความขาดและความต้องการที่ไม่เคยบรรจบกันได้อย่างพอดี อรณีกล่าวว่า นักเรียนที่นี่ส่วนมากคาดหวังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นอกรั้วสถานสงเคราะห์ เราจะเห็นคู่รักเพศเดียวกันอยู่บ้างประปราย และเห็นคู่รักต่างเพศแอบรักกันอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เนื่องจากกิจกรรมทุกอย่างในสถานสงเคราะห์ถูกแบ่งแยกหญิงชาย กระนั้นเองถึงแม้เรื่องเหล่านี้จะพบเห็นได้อย่างกว้างขวาง แต่เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ก็ไม่เคยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศและการใช้ชีวิตคู่สำหรับคนพิการเลยแม้แต่น้อย/p p“พออายุครบ 18 ปี เด็กก็จะถูกส่งออกจากสถานสงเคราะห์ จำนวนหนึ่งมีผู้ปกครองมารับ อีกส่วนถูกส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์อื่นและมีจำนวนไม่น้อยที่เลือกออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแบบเรา การใช้ชีวิตข้างนอกค่อนข้างลำบาก ต้องคอยระมัดระวังตัวเองตลอดเวลา เราขายหวยที่โลตัสแถวบ้าน ตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มทุกวัน เคยโดนรถสิบล้อเฉี่ยววีลแชร์จนหมุนกลางอากาศ แต่ก็ต้องสู้ เพราะไม่มีทางอื่นให้เลือกมากนัก” อรณีกล่าว/p pทุกวันนี้ อรณีดูแลตัวเองอย่างดี ระแวดระวังสิ่งรอบกาย และส่งเงินให้ทางบ้านใช้อย่างสม่ำเสมอ แม้ตอนนี้เธอยังไม่นึกถึงเรื่องรักๆ ใคร่ๆ นัก แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง แถมยังมีมนุษยสัมพันธ์ดีอีกด้วย/p h3strong‘/strongstrongรอ/strongstrong’/strong/h3 pธิติมา เลี้ยงรักษา อายุ 42 ปี พิการด้วยโรคเดียวกับอรณี เธอมีพี่น้องสามคนและมีน้องคนเล็กพิการทางสมอง บ้านของเธอเป็นบ้านไม้เตี้ยๆ ชั้นเดียว ที่แวดล้อมไปด้วยพื้นปูน หิน และกรวดทรายที่ที่ธิติมาต้องคลานเข่าผ่านไปมาตลอดเวลา จนเข่าของเธอถลอกปอกเปิก หนังสือและโรงเรียนเป็นสิ่งที่เธอแทบไม่รู้จัก พ่อและแม่จะออกไปทำงาน โดยทิ้งเธอและน้องสาวที่พิการทางสมองที่ห้องตามลำพัง มีเพียงวิทยุเท่านั้นที่เป็นเหมือนเพื่อนในทุกวัน/p pธิติมาถูกล่วงละเมิดทางเพศพร้อมกับน้องสาว ขณะอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง แม้จะรู้ตัวคนที่ล่วงละเมิด แต่ก็เอาผิดไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานและเธอเองก็ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้มากพอเนื่องจากอาการของโรคที่เป็นอยู่ ที่ทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อใบหน้าจนพูดไม่ชัด เธอและน้องสาวตั้งครรภ์และคลอดทารกเพศหญิงที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี ซึ่งปัจจุบันอายุ 19nbsp; ปี/p pในวันคลอด แพทย์ที่ทำคลอดได้ทำหมันให้เธอและน้องสาวทันที โดยไม่ได้ให้ข้อมูลและถามความสมัครใจจากเธอหรือครอบครัวก่อน/p pแม้โดยทั่วไปการทำหมัน จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว ตามคำประกาศสิทธิของสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ในข้อที่ 3 ที่ว่าด้วย สิทธิในการทราบข้อมูลของผู้ป่วยที่ครบถ้วนและชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถเลือกตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็นแต่ในบางกรณีหากเจ้าตัวเป็นบุคคลที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ญาติหรือผู้ดูแลก็มีสิทธิตัดสินใจแทนได้ อย่างไรก็ดี โรคที่ธิติมาเป็นไม่ได้ทำให้สติหรือการตัดสินใจของเธอนั้นถูกทำลาย สมองของเธอนั้นปกติ มีเพียงการพูดไม่ชัดที่อาจทำให้หลายคนมองว่า เธอมีอาการทางประสาท นี่จึงอาจถือเป็นการทำเกินหน้าที่แพทย์ เพราะธิติมาและครอบครัวไม่แม้แต่จะถูกแจ้งให้ทราบในเรื่องการทำหมันเลย/p pขณะที่ธิติมาท้อง ถึงแม้ไม่ได้เป็นความลับ แต่เธอไม่เคยไปโรงพยาบาล ฝากท้อง หรือตรวจครรภ์เลย มีเพียงยาบำรุงเลือดที่ญาตินำมาให้จากโรงพยาบาลพุทธมณฑลเท่านั้นที่พอมีความเกี่ยวข้อง เธอไม่รู้ว่าเด็กในท้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จนกระทั่งลูกคลอด คำถามแรกที่เธอถามกับหมอคือ “หญิงหรือชาย” และได้ยินเสียงตอบกลับมาว่า ‘หญิง’/p pสำหรับแม่มือใหม่อย่างธิติมา เธอกลับไม่เคยถูกสอนในฐานะ ‘แม่’ ไม่มีสอนอุ้มลูก ไม่มีสอนให้นมและไม่ให้เธอเห็นหรือสัมผัสตัวลูกหลังจากลูกเกิด เธอไม่เคยแม้แต่จะอุ้มลูกของเธอด้วยตัวเธอเอง เพราะทันทีหลังจากคลอด ลูกก็ถูกแยกออกไปและส่งให้กับน้องสาวของเธอเป็นผู้ดูแลนับตั้งแต่นั้นมา/p pเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธิติมา สะท้อนถึงระบบสาธารณสุขของไทยที่มีต่อคนพิการได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีหญิงไม่พิการคลอดลูก พยาบาลผดุงครรภ์จะต้องทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสอนทักษะในการเลี้ยงลูกให้แก่แม่มือใหม่ทุกคน ซึ่งอาจรวมถึงคำแนะนำในการมีลูกคนต่อไป หรือภาวะความเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แพทย์เลือกที่จะไม่สื่อสารกับธิติมาเพราะนึกว่าเธอพิการทางสมอง เนื่องจากอาการพูดช้า ไม่ชัด และติดขัด ทั้งที่จริงๆ แล้วธิติมามีเพียงความพิการด้านการเคลื่อนไหวเท่านั้น/p pจากที่เล่ามา หลายคนอาจนึกว่าตอนนี้ธิติมาคงอยู่อย่างอมทุกข์เพราะปมหลังในอดีต แม้แน่นอนว่าเรื่องในอดีตเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ธิติมาในวันนี้ กลายเป็นแม่ที่เข้มแข็งและเป็นยายที่น่ารักของหลานสาวอายุ 3 ขวบ/p p align="center"img alt="ธิติมา เลี้ยงรักษา" src="https://c2.staticflickr.com/6/5832/30456671292_9abb58bca2.jpg" style="width: 500px; height: 333px;" /br /strongspan style="color:#ff8c00;"ธิติมา เลี้ยงรักษา/span/strong/p p“ถ้าถึงวันแม่จะไม่ไปไหน รออยู่บ้าน ลูกสาวและหลานจะมาหา” เธอกล่าว “เขาน่ารัก ผมยาว คุยเก่งและฉลาดมาก” เธอพูดซ้ำไปซ้ำมา เมื่อเธอเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อหลานด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและความสุขที่ออกมาจากนัยน์ตา/p pธิติมามีกิจวัตรประจำวันอยู่ไม่กี่อย่างเนื่องจากข้อจำกัดทางร่างกาย นอกจากการกิน นอน เข้าห้องน้ำแล้ว สิ่งหนึ่งที่เธอทำได้ดี จนทุกคนในบ้านยกให้เธอเป็นมือวางอันดับหนึ่ง ได้แก่ การถูพื้น อันพิถีพิถัน เธอใช้เวลาเกือบทั้งวัน ในการปัดกวาดเช็ดถู พร้อมกับฟังวิทยุคลื่นลูกทุ่งไปด้วยอย่างสบายใจ/p pเธอมีนักร้องในดวงใจสองคนคือ จินตหรา พูนลาภ และจ่าหรอย เฮนรี่ เพลง ‘วานเพื่อนเขียนจดหมาย’ เพลงดังของจินตหรา พูนลาภนั้นเป็นเพลในดวงใจของเธอ เนื้อเพลงบางส่วนร้องว่า/p p align="center"“นอนคิดถึงเขา แต่เราไม่มีโอกาสbr /จึงหยิบกระดาษ มาเขียนจดหมายสักใบbr /ก็เขียนไม่เป็น แล้วเราจะทำเช่นไรbr /วานพวกเขียนให้ ก็อายแสนอาย เพื่อนตน”/p p align="center"“หนังสือหนังหา เกิดมาไม่เคยได้อ่านbr /ชีวิตซมซาน ต่างบ้านต่างเมืองเหลือทนbr /พ่อแม่ อาภัพ ขาดทรัพย์ ขาดสินดิ้นรนbr /เป็นเพราะความจน จึงไม่ได้เข้าโรงเรียน”/p p“เนื้อเพลงมันตรงกับชีวิต เราฟังแล้วนึกถึงชีวิตเรา” เธอกล่าว/p h3strong‘บ้า’/strong/h3 pภายในรั้วบ้านที่ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นไม้ที่ทอดยาวตั้งแต่ทางเข้า เป็ดแม่ลูกวิ่งเล่นกันอยากสนุกสนานข้างๆ บ่อน้ำใหญ่ด้านขวาของตัวบ้านหลังใหญ่อยู่ข้างๆ กับบ้านหลังเล็กสีฟ้าชั้นเดียว ที่ที่เพลิน (นามสมมติ) อาศัยอยู่กับน้องชายพิการทางสมองและการมองเห็น/p pเพลิน หญิงวัยกลางคนท่าทางเหมือนเด็ก มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน 4 ใน 8 คนรวมทั้งเพลินมีความพิการทางสายตา การได้ยิน และสติปัญญา ซึ่งแพทย์ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นโรคอะไร คำว่า ‘โรคทางพันธุกรรม’ จึงเสมือนเป็นชื่อโรคที่ทุกคนเรียกอาการของเพลิน/p p style="text-align: center;"img alt="เพลินและน้องชาย" src="https://c2.staticflickr.com/6/5564/30456671822_78e323bc6a.jpg" style="width: 500px; height: 333px;" /br /strongspan style="color:#ff8c00;"เพลินและน้องชาย/span/strong/p pทุกวันนี้ตาของเพลินมองเห็นได้น้อยมากเพราะเป็นต้อหิน ถ้าเทียบกับ 3 ปีที่แล้วซึ่งยังมองเห็นได้ลางๆ และมีแนวโน้มจะแย่ลงเรื่อยๆ เพราะผลข้างเคียงของโรคเบาหวานและยาระงับประสาท เธอสามารดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถทำงานหรือสื่อสารกับคนรอบข้างได้ เธอมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สนใจ ใช้การสัมผัสตัวเพื่อบ่งบอกว่าคนคนนี้คือใครและมีภาษาพิเศษ ‘อ๋อ แอ๋’ ที่ใช้คุยกับน้องชายเพียงคนเดียว/p pสายทอง นัดสูงวงศ์ น้องสาวเล่าว่า เพลินถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วโดยน้องชาย ในตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศ จนกระทั่งคืนหนึ่งเพลินร้องไห้โวยวาย อาละวาดอย่างหนักผิดปกติ เธอเห็นขาทารกโผล่ออกมาจากผ้าถุง แม้จะรีบไปโรงพยาบาลแต่ด้วยระยะทางที่ไกลมาก ทารกจึงคลอดออกมาบนท้ายรถกระบะเกือบทั้งตัว เหลือเพียงบริเวณคางที่ยังติดกับปากช่องคลอดไม่สามารถหลุดออกมาได้ จนในที่สุดทารกเพศหญิงก็ลืมตาดูโลกที่โรงพยาบาล/p p“เราสงสารเขาเพราะเขาพิการ พูดไม่ได้ ไม่รู้จะสื่อสารยังไง เขาคงเจ็บท้องเลยร้องไห้โวยวาย ทั้งที่รู้ตัวคนล่วงละเมิดว่าเป็นน้องชาย แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะน้องชายก็ทำไปโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ตอนนี้เพลินฉีดยาคุมและกำลังจะเลิกฉีดเพราะใกล้อายุ 50 แล้ว/p p“เราคิดว่าเพลินไม่รู้ว่าตัวเองมีลูก สติเขาไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว ยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาร้อง อาละวาดหนัก ถ้าห่างยาระงับประสาท ก็จะแสดงท่าทางหวาดกลัวคนจะมาข่มขืน เราก็ไม่รู้จะเอาผิดกับใคร น้ำท่วมปากเพราะคนทำก็อยู่ในครอบครัวเราเอง” สายทองกล่าว/p pลูกของเพลินพิการเหมือนกับเธอ เพลินไม่เคยได้อุ้มหรือใกล้ชิดลูกเหมือนกับแม่คนอื่นเพราะแพทย์คิดว่าเธอไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ ภาระการเลี้ยงดูทั้งหมดจึงไปตกอยู่ที่น้องสาวของเพลินซึ่งต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อเลี้ยงพี่สาวและหลานที่ถึงแม้จะสามารถเดินได้ ตักข้าวกินเองได้ แต่ไม่สามารถดูแลตัวเองและสื่อสารได้ กระทั่งปี 2554 ลูกสาวของเธอในวัย 13 ปี ก็เสียชีวิตเพราะจมน้ำในบ่อน้ำใหญ่ข้างบ้าน/p blockquotep“เราสงสารเขาเพราะเขาพิการ พูดไม่ได้ ไม่รู้จะสื่อสารยังไง เขาคงเจ็บท้องเลยร้องไห้โวยวาย ทั้งที่รู้ตัวคนล่วงละเมิดว่าเป็นน้องชาย แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะน้องชายก็ทำไปโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ตอนนี้เพลินฉีดยาคุมและกำลังจะเลิกฉีดเพราะใกล้อายุ 50 แล้ว”/p /blockquote p“เราผูกพันธ์กับหลานเพราะเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆ เคยส่งเขาไปอยู่ที่ศูนย์เด็กพิการ แต่ก็ทนดูไม่ได้ที่หลานโดนเด็กคนอื่นแกล้ง ตบตี กัดหู จนหน้าตาบวมช้ำไปหมดเพราะพูดสื่อสารไม่ได้ ตอนที่หลานเสียเพราะจมน้ำ เราเสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เขาคงทรมาน ดิ้น แต่ก็ขึ้นมาไม่ได้ กล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรง” สายทองกล่าว/p pในกรณีของเพลิน เธอไม่เคยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในเรื่องการทำหมันและไม่เคยเข้าสู่ระบบสาธารณสุขแม้แต่ในขณะท้อง เนื่องจากฐานะทางบ้านที่ยากจนและห่างไกลจากโรงพยาบาลในตัวเมือง เมื่อครั้งยังมีประจำเดือน เพลินสามารถดูแลตัวเองได้ทุกอย่าง เธอใช้ผ้าเตี่ยวม้วนเป็นเส้น เพื่อนุ่งแทนผ้าอนามัยโดยไม่มีใครสอน นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า ความพิการไม่ได้ทำให้การเรียนรู้ในเรื่องเพศของเพลินถูกลดทอนไปแบบที่หลายคนเข้าใจ การสอนเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมโดยปรับให้เข้ากับความพิการ น่าจะช่วยให้เพลินได้เรียนรู้ที่จะเป็น ‘แม่’ และช่วยให้เธอมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเพศมากขึ้น/p div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="http://prachatai.com/journal/2016/06/66226" target="_blank"รายงานพิเศษ: ทำหมันหญิงพิการ หรือร่างกายไม่ใช่ของพวกเธอ?/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/_K-kUQ_oJGI" height="1" width="1" alt=""/

งานวิจัยล่าสุดตอกย้ำ การใช้ถุงยางของผู้ใหญ่ตอนต้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์

7 hours 40 min ago
!--break--!--break--p26 ต.ค. 2559 งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออริกอน สหรัฐฯ ตอกย้ำว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของคู่นอนมีผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยจริง/p pโดยจากข้อมูลพบว่า การเข้าใจเหตุผลว่าคู่นอนของตนตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือทั้งสองอย่าง ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด/p pการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีศาสตราจารย์ เอส มารี ฮาร์วีย์ รองคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์มนุษย์เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร The Journal of Sex Research พบว่าคนหนุ่มสาวจะตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับคู่นอนแต่ละคนและรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละคู่/p pถุงยางอนามัยมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือสามารถป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถึงแม้ถุงยางอนามัยจะเป็นวิธีคุมกำเนิดและป้องกันโรคที่เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่ม แต่จากการศึกษาพบว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพราะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการท้องไม่พร้อมและติดเชื้อเอชไอวีสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอายุอื่น/p pผู้วิจัยทำการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 18-30 ปี จำนวน 450 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยจะถูกสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ รูปแบบสัมพันธภาพ รวมทั้งเหตุผลในการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนเป็นผู้ใช้ถุงยางอนามัย หากผู้ตอบคนใดมีคู่นอนมากกว่า 1 คน ต้องตอบคำถามทั้งหมดในแบบสอบถามเพิ่มอีกชุด (ใช้แบบสอบถาม 1 ชุด สำหรับข้อมูลของคู่นอน 1 คน) ได้แก่ ปัจจัยด้านคู่นอนเฉพาะคน เช่น สัมพันธภาพระหว่างคู่ การรับรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากคู่นอนและความสบายใจในการพูดคุยเรื่องถุงยางอนามัยและการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน/p pวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันเพื่อสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งชาติ เป็นไปเพื่อสำรวจเหตุผลของการใช้ถุงยางอนามัย ผลการวิจัยนี้จึงน่าสนใจเนื่องจากถุงยางอนามัยเป็นวิธีเดียวในขณะนี้ที่ใช้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย/p pลิซ่า โอคเลย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออริกอน หนึ่งในผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า “คำถามเกี่ยวกับคู่นอนเฉพาะคนทำให้ได้ข้อมูลไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่ช่วยให้เห็นบทบาทของรูปแบบสัมพันธภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจว่าทำไมจึงใช้ถุงยางอนามัย”/p pคณะผู้วิจัยพบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคู่นอนแต่ละคนที่ส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเป็นพิเศษ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากคู่นอน และความมั่นใจและสบายใจในการคุยเรื่องถุงยางอนามัยกับการใช้ถุงยางอนามัย/p pแม้ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเหตุผลในการใช้ถุงยางอนามัย โดยคนส่วนใหญ่มักใช้สัญชาตญาณในการประเมินความเสี่ยง และในการตัดสินใจเฉพาะเจาะจงกับคู่นอนแต่ละคนอยู่แล้ว แต่นี่เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาประเด็นนี้อย่างจริงจังและชี้ให้เห็นว่ามีการปฏิบัติเช่นนี้จริง/p pนอกจากนี้ การวิจัยยังพบอีกว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 51 ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์เป็นเหตุผลหลัก มีเพียงร้อยละ 17 ที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเป็นเหตุผลหลัก และร้อยละ 33 ใช้เพราะต้องการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อ/p pศาสตราจารย์ฮาร์วีย์กล่าวว่า “โดยภาพรวมแล้วเราตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งครรภ์กันมากขึ้น แต่กลับไม่ค่อยรับรู้กันว่าตัวเราเองนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แค่ไหน”/p p“เป้าหมายของบุคลากรด้านสุขภาพหรือด้านสาธารณสุขก็คือการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตที่นำไปสู่การอยู่ดีมีสุขปลอดภัยแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้น เมื่อถึงเวลาต้องทำความเข้าใจว่าเหตุใดคนใช้ถุงยางอนามัย ก็ควรต้องเข้าใจความซับซ้อนของสัมพันธภาพและปัจจัยด้านด้านความสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวด้วย”br /nbsp;/p pbr /strongที่มา:/stronga href="http://3c4teen.org/post/4789"nbsp;http://3c4teen.org/post/4789/a/p pstrongเรียบเรียงจาก/strong Relationship factors affect young adult use of condomsbr /a href="http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/sep/relationship-factors-affect-young-adult-use-condoms"http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/sep/relationship-factors-affect-young-adult-use-condoms/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/yeeW3Pbz-UI" height="1" width="1" alt=""/

แม่ชาวอเมริกันเห็นต่าง ลูกไม่ควรได้โดนัทฟรีเพราะความพิการ

9 hours 5 min ago
pแม่ชาวอเมริกัน โพสต์เล่าเรื่องในบล็อกส่วนตัว หลังลูกพิการได้รับโดนัทฟรี เมื่อไปซื้อโดนัท ชี้คนยังมองคนพิการอย่างสงสาร แต่ไม่ได้มองอย่างเท่าเทียมและยอมรับในความสามารถ/p !--break--!--break-- p style="text-align: center;"img alt="ภาพหน้าจอจากเว็บไซต์ ดิฮัฟฟิงตันส์โพสต์ แสดงรูปของแมกซ์" src="https://c2.staticflickr.com/6/5456/29941054634_747ca20d4e.jpg" style="width: 500px; height: 286px;" //p p26 ต.ค. 2559 แอลเลน เซียสแมน แม่ชาวอเมริกันเขียนเล่าเหตุการณ์ผ่านบล็อกส่วนตัว ในเว็บไซต์เดอะฮัฟฟิงตันโพสต์ เมื่อลูกชายทั้งสองคนเดฟและแมกซ์ได้รับโดนัทฟรีจากผู้หญิงคนหนึ่ง เหตุเพราะเห็นว่าเขามีความพิการ/p pเธอเล่าว่า เดฟลูกชายที่ไม่พิการเล่าให้ เธอฟังว่า เขาและแมกซ์ที่พิการด้วยโรคซีรีบรัล เพาร์ซี่ หรือซีพี (ซีพีเป็นโรคที่ทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายนั้นเกร็ง จนทำให้ใช้งานลำบาก ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจใช้งานแขน ขาหรืออาจพูดลำบาก) เข้าไปที่ร้านดังกิ้น โดนัท และออกมากับโดนัทฟรีหนึ่งถุงที่พนักงานมอบให้กับแมกซ์ เดฟอธิบายว่า แมกซ์พยายามบอกกับพนักงานว่าเขาต้องการนมช็อกโกแลต แต่พนักงานหญิงที่เคาน์เตอร์กลับจ้องมองเฉยๆ พร้อมบอกว่า “เขาไม่พูดอะไรเลย” ทั้งที่แมกซ์พูดอยู่ตรงนั้น/p pหลังจากนั้นพนักงานหญิงก็ได้ถามแมกซ์ว่า เขาชอบโดนัทชิ้นไหน แมกซ์ได้ชี้ไปยังโดนัทชิ้นที่มีเยลลี่ พนักงานคนดังกล่าวจึงหยิบให้เขาสองชิ้น แต่กลับคิดเงินเพียงแค่กาแฟและนมช็อกโกแลตเท่านั้น/p pเซียสแมนกล่าวว่า แน่นอนว่าพนักงานหญิงเป็นคนที่มีน้ำใจ แต่การให้โดนัทฟรีแก่แมกซ์เพราะสงสารที่เขาพิการ นั้นทำให้เธอกังวลใจ และสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าคือเธอไม่เห็นด้วยกับการที่มีคนหยิบยื่นของหวานให้กับเขาด้วยความสงสารที่พ่วงมากับความคิดที่ว่า ภาวะพิการเป็นความโชคร้ายอย่างหนึ่งและชีวิตของคนพิการจะต้องอยู่กับความเศร้าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง จนทำให้เขาควรได้รับโดนัทฟรี/p pโดยเธอหวังว่า คนที่ได้อ่านเรื่องเหล่านี้จะปฏิบัติต่อคนพิการอย่างธรรมดามากขึ้น ถ้าหากพนักงานหญิงคนดังกล่าวไม่ได้ให้โดนัทกับเด็กวัยรุ่นทุกๆ คนเป็นปกติ เธอก็ไม่ควรที่จะให้โดนัทแก่แมกซ์เช่นกัน แม้แมกซ์จะมีความแตกต่างที่มองเห็นได้อย่างกล้ามเนื้อหงิกเกร็งจากโรคที่เขาเป็นอยู่ แต่แมกซ์ก็เป็นเพียงวัยรุ่นคนหนึ่ง และเขาก็สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างวัยรุ่นคนอื่นๆ เช่นกัน/p pนอกจากนี้ เธอเล่าว่า บางครั้งคนอื่นมักสวดมนต์ภาวนาให้คนพิการ เธอเคยได้พูดคุยกับ แคทินกา นิวฮอฟ ผู้เขียนเรื่อง “The Fabulous Adventures of a Four-Legged Woman” (การผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของหญิงที่มีสี่ล้อ) ซึ่งเล่าเรื่องราวต่างๆ ของตัวเองผ่านประสบการณ์การนั่งวีลแชร์ในถนนเมืองนิวยอร์ก โดยมีลูกชายของเธออยู่เคียงข้าง เธอเล่าว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้ามาทำความสนิทสนมคุ้นเคยพร้อมบอกว่า เธอจะทำการอธิษฐานเพื่อนิวฮอฟ/p pเซียสแมนเสริมว่า บางครั้งเรื่องเหล่านี้อาจสร้างความสุขใจให้ในบางโอกาส มีคนจำนวนมากคิดว่าคนพิการนั้นไม่สามารถทำอะไรได้และต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง และยังมีคนอีกมากที่คิดว่าคนพิการสมควรต้องได้รับการสวดภาวนาอยู่เสมอ เพราะคิดว่าชีวิตของพวกเขาช่างไม่ต่างอะไรกับโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าสลด/p p“ในฐานะแม่ของลูกพิการ ฉันมองไม่เห็นโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าเลยสักนิด ฉันเห็นเพียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต่างอะไรกับลูกคนอื่น ดูสิ เขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเท่านั้น” เธอกล่าว/p pนอกจากการสวดมนต์อ้อนวอน และโดนัทเยลลี่แล้ว ความท้าทายอื่นๆ ที่แมกซ์ต้องเจอเมื่อปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักเขาคือ คนอื่นไม่รู้ว่าจะพูดหรือแสดงพฤติกรรมอย่างไร ตอนที่แมกซ์ยังเด็กกว่านี้ คนอื่นชอบถามเซียสแมนว่า “เขาเข้าใจฉันไหม?” ทั้งที่แมกซ์เองก็ยืนอยู่ตรงนั้น ในตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นก็อาจเพียงแค่ยิ้มให้กับแมกซ์ จ้องมอง โดยไม่เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับแมกซ์/p pคาร่า ไลโบวิตซ์ นักเขียนและนักกิจกรรมแห่ง That Crazy Crippled Chick เล่าถึงช่วงเวลาที่เธอไปต่ออายุบัตรห้องสมุดกับแม่ วันนั้นเธอเหนื่อยและขี้เกียจมาก จึงตัดสินใจให้แม่เดินข้ามถนนไปทำให้แทน แต่กลับพบว่าคาร่าต้องเซ็นต์ในเอกสารแบบฟอร์มบางอย่างที่แม่ไม่สามารถทำแทนได้/p p“ฉันเลยต้องข้ามถนนไปเอง ซึ่งนั่นก็โอเค” เธอกล่าวถึงเหตุการณ์วันนั้น “แต่พอเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเห็นฉันกับไม้เท้าพยุงตัว ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเธอรู้สึกไม่ดีนักที่จะให้ฉันเข้าไปข้างใน เธอเดินไปหาแม่ของฉันแล้วพูดไปว่า “เธอไม่รู้มาก่อนว่าฉัน...” และเสียงก็เงียบไปและพยายามจะเริ่มใหม่อีกครั้ง “คุณควรบอกฉันก่อนหน้านี้ว่าเธอ...””/p pไลโบวิตซ์กล่าวต่อว่า เห็นได้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่พยายามอย่างมากที่จะไม่สร้างความขุ่นเคืองใจ ซึ่งเธอและแม่ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีปัญหา เธอลงชื่อในแบบฟอร์มและจากมา ก่อนที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่ได้ ทั้งนี้เธอเสริมว่า ความกระอักกระอ่วนใจและความใจดีผิดที่ผิดทางเหล่านี้ล้วนเกิดจากความลำบากใจในการปฏิบัติตัวต่อผู้ที่แตกต่างไปจากตัวเอง รวมไปถึงการสันนิษฐานผิดๆ เพราะคนจำนวนมากซึ่งก็หมายรวมถึงตัวเธอเอง ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทำความรู้จักกับคนพิการคนอื่นๆ มากนัก/p p“เราอาจจะได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ให้มองดูว่าอะไรคือความเหมือน มากกว่าจะมองหาความแตกต่าง” เธอกล่าว/p pไลโบวิตซ์ตั้งข้อสังเกตว่า การรับรู้ของคนที่เธอเห็นมักเปลี่ยนไปตามความพิการที่พวกเขาเห็นเธอ ตอนเธออยู่มหาวิทยาลัย เมื่อเธอใช้วอล์กเกอร์หรือไม้เท้าช่วยพยุงตัวแทนการนั่งวีลแชร์ ผู้คนมักมีความสุขเมื่อเห็นว่าเธอกำลังเดินและมักพูดว่า ‘ดีใจที่เห็นเธอดีขึ้น!’ ราวกับว่าเธอกำลังฟื้นจากไข้หวัด ทั้งที่ในความจริงแล้ว การเดินเป็นอะไรที่ลำบากกว่า เธอไม่ชอบเดินและคิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่าขณะอยู่บนวีลแชร์ แต่ผู้คนก็จะมีภาพในหัวอยู่แล้วว่า การเดินนั้นดีกว่า/p pเช่นเดียวกับกรณีของแมกซ์ หลายคนมักคิดว่า การพูดนั้นเป็นอะไรที่ดีกว่า แม้ว่าแมกซ์จะมีแอปพลิเคชั่นที่ ช่วยในการพูด ซึ่งทำให้เขาสามารถสื่อสารได้ง่ายกว่าพูดด้วยตัวเองก็ตาม และเมื่อไม่เข้าใจ คนอื่นจึงมักตะขิดตะขวงใจหรือหยิบยกเอาความเอื้ออารีสงสารตามสัญชาตญาณมาใช้ และมองข้ามเรื่องความเท่าเทียม และนี่ไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีความพิการแบบแมกซ์ แต่สามารถเกิดขึ้นกับคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม ออทิสติก และความพิการอื่นๆ ได้อีกด้วย/p pเธอเสริมว่า หลายครั้ง เด็กที่มีความพิการจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ไม่ต้องต่อคิวในสวนสนุก ซึ่งช่วยให้ทั้งเด็กที่กลัวคนเยอะๆ หรือเด็กกล้ามเนื้ออ่อนล้าง่ายที่อาจเหนื่อยจากการรอแถวนาน ได้มีโอกาสเล่นอย่างเพลิดเพลินในสวนสนุกเช่นกัน แต่การให้โดนัทฟรีกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เพราะรู้สึกสงสาร ไม่ได้ช่วยให้เกิดความเท่าเทียม แต่กลับลดคุณค่า เธอและลูกได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้มานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการได้ไอศกรีมฟรี ได้ของเล่นฟรี ได้เล่นเครื่องเล่นฟรี หรืออะไรก็ตามแบบฟรีๆ เพราะมีความพิการ/p pและแน่นนอนว่าพนักงานร้านโดนัทต้องการทำให้แมกซ์รู้สึกว่ามีวันดีๆ และสร้างมิตรภาพกับเขา ด้วยการให้โดนัทฟรี แต่แมกซ์ก็เป็นเพียงคนๆ หนึ่ง ที่ต้องการความเป็นปกติในแบบที่ทุกคนเป็น/p pเธอเองเน้นย้ำว่า ไม่อยากให้ลูกชายเติบโตขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่า เขาสามารถได้สิ่งของทุกอย่างมาฟรีๆ เพราะความพิการ และเธอดีใจที่จะได้ใช้โอกาสนี้สอนลูกชายว่า คนทุกคนรวมถึงแมกซ์เองต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่า คนทุกคนล้วนมีความสามารถในเส้นทางของตัวเอง/p p“คนเราทุกคนมีความต้องการ เช่น ต้องการเป็นที่รัก ต้องการสื่อสาร ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง เราแบ่งปันความหวังและความฝันเหมือนกัน มีความสนใจและความชื่นชอบที่เหมือนกัน เรามีความต้องการในการคิดและโต้แย้ง เรามีความรับผิดชอบที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย เราแบ่งปันสิ่งต่างๆ เหล่านี้กับคนอื่นเพราะพวกเราไม่มีความแตกต่างกัน พวกเราทุกคนเหมือนกัน” เธอกล่าว/p pเธอทิ้งท้ายว่า ถึงแม้แมกซ์อาจไม่เข้าใจในเรื่องโดนัทเยลลี่นี้ เธอก็ยังคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนความคิดที่มีต่อคนพิการและเมื่อแมกซ์โตขึ้นก็คงไม่มีคนต้องการให้โดนัทกับเขาอีกต่อไป แต่หากคนเหล่านั้นไม่เปลี่ยนความคิด เธอก็หวังว่าแมกซ์จะสามารถบอกกับพวกเขาได้ว่า “คุณไม่ต้องให้ผมหรอกครับ ผมสามารถจ่ายสิ่งเหล่านั้นเพื่อตัวผมเองได้ แต่ยังไงก็ขอบคุณนะ”/p pnbsp;/p pแปลและเรียบเรียงจาก/p pa href="http://www.huffingtonpost.com/ellen-seidman/you-dont-have-to-give-my-_b_12363454.html"http://www.huffingtonpost.com/ellen-seidman/you-dont-have-to-give-my-_b_12363454.html/a/p pnbsp;/p pnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/0Jf9nNhimks" height="1" width="1" alt=""/

ผู้หญิงในไอซ์แลนด์นัดเลิกงานเวลา 14.38 น. ประท้วงเรียกร้องค่าแรงเท่าเทียม

9 hours 37 min ago
pแม้ว่าไอซ์แลนด์จะเคยมีประวัติศาสตร์การประท้วงครั้งใหญ่ของผู้หญิงทั่วประเทศเมื่อ 41 ปีที่แล้ว จนทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในโลก แต่ในมิติเศรษฐกิจ ผู้หญิงในไอซ์แลนด์ก็ยังไม่ได้รับค่าแรงเท่าเทียมกับผู้ชาย ทำให้พวกเธอนัดเลิกงานก่อนเวลาเพื่อร่วมชุมนุมเรียกร้อง โดยมีการคำนวณว่าผู้หญิงเสมือนต้องทำงานฟรีหลัง 14.38 น. เทียบกับค่าแรงชาย/p p!--break--!--break--/pp26 ต.ค. 2559 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ของ 41 ปีก่อน ผู้หญิงทั่วประเทศไอซ์แลนด์เคยนัดหยุดงาน รวมถึงงานบ้านอย่างการทำอาหาร เพื่อประท้วงซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในไอซ์แลนด์ จากที่มีผู้หญิงเข้าร่วมราวร้อยละ 90 จนถึงในปีนี้สหภาพแรงงานและองค์กรสตรีต่างก็สนับสนุนให้ผู้หญิงในไอซ์แลนด์ออกจากงานในเวลา 14.38 น. เพื่อร่วมกันประท้วงเรียกร้องค่าแรงที่เท่าเทียม/p pหนึ่งในการประท้วงจัดขึ้นช่วง 15.15 น. ของวันที่ 24 ต.ค. 2559 ที่จัตุรัสไอสเตอเวิลลุร์ (Austurvöllur) ในเมืองเรคยาวิก และมีแผนการประท้วงแบบเดียวกันอีกทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องค่าแรงที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย หนึ่งในความคิดเห็นท้ายบทความของไอซ์แลนด์รีวิวระบุว่ามีหญิงที่เป็นผู้อพยพในไอซ์แลนด์ร่วมหยุดงานประท้วงด้วย/p pสาเหตุที่พวกเธอนัดหยุดงานตั้งแต่ 14.38 น. พร้อมๆ กันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใด เพราะเมื่อเทียบกับรายได้จากการทำงานของผู้ชายแล้วผู้หญิงในไอซ์แลนด์เหมือนต้องทำงานฟรีหลังจากเวลา 14.38 น. เป็นต้นไป ถ้าหากประเมินจากแนวโน้มในช่วงสิบปีที่ผ่านมามันต้องใช้เวลาถึง 52 ปีในการที่จะทำให้ช่องว่างรายได้ที่ต่างกันระหว่างเพศในไอซ์แลนด์หมดลง/p pเมืองเรคยาวิกซึ่งเป็นแหล่งนัดชุมนุมในปัจจุบันยังเคยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในปี 2518 ที่มีการนัดหยุดงานทั่วประเทศของผู้หญิงในไอซ์แลนด์ ผู้หญิงจำนวนมากออกจากงานเพื่อชุมนุมที่ย่านดาวน์ทาวน์ และในปี 2548 ก็มีการเฉลิมฉลองการนัดหยุดงานหมู่ของผู้หญิงอีกครั้ง โดยมีการนัดเลิกงานเร็วกว่าปกติในรูปแบบคล้ายกับในปีนี้ แต่ในปี 2548 มีการนัดเลิกงานกันตั้งแต่เวลาบ่าย 14.08 น. ในปี 2551 มีการนัดเลิกงานช้าออกไปกว่าเดิมเป็นเวลา 14.25 น. ซึ่งแม้จะดูพัฒนาการบ้างแต่ถ้าหากยังพัฒนาในระดับเดิมอยู่ก็คงต้องรอถึงปี 2611 กว่าที่ชายและหญิงในไอซ์แลนด์จะได้รับค่าแรงเท่าเทียมกัน/p pดิอินดิเพนเดนต์รายงานว่าถึงแม้ไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศมากที่สุดในโลกแต่ผู้หญิงก็ยังมีรายได้โดยเฉลี่ยน้อยกว่าชายร้อยละ 14-18 อย่างไรก็ตามผู้หญิงในไอซ์แลนด์ก็ได้รับความเป็นธรรมในด้านอื่นๆ ดีเมื่อเทียบกับคนทำงานผู้หญิงในพื้นที่อื่นๆ จำนวนมากในยุโรป/p pกิลฟี อาร์น-บยอร์นสัน ประธานสมาพันธ์แรงงานไอซ์แลนด์กล่าวว่า ถึงแม้กฎหมายไอซ์แลนด์จะสั่งห้ามการกีดกันเลือกปฏิบัติทางเพศ แต่สัญญาจ้างที่ไม่เท่าเทียมก็มาจากการอ้างว่าพิจารณาจากการศึกษาและประเภทของงานไม่ได้มาจากเพศสภาพ แต่ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างค่าแรงที่มาจากข้ออ้างใดก็ตามก็ไม่มีใครยอมรับได้ที่จะต้องรอไปถึง 50 ปีเทียบเท่ากับช่วงชีวิตหนึ่งเพื่อที่จะได้ค่าแรงอย่างเสมอภาค/p pหญิงอายุ 26 ปีรายหนึ่งที่เข้าร่วมประท้วงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ Refinery29 ว่าเธอรู้สึกแย่เมื่อเห็นสถิติเรื่องความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ที่ไม่ได้เพียงแต่เกิดขึ้นในที่อื่นๆ แต่ยังเกิดขึ้นในประเทศเธอเองด้วย/p pในประวัติศาสตร์การประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปี 2518 นำโดยกลุ่มสตรีและกลุ่มสหภาพแรงงานประสบความสำเร็จในการทำให้สื่อต่างๆ พูดถึงเรื่องราวการถูกกีดกันทางเพศและการได้รับค่าแรงน้อยกว่าเพศชาย อีกทั้งยังดึงดูดความสนใจจากต่างชาติได้ด้วย หลังจากนั้นไอซ์แลนด์ก็มีความก้าวหน้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในมิติทางการเมืองและวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การมี ส.ส.หญิงในสภา การอนุญาตให้ผู้ชายลาเลี้ยงดูลูกได้ และการมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกเมื่อปี 2553 คือ โยฮันนา ซิกูร์ดาร์ดอตตีร์ เธอยังเป็นผู้นำคนแรกที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันด้วย/p pbr /nbsp;/p pstrongเรียบเรียงจาก/strong/p pWomen in Iceland to Leave Work at 2:38 PM, Iceland Review, 24-10-2016br /a href="http://icelandreview.com/news/2016/10/24/women-iceland-leave-work-238-pm"http://icelandreview.com/news/2016/10/24/women-iceland-leave-work-238-pm/a/p pIceland's women leave work at 2.38pm to protest gender pay gap, The independent, 25-10-2016br /a href="http://www.independent.co.uk/news/world/europe/iceland-women-protest-strike-gender-pay-gap-leave-work-early-a7378801.html"http://www.independent.co.uk/news/world/europe/iceland-women-protest-strike-gender-pay-gap-leave-work-early-a7378801.html/a/p pThe day Iceland's women went on strike, BBC, 23-10-2015br /a href="http://www.bbc.com/news/magazine-34602822"http://www.bbc.com/news/magazine-34602822/a/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/T8s58wXZNIU" height="1" width="1" alt=""/

สาว 17 แจ้งความ ถูกปลอมเฟซบุ๊กโพสต์หมิ่นกษัตริย์ คาดฝีมือคนเคยทะเลาะกัน

18 hours 22 min ago
!--break--!--break-- p style="text-align: center;"img src="https://c1.staticflickr.com/9/8626/30265524140_a1686fa199.jpg" //p pnbsp;/p p25 ต.ค. 2559nbsp;พ.ต.ท.ณรงค์ แสนเกื้อ พนักงานสอบสวน สภ.กันตัง รับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์จาก ณัฐกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ชาว อ.กันตัง จ.ตรัง ว่า มีคนแอบอ้างนำชื่อ และภาพของตนไปสร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “นู๋โบวี่ รักปี๋โอมมี” โดยมีภาพใบหน้าของnbsp;ณัฐกานต์และอาวุธปืน พร้อมลักษณะเข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์nbsp;โดยเฟซบุ๊กดังกล่าวเพิ่งเปิด และมีการโพสต์ข้อความในวันเดียวกัน ส่งผลให้ณัฐกานต์เสื่อมเสียชื่อเสียง และถูกสังคมเข้าใจผิด อีกทั้งภาพที่ถูกโพสต์ขึ้นมีปืนไม่ทราบชนิดรวมอยู่ด้วย โดยชาวเน็ตเมื่อเห็นข้อความพร้อมกับภาพดังกล่าวที่ถูกโพสต์ขึ้นต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ทั้งด่าทอ สาปแช่ง และแชร์ข้อความดังกล่าวออกไป โดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเฟซบุ๊กนั้นถูกปลอมขึ้นมา/p pพ.ต.ท.ณรงค์ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือของ ณัฐกานต์ เอาไว้เพื่อตรวจสอบnbsp;/p pณัฐกานต์nbsp;ระบุว่า ตนกับสามีเคยมีปัญหาส่วนตัวกับผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นแฟนกับสามีตน โดยสามีตนได้เลิกรากับผู้ชายคนดังกล่าวไปได้ประมาณ 2 เดือน และยังเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทจนมีการแจ้งความดำเนินคดีกันมาแล้วก่อนหน้านี้ จึงเชื่อว่าจะต้องเป็นฝีมือของผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอน เพราะตนเองไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร ส่วนภาพใบหน้าของตนนั้น เชื่อว่าเขาจะต้องไปก๊อปปี๊ภาพมาจากในเฟซบุ๊กของคนที่เป็นเพื่อนกับตนอย่างแน่นอน/p pทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.กันตัง หลังสอบปากคำnbsp;ณัฐกานต์nbsp;แล้ว จึงได้เดินทางไปนำตัว นินทร์ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อดีตแฟนของสามีณัฐกานต์มาสอบสวนที่ สภ.กันตัง โดยเบื้องต้น นินทร์ ให้การปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้กระทำ เจ้าหน้าที่จึงยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบและปล่อยตัวไปก่อน โดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดๆ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และหาพยานหลักฐาน/p pขณะเดียวกันก็ยังจะต้องนำตัวผู้ต้องสงสัย และพยานรายอื่นๆ ประมาณ 3-4 คน มาสอบปากคำด้วย เพื่อหาหลักฐานติดตามหาตัวมือโพสต์ต่อไป เนื่องจากเขาข่ายกระทำความตามมาตรา 112 และกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550/p pกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ลงมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผู้เสียหายได้มาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ โดยทางตำรวจหาพยานหลักฐานผู้ที่ต้องสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำผิดหรือไม่ ซึ่งทราบว่าในเบื้องต้น เจ้าตัวได้ปฏิเสธ โดยผู้เสียหายต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะอยู่ในเขตเมืองกันตัง ซึ่งเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย เพราะอาจมีคนจำนวนมากโกรธเคือง และสร้างความไม่พอใจได้ต่อกระแสที่ถูกแชร์ออกไป จึงได้มอบหมายให้ทางอำเภอและฝ่ายความมั่นคงติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด/p divnbsp;/div divที่มาnbsp;a href="http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106956"ผู้จัดการออนไลน์/anbsp;และnbsp;a href="http://workpointtv.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-16-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1/"WorkpointNews/a/div divnbsp;/div div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="/journal/2015/12/63123" target="_blank"ย้อนรอยคดีตั้งเฟซปลอมโพสต์หมิ่น และการติดคุกฟรี/a /div div class="field-item even" a href="/journal/2015/02/57962" target="_blank" อิสรภาพหลังขัง 7 ผลัด: ‘จารุวรรณ-บอล-ชาติ’ จากเฟซบุ๊ก ถึง ศาลทหาร/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/h8ye8PIaxDA" height="1" width="1" alt=""/

คุยกับอนุสรณ์ อุณโณ ปรากฏการณ์ ‘ล่าแม่มด’ ที่ทางของความเศร้า-ความโกรธ

Tue, 25/10/2016 - 22:14
!--break--!--break-- pimg alt="lt;--break- /" src="/sites/default/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="lt;--break--"br /br /สองสัปดาห์ก่อน หลังข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันนำมาซึ่งความเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทย ปรากฏการณ์ย่อยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทยก็ทยอยผุดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกัน นั่นคือ การที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยซึ่งรับข่าวสารทางโซเชียลมีเดียเข้ารุมล้อมบ้านตามหาตัวผู้ที่โพสต์ข้อความไม่เหมาะสม ไม่แสดงความเคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเขียนข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กระทั่งมีการรุมทำร้ายผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการดังกล่าวโดยประชาชนด้วยกันเอง/p p“มาตรการทางสังคม” ได้เกิดขึ้นในหลายจังหวัด a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68370"ภูเก็ต/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68379"พังงา/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68383"เกาะสมุย/a ก่อนที่จะลามไปยัง a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68417"ชลบุรี/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68421"ระยอง/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68460"จันทบุรี/a nbsp;กระทั่งในกทม.ก็มีเรื่องชวน ‘ดราม่า’ เมื่อa href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68412"หญิงสูงวัยมีประวัติจิตเภท/aโดนตบปากอย่างแรงจากการพูดคนเดียวบนรถเมล์/p pอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาสังคมวิทยาและยังเคยทำการศึกษาวิจัยเรื่องแนวคิดทางการเมือง ลักษณะการรวมกลุ่มของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ในช่วงทศวรรษแห่งความขัดแย้งทางการเมืองได้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวในภาพรวม ซึ่งสะท้อนมาจากอารมณ์โศกเศร้าที่แปรเป็นความโกรธเกรี้ยว รวมทั้งประเมินสถานการณ์การข้างหน้าและเสนอทางออกจากความรุนแรงในลักษณะนี้/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5693/30472398201_391c542be7.jpg" style="width: 500px; height: 415px;" //p pspan style="color:#0000ff;"strongคิดอย่างไรกับกระแส ‘การล่าแม่มด’ ในช่วงที่ผ่านมา ?/strong/span/p pไม่รู้จะใช้คำว่าล่าแม่มดดีไหม เพราะมันทำให้เราไปคิดถึงปรากฏการณ์บางอย่าง แต่คิดว่ามันคือความโกรธเคืองที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่ความรุนแรงที่เป็นหมู่ชน เอาเข้าจริงแล้วก่อนหน้านี้มันมีความโกรธเคืองอยู่ระดับหนึ่ง แต่คำถามคือทำไมมันปะทุขึ้นมาในช่วงนี้ เพราะว่าความขุ่นเคืองตรงนั้นไปบรรจบกับความเศร้าโศกเสียใจ ความเศร้าโศกเสียใจมีอยู่แล้ว แต่พอถูกกระทบกระทั่งมันก็แปรกลายเป็นความโกรธเคืองแล้วก็นำไปสู่การทำร้ายผู้คน/p pบางคนอาจถามว่าทำไมมันถึงเกิดกับภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะกระจายตัวไปในพื้นที่อื่นๆ ภาคใต้มีลักษณะเฉพาะที่พอจะอธิบายได้/p pหนึ่ง คือ ความรู้สึกรักและภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผลพวงของกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ ไม่แตกต่างจากคนภาคอื่น พระราชอำนาจนำของพระมหากษัตริย์เกิดอย่างเข้มข้นในช่วงสองทศวรรษเศษที่ผ่านมา/p pสอง มันไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างจะสูง เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับความนิยมมากในภาคใต้อิงอาศัยหรือให้ภาพการเป็นพรรคการเมืองที่จงรักภักดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา และตัวแทนอีกปีกการเมืองหนึ่งของประชาธิปัตย์อย่าง กปปส. อิงอาศัยสถาบันกษัตริย์ในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างชัดเจน เมื่อคนในภาคใต้บ่งชี้ตัวเองเข้ากับพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะเดียวกับก็ได้รับการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นในระดับภาพใหญ่ของประเทศจึงทำให้คนใต้จึงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ค่อนข้างสูง บวกกับการมองว่าคนที่ไม่รักเจ้าเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามทางการเมืองของตน เมื่อเห็นคนที่โพสต์อะไรแบบนั้น เขาก็จะมองว่านี่ไม่ใช่พวกเดียวกันทางการเมืองแถมยังไม่รักสถาบันอีก จึงเกิดกระแสอย่างที่เห็นขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว/p pสาม ผู้คนอาจมองว่าการแก้ปัญหาของคนในภาคใต้มีลักษณะที่จะใช้ความรุนแรงในภาพใหญ่กว่าภาคอื่น เช่น กรณีของภูเก็ตเมื่อตอนที่เกิดความไม่พอใจเหมืองแร่แทนทาลั่มก็มีการรวมตัวกันไปเผา การล้อมการปิดกั้นศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ/p pเรื่องนี้อาจอธิบายได้ว่าในแง่หนึ่งเขาไม่ได้เชื่อถือกลไกรัฐในการแก้ปัญหาแต่เชื่อในการดำเนินการโดยมือของเขาเอง พวกเขาไม่ค่อยมีความกลัวรัฐส่วนกลางเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ในแง่ของประวัติศาสตร์ ภาคใต้ตอนบนที่ไม่นับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เวลารัฐส่วนกลางไปปกครองนั้นไม่ได้มีลักษณะของการขูดรีดกดขี่ข่มเหงอำมหิตสักเท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับล้านนาหรือล้านช้าง ถ้าเราไปดูนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นรัฐหัวเมือง จะพบว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐส่วนกลางมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา แทบไม่มีกบฎ ความกลัวต่อความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐมันไม่อยู่ในสำนึกทางประวัติศาสตร์ของคนในภาคใต้ และรัฐส่วนกลางเองก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับหัวเมืองในภาคใต้ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา/p pspan style="color:#0000ff;"strongที่กล่าวว่าไม่อยากใช้คำว่า “ล่าแม่มด” นั้นเสนอว่าควรใช้คำใด ?/strong/span/p pใช้คำว่าอะไรก็ได้ จะ ศาลเตี้ย หรือ ล่าแม่มด ก็ได้หมด ปรากฏการณ์ทั้งหมดมันเกิดจากการไม่เชื่อในระบบหรือกระบวนการยุติธรรมปกติ มันคือการลุแก่อำนาจของคนบางกลุ่มที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งค่อนข้างจะบ่งชี้ถึงคุณลักษณะทางอำนาจในสังคมไทยที่อิงกับการใช้ชีวิตประจำวันของคน เพราะจริงๆ แล้ว สังคมไทยไม่ได้อยู่ด้วยระเบียบกฎเกณฑ์หรือกฎหมายสักเท่าไร มันอยู่ที่ว่าคุณมีอำนาจหรือเส้นสายสักเท่าไร ใครสามารถละเมิดกฎหมายได้เท่าไรก็จะยิ่งมีอำนาจมาก มันเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยโดยรวม ไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคใต้ คนที่ไม่เชื่อในกระบวนการแบบปกติก็พร้อมที่จะลุแก่อำนาจ เราไม่เชื่อในอำนาจที่อยู่ในโครงสร้างหรืออำนาจตามบทบาทหน้าที่ คนที่มีอำนาจมากกว่าคือคนที่สามารถละเมิดกฎเกณฑ์แบบปกติได้ เป็นคนที่สามารถทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับผิด สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในสังคมไทย การล่าแม่มดก็เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่ง/p pspan style="color:#0000ff;"strongบทบาทของพรรคการเมืองในปรากฏการณ์นี้มีมากน้อยแค่ไหน ?/strong/span/p pในกรณีนี้ มีไม่มากเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเกมที่อันตรายพอสมควร และในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่นักการเมืองถูกกดปราบให้อยู่หงิมๆ คุณไม่สามารถแสดงบทบาทหรือมีปากมีเสียงอะไรได้เพราะระบบการเมืองของประเทศไม่ได้อยู่ในจุดที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเป็นกำลังหลัก เขาจึงไม่สามารถแสดงตัวได้อย่างเปิดเผย หรือออกนอกหน้า ได้แต่จับตาดูว่ารัฐบาลทหารจะเอายังไง สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแรงผลักหรือการยุยงปลุกปั่นของพรรคการเมือง แต่เป็นผลของขบวนการที่ต่อเนื่องแล้วเข้มข้น และปะทะขึ้นมาในจังหวะที่บรรจบกับพอดี/p pมันมีงานเขียนทางมนุษยวิทยาของเรนาโต โรซาลโด (Renato Rosaldo)nbsp;สอนอยู่ที่ชิคาโก้ เขาเขียนหนังสือชื่อ Culture and truth: The remaking of social analysis เขาพูดถึงความเศร้าเสียใจ (grief) กับการล่าศีรษะมนุษย์ในหมู่ชาวอีลองกอสในหมู่เกาะลูซอนทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เขียนเป็นวิทยานิพนธ์ เขาศึกษาอยู่นานแต่ก็ไม่เข้าใจสักทีว่าอะไรที่ทำให้ความเศร้าโศกเสียใจอันเกิดจากการเสียคนที่รักผลักให้ชาวอีลองกอสมีความโกรธแค้นแล้วนำไปสู่การล่าหัวของคนเผ่าอื่น มันมีคำอธิบายที่เป็นนามธรรมหรือปรัชญาว่า มันต้องเป็นการกิน soul stuff หรือจิตวิญญาณที่มันอยู่ในหัว ก็ว่ากันไป แต่โรซาลโดก็ยังไม่พอใจการอธิบาย วันหนึ่งเขาเดินไปเห็นพ่อคนหนึ่งนั่งกอดศพลูกสาวตัวเองนัยน์ตาแดงก่ำด้วยความโกรธ แล้วอีกสักพักก็ออกไปล่าหัวมนุษย์ เขาก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งมีประสบการณ์ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจว่าความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียมันนำไปสู่ความโกรธแค้นและเข่นฆ่าผู้อื่นได้ยังไง มันเริ่มต้นจากการเสียพี่ชายแล้วก็เห็นพ่อยืนเสียใจและโกรธ แต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งเขาเจอกับตัวเอง ตอนที่ตัวเองไปวิจัยอีกครั้งที่ฟิลิปปินส์ ภรรยาของเขาชื่อมิเชล โรซาลดา ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยาสอนอยู่ที่ชิคาโก้เหมือนกันก็ไปศึกษาชนเผ่าอิฟูกัลซึ่งอยู่อีกแห่งหนึ่งในตอนใต้ของฟิลิปปินส์เหมือนกัน วันหนึ่งมีคนมาบอกว่ากับโรซาลโดว่ามิเชลพลาดเดินตกหน้าผาแล้วก็เสียชีวิต โรซาลโดรีบไปและเห็นภรรยาตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่ในหุบเหวข้างล่าง แวบแรกตัวของโรซาลโดรู้สึกเสียใจที่สูญเสีบภรรยาไป แต่หลังจากเสียใจมันเป็นความโกรธที่ตามมา โกรธที่หนึ่งก็คือทำไมถึงได้สะเพร่าตกลงไป คนอื่นก็เดินกันตั้งเยอะแยะไม่เห็นตก อย่างที่สอง ซึ่งอาจจะฟังโรแมนติกมากเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีโรซาลโดก็แต่งงานใหม่ เป็นการโกรธและตัดพ้อว่าเธอเห็นแก่ตัวเกินไป ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ทิ้งฉันไว้อยู่ลำพัง ฉันจะอยู่อย่างไร จะต้องเศร้าโศกเสียใจขนาดไหน เขาเลยถึงบางอ้อว่า ความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียคนที่ตัวเองรักมันกลายเป็นความโกรธแค้นและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นได้อย่างไร/p pหากเรามาดูเปรียบเทียบกับกรณีของไทย คนไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ตนรักไป และมันก็กลายเป็นความโกรธเพราะมันมีแฟคเตอร์ตัวอื่นเข้ามา นั่นคือการดูแคลนความโศกเศร้า หรือรู้สึกว่าความตายนั้นมันถูกดูหมิ่น ความโศกเศร้าจึงผันไปเป็นความรุนแรงต่อคนที่ดูหมิ่น ในงานชิ้นนี้โรซาลโดยังพูดถึง cultural force of emotion คือพลังทางวัฒนธรรมของอารมณ์ คือ ปกติแล้วเราจะคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่สิ่งที่โรซาลโดพยายามจะชี้คือมันมีพลังทางวัฒธรรมของอารมณ์อยู่ มันผูกอยู่กับความสัมพันธ์ของคนที่เรารักและอยู่ดีๆ มันก็หักสะบั้นลง/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/8/7477/30245874231_4a8c6e553c.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" /br /span style="color:#ff8c00;"แฟ้มภาพ กรณีภูเก็ต (ภาพจากผู้ใช้ เฟซบุ๊กชื่อ Mint Idea-Tv)/span/p pspan style="color:#0000ff;"strongมีความกังวลว่าเหตุการณ์จะลุกลามไปจนเกิดเป็นความเกลียดชังแบบที่เกิดขึ้นเมื่อ 6 ต.ค.2519 หรือไม่ ?/strong/spanbr /br /ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงตรงนั้น มันน่าจะเป็นความรุนแรงประปรายและกระจัดกระจาย ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นองค์กรแนวเดียวหรือเชื่อมโยงกัน เพราะกลุ่มที่เกิดมันกระจัดกระจายไปทั่ว อีกประการคือ มันยังไม่ได้รับการหนุนจากรัฐ หรือกลไกที่รัฐสนับสนุน เช่น เมื่อก่อนเรามีกลุ่มต่างๆ ที่รัฐเข้าไปเกี่ยว แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นการปะทะขึ้นมาของความโกรธเคืองซึ่งมีหลายปัจจัยบรรจบกัน แต่มันยังไม่ถูกทำให้เป็นแบบแผนหรือขบวนการอันเดียวกันโดยรัฐ เพราะฉะนั้นการที่จะนำไปสู่ 6 ตุลาไม่น่าจะเกิดได้เพราะมันอาศัยการ organize การจัดตั้งอะไรหลายๆ อย่าง ต้องมีการกรุยทางมาตามลำดับ มีการกระพือโหมโดยสื่อของรัฐ แต่ปัจจุบันเราไม่ได้มีสภาพการณ์เช่นนั้น เอาเข้าจริงแล้วรัฐอยากจะรักษาสภาพทุกอย่างให้อยู่ในความปกติที่สุด อย่าลืมว่าเราอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน และรัฐอยากให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นอย่างราบรื่นที่สุด การเมืองปะทุมันไม่ได้เป็นที่พึงประสงค์ของรัฐ ความวุ่นวายจะยิ่งสื่อให้เห็นว่ารัฐจัดการไม่ได้ เราก็จะเห็นได้ว่าคนอย่างสรรเสริญ แก้วกำเนิด ออกมา บอกว่าไม่ใส่เสื้อดำก็ไม่เป็นไร พยายามจะ calm down คนที่โกรธแค้นอยู่ในตอนนี้ เขาต้องการให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆ ก็ใช้กระบวนการทางกฎหมาย ใช้มาตรา 112 เอาเข้าซังเตไป แต่อย่าให้กระเพื่อมมีมวลชนวุ่นวาย มันเป็นภาพที่ไม่สวย และทำให้การเปลี่ยนผ่านดูไม่ราบรื่น/p pspan style="color:#0000ff;"strongคิดว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากแค่ไหนในปรากฏการณ์นี้ ?/strong/span/p pโซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างสำคัญเลยในการทำให้กระแสของความเกลียดชังขยายตัวค่อนข้างเร็วและไร้การควบคุม มันใส่อะไรลงไปได้เรื่อยๆ นับเป็นความอันตรายข้อหนึ่งของโซเชียลมีเดีย เพราะพอมันไร้การควบคุมมันก็เปิดโอกาสให้กับการปลุกระดมและการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน ขาดการกำกับดูแล อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาข้อหนึ่ง แต่การแก้ปัญหาคงไม่ใช่การให้รัฐเข้ามามอนิเตอร์ แต่มันอยู่ที่การสร้างวุฒิภาวะของคนไทยว่าคุณจะต้องมีความระมัดระวังความรอบคอบ มีวุฒิภาวะที่จะอยู่กับข้อมูลข่่าวสารและการชักจูงโน้มน้าว มันไม่มีใครดูแลได้หรอก สังคมไทยจะต้องโตกว่านี้ถึงจะอยู่กับโซเชียลมีเดียได้ดีกว่านี้ ไม่อย่างนั้นเราก็จะเจอการล่าแม่มดแบบนี้/p pเราอาจจะเห็นว่ามันคนโดนล่าเพราะเรื่องสีเสื้อ แต่พอเราเดินไปตามท้องถนนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่พอคุณเริ่มเปิดเฟซบุ๊กเมื่อไร มันอย่างกับจะเป็นสงคราม จะฆ่าแกงกัน ไม่ใส่เสื้อดำออกนอกบ้านไม่ได้ จริงๆ แล้วมันไม่ถึงขนาดนั้น เพราะโลกความจริงมันอยู่กันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมาก อย่างไรก็ดีพอมันถูกกระตุ้นในโซเชียลมีเดีย มันก็จะพาโลกในโซเชียลมีเดียออกไปสู่โลกภายนอกอีกทีหนึ่ง ทำราวกับว่าโลกข้างนอกจะต้องเป็นอย่างนั้น คนที่ถูกกระตุ้นก็รู้สึกว่าจะต้องไปจัดการคนที่ไม่ใส่เสื้อดำ มันเป็นช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารที่บิดเบี้ยวไร้การตรวจสอบ ทำให้เกิดกลุ่มเฉพาะที่รับข้อมูลที่ไปในทางของตัวเอง จึงพากันรวมตัวกันออกไปทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์/p pspan style="color:#0000ff;"strongประเมินว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหม ?/strong/span/p pผมคิดว่าความโศกเศร้าโดยตัวของมันเองจะค่อยๆ คลี่คลายไปตามลำดับ ยิ่งเมื่อมีพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใหม่เร็วเท่าไร มันก็จะแทนที่ความเศร้าเสียใจได้เร็วเท่านั้น แต่ตอนนี้ทางฝ่ายผู้ปกครองยังไม่พร้อมที่จะแทนที่อารมณ์ทางสังคมด้วยการเฉลิมฉลอง ก็ต้องปล่อยให้อารมณ์ของความสูญเสียดำรงอยู่ไปก่อน อารมณ์ของสังคมตอนนี้เป็นเรื่องของการไว้ทุกข์ไว้อาลัยให้กับการสูญเสีย แต่เมื่อมีจังหวะใหม่ อารมณ์ของสังคมใหม่ที่ใหญ่กว่าเข้ามาแทนที่ ก็อาจยังมีความรู้สึกที่สูญเสียอยู่ แต่ในแง่ของระดับรัฐ เขาจะต้องจัดการให้เกิดอารมณ์ของการเฉลิมฉลองให้กลายเป็นอารมณ์ใหม่ของสังคม เพราะไม่ว่าอย่างไรประเทศก็ต้องเดินหน้าต่อไป ความเศร้าโศกเสียใจอาจจะหดแคบลง หรือมีที่ทางที่เหมาะสม แต่จะไม่ใช่อารมณ์ใหญ่ของสังคมอีกต่อไป/p pspan style="color:#0000ff;"strongมีตัวอย่างบางคลิปในโซเชียลมีเดียที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการล่าแม่มดด้วย คิดเห็นอย่างไร ?/strong/span/p pผมคิดว่ามันเป็นการลุแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ในแง่หนึ่งก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นการยอมจำนนต่อกระแสกดดันของมวลชน แต่ผมว่าเขาก็มีทางเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น เช่นการทำตามขั้นตอนกฎหมายปกติ แต่ก็ไม่ ผมคิดว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของมวลชน/p pspan style="color:#0000ff;"strongจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ?/strong/span/p pประการแรก คือ เราต้องเรียกร้องการคืนมาของกฎเกณฑ์ระเบียบปกติ เราต้องเรียกร้องการกลับมาของการใช้กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหา ไม่เปิดโอกาสให้ใครก็ตามสูงส่งมาจากไหนมาละเมิดกฎเกณฑ์กติกาที่เราใช้ในการอยู่ร่วมกัน ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีหลักประกันอะไรให้กับชีวิตของผู้คน ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าวันหนึ่งคุณใส่เสื้อสีแจ๊ดออกไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่บางอย่างทั้งที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะละเมิดใคร แต่ไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาตีหัวคุณ แล้วจะเอาผิดที่ไหนได้ถ้าคุณใช้วิธีการแบบนี้ร่ำไป มันไม่ได้ ใครผิดก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมปกติ มันต้องไม่เปิดโอกาสแม้ว่าเขาจะใช้ข้ออ้างที่ดูดีสูงส่งมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ เราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มันต้องคล้ายๆ กับจัดสรรความโศกเศร้าให้มีที่ทางหรือแสดงออกอย่างเหมาะสม แล้วก็สำรวม โอเคว่าความโศกเศร้านั้นมีแน่และไม่ควรถูกทำให้หายไป แต่จะทำยังไงให้ความเสียใจได้รับการแสดงออกอย่างเหมาะสมและถูกที่ทาง/p pประการที่สอง คือ ต้องไม่ให้ความเสียใจเป็นข้ออ้างในการกระทำสิ่งใดๆ ในการละเมิดกฎหมายหรือขั้นตอนปกติ ไม่ใช่แค่การไปละเมิดหรือตั้งศาลเตี้ย แต่หมายถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ในสังคมไทยมีหลายกรณีมากที่การละเมิดกฎเกณฑ์ปกติมีข้ออ้างที่สูงส่งมีศีลธรรมเต็มไปหมดเลย เป็นคนดีบ้างล่ะ เศร้าโศกเสียใจบ้างล่ะ แต่ผมว่าเราควรจะลดโอกาสในการอ้างคุณงามความดีเหล่านี้มาละเมิดกฎเกณฑ์ปกติ/p pประการที่สาม คือ ใช้กลไกกฎหมายตามปกติ ไม่เปิดให้ใครลุแก่อำนาจ เอากฎหมายมาไว้ในมือและใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น ที่สำคัญคือต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่ละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะในนามของอะไรก็ตามแต่ ต้องเอามาลงโทษ ไม่ให้เขาลอยนวลพ้นผิด มิเช่นนั้นแล้วก็จะได้ใจแล้วก็ปฏิบัติอยู่ร่ำไป ตำรวจจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ได้ คุณเป็นผู้พิทักษ์สัมติราษฎร์ ผู้พิทักษ์กฎหมาย คุณก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ตอนนั้นคุณอาจจะทำไม่ได้ แต่มันก็มีคลิปมีหลักฐานที่จะใช้ดำเนินคดีในภายหลังได้ เพราะถ้าเขาลอยนวลพ้นผิดได้ด้วยข้ออ้างแบบนี้ ต่อไปใครๆ ก็ทำ แล้วสังคมจะอยู่อย่างไร/p pspan style="color:#0000ff;"strongการเมืองสีเสื้อมีผลในการทำให้ความรุนแรงทวีคูณขึ้นไหม ?/strong/span/p pก็น่าจะมีผล ที่ผ่านมาฝ่ายหนึ่งก็มักผูกโยงภาพว่าอีกฝ่ายว่าเผาบ้านเผาเมืองต้องการล้มสถาบันอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันน่ากลัวกว่าการเมืองเสื้อสี เพราะว่าตอนนี้มันขยายลุกลามไปทั่ว คนที่แต่เดิมอาจจะไม่ได้สมาทานขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นการเฉพาะ อาจจะไม่ใช่เหลืองจัด แต่พอเห็นคนถูกกล่าวหาว่าหมิ่นก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าไป พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงด้วย ตอนนี้มันอันตรายกว่าการเมืองเสื้อสี มันถูกโหมด้วยอารมณ์ ความคลุ้มคลั่งค่อนข้างจะเยอะ มันน่ากลัวเพราะอะไร เพราะมันขาดการจัดตั้ง มันจึงคาดคะเนไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ผมว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยง อ่อนไหว และเปราะบางมาก nbsp;/p pspan style="color:#0000ff;"strongคิดว่าสังคมมาถึงจุดสูงสุดของความรุนแรงแล้วหรือยัง ในอนาคตจะแรงขึ้นหรือเบาลง ?/strong/span/p pผมคิดว่ามันจะทรงตัวอยู่แบบนี้ไปประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ แล้วก็จะค่อยๆ ลดลง ผมไม่คิดว่ามันจะขยายใหญ่ เว้นเสียแต่ว่ามีพวกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ามาผสม แต่ผมคิดว่า คสช. ซึ่งเป็นผู้สร้างความสงบเงียบให้กับการเปลี่ยนผ่านไม่ต้องการสิ่งนั้น มันจึงน่าจะถูกจำกัดไว้ระดับหนึ่ง ในแง่หนึ่งเราอาจจะเอาผิดคนเหล่านั้นไม่ได้ มีการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ คนที่ถูกใช้ความรุนแรงก็อาจจะซวยไป เอาความผิดอะไรใครไม่ได้ แต่ขนาดของมันจะไม่ไปใหญ่กว่านี้สักเท่าไร จะประปราย กระจัดกระจายทั่วๆ ไป แต่สิ่งที่สำคัญคือมันไม่มีหลักประกันในชีวิต ผู้คนก็คงต้องระมัดระวังตัวเองกันไป ตอนนี้คุณอยู่ในสังคมที่ไม่มีหลักประกันอะไร ถ้าเกิดทำผิดแล้วพวกที่ใช้วาทกรรมใหญ่ๆ มาใช้วาทกรรมนั้นกับคุณ โอกาสที่เขาจะหลุดรอดมีสูงมากๆ ถ้าเขาอ้างว่าเขาทำในนามของความรัก ความดี ความเศร้าโศกเสียใจจากความสูญเสีย คุณก็พร้อมที่จะได้รับความรุนแรงที่มันเกินพิกัดและเกินไปจากกระบวนการยุติธรรมปกติ คงไม่สามารถนำคนเหล่านั้นมาดำเนินคดีตามขั้นตอนปกติได้ในช่วงเวลานี้/p pstrongspan style="color:#0000ff;"แปลว่าทุกส่วนต้องเงียบกันต่อไป ?/span/strong/p pเพราะว่าสังคมถูกครองโดยความเศร้าโศกเสียใจ และส่วนหนึ่งก็กลายเป็นความคลุ้มคลั่งไป คนที่อยู่ในอำนาจรัฐก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาจัดการอะไร สิ่งที่จะประคองตัวเองให้รอดคืออย่าไปทำอะไรที่มันขวางลำ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ณ ตอนนั้นไม่มีหลักประกันอะไรให้กับคุณหรอก เมื่อความเศร้าโศกเสียใจคลี่คลายไป และเมื่ออารมณ์ของสังคมถูกแทนที่ด้วยวาระใหม่นั่นคือการขึ้นครองราชย์ซึ่งจะต้องมีการเฉลิมฉลอง ความเศร้าโศกเสียใจก็จะต้องถูกจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของมันใหม่ ซึ่งก็จะช่วยให้ความรุนแรงลดลงไปตามลำดับ/p pspan style="color:#0000ff;"strongเราจะป้องกันไม่ให้การล่าแม่มดเกิดขึ้นในอนาคตอีกได้อย่างไร ?/strong/span/p pในที่สุดแล้วเราต้องไม่สร้างความผูกพันที่มากล้นเกินไป เราต้องไม่สร้างหรือทำให้คนคนหนึ่งผิดธรรมชาติไป เช่น จะอยู่ได้ยาวนาน เราต้องไม่สร้างบุคคลที่มีลักษณะพิเศษไปจากมนุษย์ธรรมดาแล้วผูกตัวเองกับเขา เพราะเมื่อมันเจอกับข้อเท็จจริงของชีวิต คุณจะไม่สามารถรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ มันจะนำมาสู่อารมณ์ที่พุ่งพล่านเดือดดาล เราต้องทำให้คนในสังคมอยู่กับสภาพความเป็นจริงของชีวิต หนึ่ง คือ มนุษย์ทุกคนคือปุถุชนคนธรรมดา มีดีชั่วปะปนกัน ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ สอง คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นเรื่องปกติสามัญ การเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ก็ต้อง to be fair กับผู้สูญเสียด้วย คือไม่ควรจะใช้โอกาสนี้ในการทับถมหรือทำร้ายจิตใจกัน เราควรจะเคารพผู้คนในฐานะมนุษย์ธรรมดาที่เศร้าโศกเสียใจได้ อย่าไปถากถางเยาะเย้ย ต้องให้เกียรติผู้ที่สูญเสียด้วย สังคมอารยะจึงจะอยู่ด้วยกันได้ ไม่อย่างนั้นมันก็จะลำบาก สาม คือ เมื่อมีความเศร้าโศกเสียใจ ควรจะแสดงออกอย่างพอเหมาะพอควรไม่คลุ้มคลั่ง นี่พูดภาษาพระเลยนะ มันตลกมากที่พูดเรื่องนี้ต้องพูดแบบพระ แต่มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหยิบคำพระมาระดับหนึ่ง คือ เราต้องจัดวางความเศร้าโศกเสียใจให้มันถูกต้อง พอเหมาะพอควร รู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไร/p pอีกเรื่องหนึ่งคือรัฐ ถ้ามีการสูญเสียขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันทางสังคม รัฐจะต้องรีบเข้ามาคลี่คลายหรือจัดการกับความเศร้าโศกเสียใจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องราวเกิดขึ้นกระจายเต็มไปหมดโดยที่แทบจะไม่จัดการอะไรเลย ความสูญเสียมีหลายระดับ ในระดับบุคคล มันไม่เป็นไร แต่พอมันเป็นระดับสถาบันทางสังคม หรือสถาบันทางการเมือง มันกระทบกันไปหมด รัฐจะต้องเข้ามาจัดการในทันที จะต้องเข้ามาบอกแนวทางปฏิบัติ ออกมาห้ามปรามโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เรื่องมันเกิดจนถึงจุดที่ไม่สามารถจัดการได้ ตอนนี้รัฐยังจัดการช้าเกินไป และยังคิดไม่เป็นระบบ/p pspan style="color:#0000ff;"strongช่วงนี้มีคำที่ฮิตคือ #ดึงสติกันหน่อย อยากให้ช่วยทิ้งท้ายเพื่อดึงสติคนในสังคม/strong/span/p pเป็นธรรมดาที่เราจะเสียใจเมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่ก็ต้องตระหนักว่า ความสูญเสียนี้เป็นสิ่งธรรมดาที่เราต้องเผชิญไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะฉะนั้นในฟากหนึ่งเราก็ไม่เสียสูญความเป็นมนุษย์ที่จะเสียใจได้ แต่ในอีกฟากหนึ่งเราก็ต้องไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่จะคิดและมีวิจารณญาณได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้ความสูญเสียมันไปปิดกั้นการใช้ความคิดวิจารณญาณในการตอบสนองต่อบุคคลที่อาจจะกระทำการที่เราคิดว่าไม่เคารพความสูญเสียของเรา มันอาจจะมีเหตุผล เงื่อนไข เหตุปัจจัย ลักษณะเฉพาะอยู่ข้างหลังก็ได้ อย่าเร่งด่วนตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง ต่อให้การกระทำที่เรารู้สึกว่าไม่เคารพหรือดูหมิ่นต่อความสูญเสีย หรือผู้สูญเสีย เราก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะไปพิพากษาหรือลงทัณฑ์เขาได้ ประเทศนี้มันมีระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมที่จะทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว ก็ปล่อยให้มันได้ทำหน้าที่ของมันไป เพราะสุดท้ายแล้วกระบวนการเหล่านั้นมันจะมาป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นอีก อันจะนำมาซึ่งความโกรธแค้นที่มีต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/czddYFh5FI8" height="1" width="1" alt=""/

'บรรยง' ชี้รวบรัดเอาผิดปมจำนำข้าว ก่อผลกระทบ ทั้งความยุติธรรมและอนาคตประเทศ

Tue, 25/10/2016 - 22:12
pบรรยง พงษ์พานิช ระบุแม้ค้านนโยบายจำนำข้าวตั้งแต่หาเสียงnbsp;หนุนดำเนินคดีเอาผิดกับคนทำเสียหายnbsp;แต่การดำเนินคดีที่รวบรัด เหมาเอาผิดหมด ไม่ว่ากันตามเนื้อผ้าnbsp;ส่งผลกระทบของกระบวนยุติธรรมและกระบวนการนโยบายสาธารณะ เกรงอีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าคิดนโยบายอะไรเลยnbsp;/p p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img src="https://c2.staticflickr.com/8/7360/12565936905_532db76337.jpg" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"บรรยง พงษ์พานิช (แฟ้มภาพ ประชาไท)/span/p p25 ต.ค. 2559 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมาnbsp;บรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด และกรรมการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โพสต์ความเห็นต่อโครงการรับจำนำข้าว การเร่งรัดดำเนินคดีดังกล่าวและผลกระทบที่จะตามมา ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 'a href="https://www.facebook.com/banyong.pongpanich/posts/593681540835149"Banyong Pongpanich/a' ในลักษณะสาธารณะ ซึ่งมีการกดไลค์กว่า 1,700 และ 383 แชร์/p h3span style="color:#0000cd;"3 เหตุผลที่คัดค้านตั้งแต่หาเสียงnbsp;/span/h3 pบรรยง โพสต์ว่าnbsp;ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งก็ได้แสดงความเห็นคัดค้านมาตลอด ตั้งแต่มีการคิดนโยบายเอามาหาเสียง และตลอดเวลาที่ดำเนินนโยบาย ตนก็มีการคัดค้านอย่างเปิดเผยตลอดมา ด้วยเหตุผลหลักๆ 3 ประการ คือnbsp;1. เป็นการฝืนกลไกตลาด ความคิดที่จะกักตุนเพื่อลดอุปทานตลาดโลกแล้วหวังว่าจะทำให้ราคาดีขึ้นนั้น เป็นความคิดที่ไร้สาระเพราะเราผลิตข้าวเพียง 5% ของโลก ถึงแม้จะส่งออก 30%ของตลาดโลก/p div2. จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบน เราจะผลิตข้าวมากขึ้นทั้งๆที่ประเทศไม่ได้มี Comparative Advantageจริง และการอุดหนุนอย่างนี้จะลดความกดดันที่จะให้ชาวนาเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มคุณภาพnbsp;3. เป็นการที่รัฐยึดอุตสาหกรรมข้าวมาทำเอง (Nationalization)ซึ่งนอกจากห่วยแล้วยังจะหาย คือ มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน/div divnbsp;/div div"ผลก็อย่างที่ทราบแหละครับ คือ นอกจากทำให้ข้าวไทยถอยหลังแล้ว ยังมีความเสียหายมากมาย ผมไม่เถียงหรอกครับว่าชาวนาได้รับประโยชน์บางส่วน แต่ไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอน อย่างที่เสียหายไป 500,000 ล้าน ผมเชื่อว่าชาวนาได้รับ ประโยชน์อย่างมากแค่ครึ่งเดียว 250,000 ล้าน ส่วนที่หายไปก็ไม่ใช่เป็นการโกงทั้งหมดนะครับ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่หายไปกับความไร้ประสิทธิภาพของระบบมากกว่า แต่มีโกงมีกินแน่นอน ซึ่งผมเชื่อว่ารวมประโยชน์มิชอบของพ่อค้า ข้าราชการ นักการเมืองทุกฝ่าย ไม่น่าจะเกินห้าหมื่นล้านบาท แต่ก็มากโขอยู่"nbsp;บรรยงnbsp;โพสต์/div divnbsp;/div divบรรยง โพสต์ย้ำด้วยว่าnbsp;ที่ตนคัดค้านตลอดมา ก็เป็นการคัดค้านนโยบาย คัดค้านไม่ให้นำนโยบายประชานิยมที่คิดง่ายๆ ไม่รอบด้าน คิดเร็วๆ ชุ่ยๆ เพียงเพื่อจะให้ชนะเลือกตั้ง มาปฏิบัติให้เกิดผลเสียหายมหาศาลถึงเพียงนี้ และการคัดค้านของตนก็เป็นไปอย่างเปิดเผย ต้องการให้หยุดนโยบาย ต้องการให้สังคมรับรู้ได้บทเรียนbr /nbsp;/div h3span style="color:#0000cd;"ยุติธรรม? รวบรัดเอาผิด ศาลเดียว เอาผิดหมดแทนที่จะจับคนโกง/span/h3 divบรรยง โพสต์ถึงกระบวนการดำเนินคดีจำนำข้าวด้วยว่า การที่เรามาเร่งรัดจะเอาผิด กับหัวหน้ารัฐบาลที่ทำเรื่องนี้ กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางอาญาทางแพ่ง ในกระบวนการที่รวบรัดเกินไป จะต้องคิดให้ดีว่ามันยุติธรรมจริงไหม กับจะส่งผลกระทบอะไรต่อไปอีกบ้าง อย่างข้อหาที่ว่าทำนโยบายที่มีการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้นั้น ตนอยากถามเลยว่า ในประเทศนี้ มีนโยบายอะไรบ้างที่รัฐจ่ายเงินแล้วไม่มีโอกาสเกิดทุจริตเลยแม้แต่น้อย ตนกลัวว่า ถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้น แทนที่เราจะไปหาว่าใครโกง กระบวนการไหนที่บกพร่อง จับคนผิดคนโกงมาลงโทษ ว่ากันไปตามเนื้อผ้า เรากลับเล่นหัวตลอดลำตัวไปถึงหางอย่างนี้ ว่าใครอยู่ในกระบวนการต้องรับผิดชอบหมดทุกคน ไม่ว่าโกงไม่โกง ใครมีอำนาจต้องโดนหมด ไม่ว่าจะได้ประโยชน์เข้าพกเข้าห่อหรือไม่ แถมใจร้อน ใช้กระบวนการเร่งรัด ใช้ศาลเดียว ใช้อำนาจยึดทรัพย์เร่งด่วน ไม่เปิดโอกาสให้ต่อสู้ตามครรลอง/div divnbsp;/div div"เหมือนคดีกรุงไทยแหละครับ ที่ผมขอยืนยันว่า ผู้ที่ถูกลงโทษทั้งยี่สิบกว่าคน ไม่ใช่ทุกคนที่มีการทุจริตอย่างแน่นอน แต่โดนตัดสินรวบยอดในศาลเดียว"nbsp;บรรยง โพสต์br /nbsp;/div h3span style="color:#0000cd;"กลัวจะไม่มีใครกล้าคิดนโยบายอะไรเลย/span/h3 div"อย่างนี้ ที่ผมกลัว อีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าคิดนโยบายอะไรเลย เพราะนโยบายที่จะแน่ใจว่าปลอดทุจริตร้อยเปอร์เซนต์ในประเทศนี้ เวลานี้ บอกได้เลยว่าหาแทบไม่มี หรือแม้กล้าคิดมาแล้ว ข้าราชการเจ้าหน้าที่ คนที่ต้องอยู่ในสายปฏิบัติการก็จะไม่มีใครกล้าเอาไปทำ เลยกลายเป็นว่าคนกล้าจริงๆ มักต้องมีส่วนได้เสีย ถึงจะคุ้มเสี่ยง"nbsp;บรรยงnbsp;โพสต์/div divnbsp;/div divบรรยงnbsp;โพสต์ชวนคิดด้วยว่าnbsp;ประเทศไทยเป็นระบบที่รัฐใหญ่ ทั้งขนาด บทบาท และอำนาจ เรามีกฎข้อบังคับกว่าแสนฉบับ แถมขยันออกกฎใหม่กฎเพิ่มทุกวัน รัฐธรรมนูญใหม่ก็มุ่งเน้นขยายรัฐเข้าไปอีก แต่ในขณะเดียวกัน กลับมีภาครัฐที่มีแต่ความกลัว ไม่กล้าทำอะไรใหม่เลย อย่างนี้ไม่เรียกว่าติดกับดักตัวเองแล้วจะเรียกอะไร ไม่ต้องหวัง 4.0 อะไรจากประชาชน ถ้ารัฐยังเป็นแค่ 2.0 อยู่/div divnbsp;/div div"ถ้าเรามีกระบวนการยุติธรรมที่อาจไปลงโทษคนที่แค่พลาด คนที่ไม่ได้โกง คนที่กล้าทำ คนที่แค่ไม่ได้ตรวจกฎให้ครบแสนฉบับก่อนลงมือทำ อีกหน่อยจะมีใครกล้าทำอะไรกัน ทุกคนย่อมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีกันไปหมด ประเทศจะเดินได้อย่างไรnbsp;ผมไม่ได้บอกว่า อย่าดำเนินคดี อย่าสอบสวนเอาผิด กับคนที่ทำให้เสียหายนะครับ เพียงแต่ขอให้แยกแยะให้ดี และใช้กระบวนการที่ยุติธรรมจริงๆ เท่านั้น"nbsp;บรรยง โพสต์ พร้อมตั้งคำถามว่าnbsp;กระบวนการยุติธรรมแบบที้เรามีนั้น ควรได้รับการปฏิรูปจริงจังกันเสียทีไหม/div divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5619/30562938055_c2dc8ecb77_o.jpg" style="width: 500px; height: 655px;" //div divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5534/30475285151_33a3bc1f5a_b.jpg" style="width: 500px; height: 749px;" //div div style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"ที่มา :nbsp;nbsp;'/spana href="https://www.facebook.com/banyong.pongpanich/posts/593681540835149"span style="color:#ff8c00;"Banyong Pongpanich/span/aspan style="color:#ff8c00;"'nbsp;/span/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/ywSdWlu-y1o" height="1" width="1" alt=""/

นิวยอร์กไทม์ลงหน้าคู่บันทึก 281 สิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ เคยด่าผ่านทวิตเตอร์

Tue, 25/10/2016 - 22:04
pนิวยอร์กไทม์บันทึกสิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ เคยด่าผ่านโซเชียลมีเดียได้ยาวเป็นหางว่าวถึงขนาดลงหน้าคู่ได้ โดยในบัญชีรายชื่อนี้มีทั้งคน, สถานที่, สิ่งของ, ข้อตกลงทางการเมือง, นโยบาย, องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ รวมแล้ว 281 รายชื่อ/p p!--break--!--break--/p blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"p dir="ltr" lang="en"The Trump insult list - two pages in today's NYT: a href="https://t.co/McEGVo7kn9"pic.twitter.com/McEGVo7kn9/a/p p— Armando Arrieta (@armandoarrieta) a href="https://twitter.com/armandoarrieta/status/790554905819934724"October 24, 2016/a/p/blockquote pscript async="" src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"/script/ppbr /strongspan style="color:#ff8c00;"หน้าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว /spana href="http://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html?_r=0"span style="color:#ff8c00;"อ่านทั้งหมดที่นี่/span/a/strong/p pnbsp;/p pสื่อนิวยอร์กไทม์ฉบับวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 ต.ค. 2559) ลงหน้าคู่แสดงบัญชีรายชื่อ "281 ผู้คน, สถานที่ และสิ่งของทั้งหมดที่โดนัลด์ ทรัมป์ เคยด่าในทวิตเตอร์นับตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี" โดยมีทั้งรายชื่อคนหรือสิ่งที่ถูกด่าเรียงตามตัวอักษรตามด้วยคำด่าที่ใช้/p pสิ่งที่ถูกทรัมป์ด่าหรือเหยียดมีตั้งแต่ประเทศอย่าง "อังกฤษ" "เยอรมนี" สื่ออย่าง "ซีเอ็นเอ็น" "เดอะ เดลี บีสต์" กลุ่มคนอย่าง "ผู้นำยุโรป" หรือแม้กระทั่ง "การเลือกตั้งปี 2559" เองก็โดนด่าไปด้วย ใต้ชื่อของฮิลลารี คลินตัน คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตก็มีบัญชีคำที่ใช้ด่าเธอยาวเหยียดเป็นจำนวนมากเช่นคำว่า "คนโกง" (crooked) "หายนะของนโยบายการต่างประเทศ" หรือ "ดีแต่พูดไม่ลงมือทำ"/p pไม่เพียงคลินตันเท่านั้น บัญชีของนิวยอร์กไทม์ยังแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ด่าผู้ลงสมัครพรรคเดียวกันอย่างเท็ด ครุซ, เจบ บุช, มาร์โก รูบิโอ เอาไว้ยาวเหยียดเช่นกัน ทรัมป์ยังเคยด่าพรรคการเมืองรีพับลิกันไว้ว่า "โคตรอ่อนต่อโลก!" "ไม่จงรักภักดี" "ไม่รู้จักวิธีการเอาชนะ" ขณะที่เขาด่าพรรคเดโมแครตว่าเป็น "เครื่องจักรการเมืองที่แปดเปื้อน" "โกงให้เบอร์นีหลุดออกจากชัยชนะ" และอ้างว่า "ความอ่อนแออย่างถึงที่สุดของพรรคกลายเป็นเครื่องมือเรียกพวกไอซิส" แต่ทรัมป์เองก็เคยด่าเบอร์นีเอาไว้เหมือนกันว่าเป็น "พวกหมดไฟ!" "บ้า" "เพี้ยน"/p pในบัญชีสิ่งที่ทรัมป์ด่ายังประกอบด้วยกลุ่มคนอย่าง "ประชาชนทั่วไป" "สื่อกระแสหลัก" องค์กรอย่าง "องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ" หรือ "นาโต" ข้อตกลงทางเศรษฐกิจอย่าง "ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก" (TPP) และแม้กระทั่ง "ระบบการเลือกตั้ง" โดยกล่าวหาว่าระบบการเลือกตั้งมีการโกง (rigged) อยู่หลายครั้ง/p pอนึ่ง นิวยอร์กไทม์ยังบันทึกคำด่าที่ทรัมป์ด่าพวกเขาเอาไว้จำนวนมากด้วย เช่นด่าว่า "ล้มเหลว" "โคตรไม่ซื่อ" "เป็นหนังสือพิมพ์ที่กำลังจะตาย" "เขียนอะไรก็ได้ที่อยากเขียนแล้วก็สร้าง 'แหล่งข้อมูล' ขึ้นมาเอง"/p pnbsp;/p pstrongเรียบเรียงจาก/strong/p pThe 281 People, Places and Things Donald Trump Has Insulted on Twitter: A Complete List, The New York Times,br /a href="http://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html"http://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/g18CMOcl0FE" height="1" width="1" alt=""/

กสม. ประณามเหตุระเบิดตลาดโต้รุ่ง ปัตตานี วอนร่วมหาแนวทางในการนำสันติสุขคืนสู่ประเทศ

Tue, 25/10/2016 - 20:12
!--break--!--break-- p style="text-align: center;"img src="https://c2.staticflickr.com/2/1585/23851918354_11721c0def.jpg" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่wbrงชาติnbsp;/wbr/span/p p25 ต.ค. 2559 จากเหตุการณ์เมื่wbrอวันที่ 24nbsp;ต.ค. ที่ผ่านมา กรณีกลุ่มบุคคลก่อความไม่wbrสงบลอบวางระเบิดบริเวณหน้wbrาตลาดโต้รุ่ง ถนนพิพิธ เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิwbrตnbsp;จำนวน 1 รายnbsp;และได้รับบาดเจ็บเป็wbrนจำนวนมากnbsp;โดยมีเด็wbrกจำนวนหลายรายรวมอยู่ด้วย อีกทั้งก่อให้เกิดความเสีwbrยหายแก่ทรัพย์สินnbsp;นั้น/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/p pวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่wbrงชาติ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความกังวลต่อสถานการณ์ความรุwbrนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัwbrดชายแดนภาคใต้nbsp; และได้ติดตามสถานการณ์ตลอดมา เห็นว่า การลอบวางระเบิดในที่สาธารณะ เป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมต่อประชาชนผู้บริสุwbrทธิ์nbsp;เป็นการละเมิดต่อสิทธิwbrในการมีชีวิต เสรีภาพและความมั่wbrนคงในการดำรงชีวิตของบุคคลnbsp;อัwbrนขัดต่อหลักการสิทธิมนุwbrษยชนและหลักมนุษยธรรมnbsp;ซึ่งเป็wbrนหลักสากลที่ทุกฝ่ายพึงยึดถือ จึงขอประณามการกระทำดังกล่าวnbsp;แลwbrะขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่wbrงต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และต่อผู้บาดเจ็บกับครอบครัวด้wbrวยnbsp;/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/p pวัส กล่าวเพิ่มเติมว่า กสม. มีบทบาทและหน้าที่ในอันที่จะส่wbrงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลัwbrกสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิและเสรีภาพในชีwbrวิตและร่างกาย อันจะละเมิดมิได้nbsp;ขอวิงวอนกลุ่wbrมบุคคลผู้ก่อความไม่สงบยุติwbrการกระทำความรุนแรงต่อผู้บริสุwbrทธิ์ กับขอเป็นกำลังใจให้wbrประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุwbrกฝ่ายที่มีความพยายามอย่างยิ่wbrงยวดในการช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่wbrองรักษาความปลอดภัยnbsp;ป้องกันเหตุwbrการณ์ความรุนแรงในพื้นที่nbsp;เพื่wbrอเรียกความเชื่อมั่นให้แก่wbrประชาชนnbsp;และขอให้ประชาชนในพื้wbrนที่อยู่ร่วมกันด้wbrวยความเคารพในความแตกต่างของกัwbrนและกัน รวมทั้งร่วมกัwbrนแสวงหาแนวทางในการนำสันติสุขคืwbrนสู่ประเทศต่อไป/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/p pnbsp;/p div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="/journal/2016/10/68509" target="_blank"ภาคประชาสังคม-NGO แถลงประณามผู้ก่อเหตุระเบิด จ.ปัตตานี เสนอเร่งพูดคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัย/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/IE9astDDysQ" height="1" width="1" alt=""/