News Monitor

Indonesian police arrest militants setting up jihadi camp

FEED - Bangkok Post - News Channel - 2 hours 47 min ago
JAKARTA - Indonesia's counterterrorism squad says it has arrested four suspected Islamic militants who were trying to establish a jihadist training camp in eastern Indonesia and who likely had links with Abu Sayyaf militants in the southern Philippines.
Categories: News Monitor

Indonesian police arrest militants setting up jihadi camp

JAKARTA - Indonesia's counterterrorism squad says it has arrested four suspected Islamic militants who were trying to establish a jihadist training camp in eastern Indonesia and who likely had links with Abu Sayyaf militants in the southern Philippines.
Categories: News Monitor

ยันภาพหลุดไม่ใช่ผม! “เบิ้ล ปทุมราช” หลุดชม ไซส์พี่เขาก็ได้อยู่! รับผิดเป้าตุง มีมุมเผลอลืมจัดระเบียบ

“เบิ้ล ปทุมราช” โต้โชว์แซ่บแหกอ้าบนเก้าอี้ ยันไม่ใช่ตน แต่หลุดชมไซส์พี่เขาก็ได้อยู่! เขินถูกส่องเป้า เลิกเด้งเด้า เลิกใส่กนน.บาง หันมาใส่บ็อกเซอร์รัดกุมขึ้น โอดมีมุมเผลอลืมจัดระเบียบ ฟุ้งชอบฉายา-ำต่ง
Categories: News Monitor

สนช.ผ่าน ร่าง กม.เกษตรพันธะสัญญา และแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

pสนช. ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา หวังให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน พร้อมผ่านnbsp;ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ เป็นกฎหมาย หวังให้การบังคับคดีเร็วและมีประสิทธิภาพ/p p!--break--!--break--/p p style=text-align: center;img src=https://c2.staticflickr.com/6/5834/30419968043_12ea2c52de.jpg //p p style=text-align: center;span style=color:#ff8c00;แฟ้มภาพ/span/p p24 มี.ค. 2560 รายงานข่าวระบุวา วันนี้nbsp;(24 มี.ค.60)nbsp;การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)nbsp;ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา พ.ศ. .... มีทั้งหมด 46 มาตรา โดย เป็นการพิจารณาต่อจากวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อใน มาตรา 4 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในวรรคสามที่ระบุว่า ในกรณีเขตท้องที่ใดมีความจำเป็นต้องกำหนดให้การทำสัญญาการผลิตผลิตผล หรือ บริการทางการเกษตรประเภทใดต้องนำระบบเกษตรพันธสัญญาไปใช้กับบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งสมาชิก สนช. ประกอบด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก nbsp;นายวันชัย ศารทูลทัต nbsp;และนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสองรายขึ้นไปจะขัดกับร่างเดิมที่กำหนดไว้เป็นสิบรายหรือไม่และเกรงว่าจะซ้ำซ้อนกันในเรื่องของการตีความ ซึ่งสิ่งที่กรรมาธิการชี้แจงไม่ชัดเจนว่าจะเกิดประโยชน์และมีความจำเป็นอย่างไรในอนาคต/p pวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. ตั้งข้อสังเกตในมาตรา 39/1 วรรคสองที่ระบุว่า ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำว่า “ขจัดมลพิษ” ครอบคลุมถึงเรื่องน้ำเสีย อากาศและอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดมลพิษด้วยหรือไม่/p pกรรมาธิการ ชี้แจงว่า ถ้าระบุว่าหนึ่งรายจะขัดต่อคำนิยามของกฎหมาย เพราะสิบรายขึ้นไปจะต้องเข้าระบบเกษตรพันธสัญญาอยู่แล้ว แต่กรณีที่ไม่ถึงสิบรายต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งการทำสัญญาไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันและในท้องที่เดียว แต่เป็นการนับทั่วประเทศโดยไม่นับเรื่องเวลา นอกจากนี้ การที่ระบุไว้เช่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นไปตามแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถรองรับเกษตรกรที่ไม่ถึงสิบรายเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาในอนาคต ส่วนคำว่า “ขจัดมลพิษ” นั้น จะรวมถึงมลพิษทั้งหมดตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดทุกประการ อย่างไรก็ตามในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 190 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปnbsp;/p pสำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวnbsp;nbsp;มีจำนวน 46 มาตรา กรรมาธิการฯ มีการแก้ไข 28 มาตรา โดยเหตุผลของกฎหมายนี้ เนื่องจากประเทศไทยส่วนใหญ่นั้น มีอาชีพเกษตรกรรม และที่ผ่านมามีความพยายามที่จะพัฒนาการภาคเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้จึงมีสาระสำคัญ เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐานขณะที่ผู้ประกอบการจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประเทศชาติจะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ/p h3span style=color:#0000cd;ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมวิแพ่งฯnbsp;เป็นกฎหมาย/span/h3 pวันเดียวกัน สนช. ยังมีมติเห็นชอบประกาศใช้ร่างnbsp;พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 213 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 218 คน พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ/p pภัทรศักดิ์ วรรณแสง รองประธาน กมธ.วิสามัญฯ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวชี้แจงว่า ภายหลัง กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว มีการแก้ไขบางมาตรา อาทิ กำหนดให้ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน จากเดิม 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่จะขายหรือจำหน่ายมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกิดส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายหรือจำหน่ายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร ทั้งนี้ กมธ.ได้ฝากข้อสังเกตข้อเสนอแนะให้หน่วยงานผู้บังคับใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้เตรียมความพร้อมโดยการตรวจสอบกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องว่ามีบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ ซึ่งหากมีต้องเร่งดำเนินการแก้ไขบทบัญญัติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน และเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน และสังคมได้รับทราบ เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ/p pสำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวตราขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นไปโดยล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี และเปิดโอกาสให้มีการประวิงคดี จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น/p pemที่มา : a href=http://www.tnamcot.com/view/58d4f647e3f8e480f98c8ce6สำนักข่าวไทย/aและa href=http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=7206#.WNT5HTuLTIUเว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา/a/em/p div class=field field-type-text field-field-feed-pr div class=field-items div class=field-item odd ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /div
Categories: News Monitor

Toronto Cancels U.S. Class Trips Due To Trump Travel Ban Concerns

FEED - The Huffington Post - World - 2 hours 48 min ago


function onPlayerReadyVidible(e){'undefined'!=typeof HPTrack&&HPTrack.Vid.Vidible_track(e)}!function(e,i){if(e.vdb_Player){if('object'==typeof commercial_video){var a='',o='m.fwsitesection='+commercial_video.site_and_category;if(a+=o,commercial_video['package']){var c='&m.fwkeyvalues=sponsorship%3D'+commercial_video['package'];a+=c}e.setAttribute('vdb_params',a)}i(e.vdb_Player)}else{var t=arguments.callee;setTimeout(function(){t(e,i)},0)}}(document.getElementById('vidible_1'),onPlayerReadyVidible);


Canada’s largest school board has barred all future field trips to the United States because of concerns that some students could get caught up in President Donald Trump’s travel ban. And a girls chorus in California just became the latest U.S. institution to ditch an overseas trip for the same reason. 


The Toronto District School Board wrote in a letter to principals Thursday that its decision was passed unanimously at a meeting held the previous night, amid concerns for protecting student safety and embracing values of equity and inclusion. Trustees also feared that border problems could scuttle trips at the last minute for students who often fundraise for many months to pay for travel.


“We strongly believe that our students should not be placed into these situations of potentially being turned away at the border,” TDSB director John Malloy said in a statement, according to the Toronto Star


The district “remains committed to ensuring that fairness, equity, and inclusion are essential principles of our school system and are integrated into all our policies, programs, operations, and practices, including school trips,” he added. The district includes nearly 250,000 students in 584 schools.


Some 24 trips already planned will be allowed to go ahead, including an upcoming international business competition in California ― unless there are changes to Trump’s ban, which is currently blocked by a federal court ruling in Hawaii. If any student is held up in any of the trips, Malloy will have the authority to cancel the rest, the Star reported.


School administrators are worried about students who are from nations on the list of six predominantly Muslim countries that the Trump administration targets in the ban.


It’s not just Toronto grappling with the issue in Canada. The superintendent of a British Columbia school district told the Canadian Press that teachers and administrators not only have to consider student safety but “ethical issues” as well. A school board in Windsor, Ontario, last month also canceled all trips to the U.S., including one planned to the Detroit Opera and a Holocaust memorial nearby. The district includes 38,000 students.


A Winnipeg superintendent told the Canadian Press that principals, teachers and students in his diverse district all value inclusivity, and one school’s recent decision to cancel a U.S. trip, while rushed, was “easy.”


“I just can’t imagine that we would get a request from a school principal to approve a trip to the U.S. where students in the group wouldn’t be allowed to go,” he added. “That would be counter to our culture.’’


In the United States, some schools are concerned about students returning to their origin countries after travel abroad. A school in Farmington Hills, Michigan, canceled its annual trip to Stratford, Ontario, this month because of student fears about border problems returning home.


The board of the Grammy Award-winning San Francisco Girls Chorus in California canceled an upcoming trip to Scotland this week because they feared the 40 performers, aged 12 to 18, could be held up at the border. 


“We have to look out for every single member of our organization, regardless of what their status may be as a citizen or green card holder or whatever,” executive director Andrew Bradford told NBC News Monday. “We saw some of the challenges other artists and arts organizations were having around the country with international travel, so [the board] deemed it would be best for us not to go.”


type=type=RelatedArticlesblockTitle=Related coverage + articlesList=58963e47e4b0985224db55ed,58c99d18e4b00705db4bc38f

-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

Categories: News Monitor

Toronto Cancels U.S. Class Trips Due To Trump Travel Ban Concerns

FEED - The Huffington Post - 2 hours 48 min ago


function onPlayerReadyVidible(e){'undefined'!=typeof HPTrack&&HPTrack.Vid.Vidible_track(e)}!function(e,i){if(e.vdb_Player){if('object'==typeof commercial_video){var a='',o='m.fwsitesection='+commercial_video.site_and_category;if(a+=o,commercial_video['package']){var c='&m.fwkeyvalues=sponsorship%3D'+commercial_video['package'];a+=c}e.setAttribute('vdb_params',a)}i(e.vdb_Player)}else{var t=arguments.callee;setTimeout(function(){t(e,i)},0)}}(document.getElementById('vidible_1'),onPlayerReadyVidible);


Canada’s largest school board has barred all future field trips to the United States because of concerns that some students could get caught up in President Donald Trump’s travel ban. And a girls chorus in California just became the latest U.S. institution to ditch an overseas trip for the same reason. 


The Toronto District School Board wrote in a letter to principals Thursday that its decision was passed unanimously at a meeting held the previous night, amid concerns for protecting student safety and embracing values of equity and inclusion. Trustees also feared that border problems could scuttle trips at the last minute for students who often fundraise for many months to pay for travel.


“We strongly believe that our students should not be placed into these situations of potentially being turned away at the border,” TDSB director John Malloy said in a statement, according to the Toronto Star


The district “remains committed to ensuring that fairness, equity, and inclusion are essential principles of our school system and are integrated into all our policies, programs, operations, and practices, including school trips,” he added. The district includes nearly 250,000 students in 584 schools.


Some 24 trips already planned will be allowed to go ahead, including an upcoming international business competition in California ― unless there are changes to Trump’s ban, which is currently blocked by a federal court ruling in Hawaii. If any student is held up in any of the trips, Malloy will have the authority to cancel the rest, the Star reported.


School administrators are worried about students who are from nations on the list of six predominantly Muslim countries that the Trump administration targets in the ban.


It’s not just Toronto grappling with the issue in Canada. The superintendent of a British Columbia school district told the Canadian Press that teachers and administrators not only have to consider student safety but “ethical issues” as well. A school board in Windsor, Ontario, last month also canceled all trips to the U.S., including one planned to the Detroit Opera and a Holocaust memorial nearby. The district includes 38,000 students.


A Winnipeg superintendent told the Canadian Press that principals, teachers and students in his diverse district all value inclusivity, and one school’s recent decision to cancel a U.S. trip, while rushed, was “easy.”


“I just can’t imagine that we would get a request from a school principal to approve a trip to the U.S. where students in the group wouldn’t be allowed to go,” he added. “That would be counter to our culture.’’


In the United States, some schools are concerned about students returning to their origin countries after travel abroad. A school in Farmington Hills, Michigan, canceled its annual trip to Stratford, Ontario, this month because of student fears about border problems returning home.


The board of the Grammy Award-winning San Francisco Girls Chorus in California canceled an upcoming trip to Scotland this week because they feared the 40 performers, aged 12 to 18, could be held up at the border. 


“We have to look out for every single member of our organization, regardless of what their status may be as a citizen or green card holder or whatever,” executive director Andrew Bradford told NBC News Monday. “We saw some of the challenges other artists and arts organizations were having around the country with international travel, so [the board] deemed it would be best for us not to go.”


type=type=RelatedArticlesblockTitle=Related coverage + articlesList=58963e47e4b0985224db55ed,58c99d18e4b00705db4bc38f

-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

Categories: News Monitor

ผู้ว่าฯอุดรเปิดถกวางกรอบจัดระเบียบ อนุรักษ์’คำชะโนด’

วันที่ 24 มีนาคม ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา และอนุรักษ์คำชะโนด นัดแรกจำนวน 24 คน ประกอบด้วย ทหาร, ปกครอง, ตำรวจ, อัยการ, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และกรอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลังจากเกิดปัญหาจนแม่ทัพภาคที่ 2 ต้องลงมาดูพื้นที่ และ กมธ.ศาสนา สนช.เชิญไปชี้แจง โดยไม่อนุญาตให้สื่อเข้าร่วมรับฟัง   นายชยาวุธให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการคุยกันเรื่องจัดระเบียบ การทำโรดแมป การแก้ไขปัญหา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อ โดยพื้นที่คำชะโนดเป็นที่สาธารณะ ส่วนพื้นที่ระบุว่าเป็นวัด ความจริงยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะไปใช้ชื่อวัดหรือสำนักสงฆ์ไม่ได้ เกรงจะเกิดความสับสน จึงได้กราบเรียนเจ้าคณะจังหวัดไปแล้ว “พื้นที่นี้ใช้งานมานานแต่ไม่ขออนุญาต เมื่อมีผู้คนเดินทางมามากมีปัญหา ก็เอาวิกฤตเป็นโอกาสทำให้ถูกต้อง โดยจะขอเพิกถอนสภาพเฉพาะส่วนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน […]

The post ผู้ว่าฯอุดรเปิดถกวางกรอบจัดระเบียบ อนุรักษ์’คำชะโนด’ appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

ขนส่งแจงประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัยตามคำสั่งคสช.

กรมการขนส่งทางบกแจงรายละเอียด ม.44 ฉบับที่14/2560 ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่15/2560 การเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
Categories: News Monitor

ข้อมูล Warrant (24 มี.ค.60)

Warrant Information ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560
Categories: News Monitor

TFEX REPORT 24 มีนาคม 2560

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีปริมาณการซื้อขายที่ 263,367 สัญญา
Categories: News Monitor

EU chief says UK Brexit bill will be $62bn

FEED - Bangkok Post - News Channel - 2 hours 58 min ago
LONDON - The UK will have to pay a bill of about £50 billion ($62 billion) when it leaves the European Union, Commission president Jean-Claude Juncker warned as British Prime Minister Theresa May prepares to trigger the formal start of the exit process.
Categories: News Monitor

EU chief says UK Brexit bill will be $62bn

LONDON - The UK will have to pay a bill of about £50 billion ($62 billion) when it leaves the European Union, Commission president Jean-Claude Juncker warned as British Prime Minister Theresa May prepares to trigger the formal start of the exit process.
Categories: News Monitor

พึ่งเคยเห็น! หนุ่มลำปางกราบ’รถล้อเยอะขนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า’ เรียกเสียงฮาลดกระแสร้อน

วันที่ 24 มีนาคม กระแสร้อนในโลกออนไลน์ต่อกรณีขบวนรถเทรลเลอร์ จำนวน 704 ล้อ ของบริษัทเอกชนผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่จะนำไปติดตั้งในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ที่กำลังสร้างขึ้น ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจชั่งน้ำหนักเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง กักหัวลากของขบวนดังกล่าวจำนวน 2 หัว เมื่อคืนของวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดความล่าช้ากว่ากำหนดที่จะถึง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2 วัน จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจชั่งน้ำหนัก ทำให้กรมทางหลวงและผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงที่จำเป็นต้องกักหัวลากไว้ รวมถึงมีเสียงฝ่ายสนับสนุนและให้กำลังใจ และเกิดความเห็นใจต่อเจ้าหน้าที่ด่าน   แต่ถึงอย่างนั้นก็สร้างความสนใจคนแห่ไปเยี่ยมชมรถล้อเยอะคันดังกล่าวที่จอดอยู่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง กันอย่างมาก หลายคนเมื่อไปถึงก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่พบเจอตัวจริงที่หาดูได้ยากมาก และที่เกิดความฮาจนหยุดไม่อยู่ เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หนุ่มชิง รถม้าลำปาง” โพสต์ภาพตัวเองที่ได้มีโอกาสไปดูรถ 704 ล้อคันนี้ แล้วก้มกราบลงกับพื้น และอีกภาพก็ขึ้นไปกราบอยู่บนเทรลเลอร์ พร้อมเขียนข้อความประกอบว่า “รู้สึกอาย อย่าว่าผมบ้านะครับ กว่าจะได้เห็น” ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวยังมีการนำภาพเก่าเมื่อ 34 ปีก่อน ของขบวนรถเทรลเลอร์เคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเครื่องแรกของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาลงด้วย   ต่อมาภาพถูกนำมาลงในห้องกลุ่ม Lampang city […]

The post พึ่งเคยเห็น! หนุ่มลำปางกราบ’รถล้อเยอะขนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า’ เรียกเสียงฮาลดกระแสร้อน appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

ยกฟ้องคดี 'ไพบูลย์ นิติตะวัน' ฟ้องหมิ่นเจ้าคุณเบอร์ลิน

ศาลมีคำสั่งยกฟ้องคดี "ไพบูลย์ นิติตะวัน" ยื่นฟ้อง "เจ้าคุณเบอร์ลิน" ฐานหมิ่นประมาท หลังโพสต์อ้างตั้ง "พุทธะอิสระ" เป็นสังฆราช
Categories: News Monitor

Trump's ultimatum: Vote Friday or keep Obamacare

FEED - CNN - Top Stories - 3 hours 3 min ago
To make a deal, you have to know when it's time to walk.div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=RqXRkt7OAZo:PGfQWbTOYIg:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=RqXRkt7OAZo:PGfQWbTOYIg:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=RqXRkt7OAZo:PGfQWbTOYIg:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=RqXRkt7OAZo:PGfQWbTOYIg:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=RqXRkt7OAZo:PGfQWbTOYIg:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=RqXRkt7OAZo:PGfQWbTOYIg:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=RqXRkt7OAZo:PGfQWbTOYIg:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/RqXRkt7OAZo" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

ผบก.ภ.โคราชแถลงผลปิดล้อมค้นอาวุธปืน จับผู้ต้องหา 9 ราย ยึดปืน 34 กระบอก

พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลมหารบกที่ 21 เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 ได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการปิดล้
Categories: News Monitor

หมดเวลา ซิโก้ ?

เมื่อแพ้เละเทะด้วยสไตล์การเล่นที่น่าผิดหวัง แฟนบอลจึงตั้งคำถามว่าหมดเวลาของ ซิโก้ แล้วหรือยัง
Categories: News Monitor

'อภิรดี' ถก กก.ร่วมค้าชายแดนไทย-เมียนมา เห็นชอบตรวจสอบสินค้าจุดเดียว

quot;อภิรดีquot; ถกคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ดันการค้า-ลงทุน ตั้งเป้าปี 60 มีมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เห็นชอบตรวจสอบสินค้าในจุดเดียว นำร่องด่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด และท่าขี้เหล็ก-แม่สาย...
Categories: News Monitor

จัดไป! 5 เพลงดัง “เอ๊ะ จิรากร” ตัวจริง เสียงจริงของ “หน้ากากอีกาดำ”

สำหรับ เอ๊ะ จิรากร หรือ “จิรากร สมพิทักษ์” เป็นหนึ่งในนักร้องเสียงดีมีคุณภาพ เขาเริ่มต้นในวงการด้วยการเป็น นักร้องไกด์ให้แก่ศิลปินดังๆ หลายคน
Categories: News Monitor

มนุษย์แม่แทบไม่มีเวลากินข้าว จีน่า อันนา โอดหุ่นผอมไปหนักแค่ 39 กก.

จีน่า อันนา ภรรยาเด็กของ โอ๊ต วรวุฒิ หุ่นผอมเพรียวน้ำหนักแค่ 39 กก. โอดทำหน้าที่คุณแม่จนแทบไม่มีเวลาจะกินข้าว
Categories: News Monitor